Fra vugge til grav

Kirkelige handlinger og civilregistrering

Fødsel og dåb

I forbindelse med fødsel modtager præsten fødselsanmeldelse direkte fra hospitalet, hvorefter fødslen kan registreres.

Når forældrene ikke er gift, skal der efter fødslen udfyldes en “omsorgs– og ansvarserklæring”. Dette skal ske inden fjorten dage efter fødslen og gøres på borger.dk.

Hvis fristen på fjorten dage overskrides sendes sagen til Statsforvaltningen.

Dåb eller navngivelse

Ved ønske om dåb (og eventuel navngivning i den forbindelse) kontaktes sognepræsten med hvem de nær-mere omstændigheder aftales. Ved ønske om navngivning uden dåb udfyldes blanket på borger.dk

Navneændring

Ved ønske om navneændring udfyldes blanket på borger.dk. I forbindelse med navneændring opkræves der et gebyr, som også betales på borger.dk. Hvis der ønskes navneændring i forbindelse med vielse er det gra-tis.

Nye attester

Attester kan bestilles på borger eller ved personligt fremmøde på præstekontoret med behørig legitimation.

 

Konfirmation

Man er altid velkommen til at henvende sig med spørgsmål om konfirmationen og forberedelse til konfir-mationen.

I Faster sogn er konfirmationen, mens man går i 7. klasse.

Mød i øvrigt op til gudstjenesten med efterfølgende konfirmandindskrivning – typisk i juni eller august måned.

 

Konfirmation i Faster Kirke de kommende år

 

I lige år er konfirmation 1. weekend efter påske og i ulige år 2. weekend efter påske.

Til og med 2025 om søndagen, derefter om lørdagen.

2023: Søndag den 23 april – 2. søndag efter påske

2024: Søndag den 7. april – 1. søndag efter påske

2025: søndag den 4. maj – 2. søndag efter påske

2026: lørdag den 11. april – 1. lørdag efter påske

2027: lørdag den 10. april – 2. lørdag efter påske

2028: lørdag den 22. april – 1. lørdag efter påske

2029: lørdag den 14. april – 2. lørdag efter påske

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos sognepræsten

 

Vielse

Hvis man ønsker at blive viet i kirken, kontaktes sognepræsten i vielsessognet.

Ønsker man navneændring i forbindelse med vielsen gøres dette på borger.dk

Vedrørende eventuel pyntning af kirken kontaktes graveren for nærmere aftale

 

Begravelse / bisættelse

Anmeldelse af dødsfald

Lægen anmelder dødsfald.

Anmodning om begravelse / bisættelse

De pårørende skal indgive anmodning om begravelse eller bisættelse til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten i bopælssognet.

Det er også almindeligt at kontakte en bedemand, som kan være behjælpelig med nogle af de praktiske ting i forbindelse med begravelsen / bisættelsen.

Gravsted

Man skal kontakte graveren for at udvælge et gravsted på kirkegården eller træffe nærmere aftale om be-nyttelse af allerede eksisterende familiegravsted.

Pyntning af kirken

Vedrørende eventuel pyntning af kirken kontaktes graveren.

Pasning af gravsted

Hvis der ønskes udfærdiget en legataftale, så kirkegårdens personale varetager vedligeholdelse af gravste-det, aftales dette med graveren, som sammen med kirkeværgen bistår med udfærdigelsen af aftalen. Kirke-værgen underskriver aftalen og sender den til Ribe Stift.

Når det handler om vedligeholdelse af gravsteder i øvrigt, kan der rettes henvendelse til graveren.

 

Medlemskab af folkekirken

Indmeldelse

Ved dåben bliver man optaget i Den Danske Folkekirke.

Er man allerede døbt, kan indmeldelse/genindtræden finde sted ved personlig henvendelse til en præst.

Udmeldelse

Ønsker man at udmelde sig af Folkekirken, kan man henvende sig personligt på Kirkekontoret, eller man kan sende en skriftlig anmodning om udmeldelse hertil. Anmodningen kan også fremsendes pr. mail med Fødsels- og Dåbsattesten som vedhæftet fil.

Ved udmeldelse af Folkekirken mister man retten til medvirken af folkekirkens præster ved kirkelige hand-linger, ligesom kirkens personale (organist, kordegn og kirketjener) heller ikke kan forventes at medvirke.

Vi opfordrer til, at man ved udmeldelse orienterer sine pårørende om beslutningen og dens konsekvenser.