1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Referater fra menighedsrådsmøder

18/3-2021

 

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

X Kamilla Uldal Nielsen (Formand)

X Ditte Marie Langhans (Næstformand)

 

Dato: Torsdag den 18.03.2021 kl. 19:00

Sted: Telefonisk X Bente Christensen (Kasserer)

Afbud Reinar Jensen (Kirkeværge)

X Charlotte Thomsen

 

Referent: Ditte Marie Langhans. X Anette Seifert (Sognepræst)

Afbud Lone Jensen (Graver)

Rene Patheier (Suppleant)

X Kjeld Thrane (Suppleant)

 

 

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden • Godkendt

2. Formandens Punkter

v/Kamilla

• Tilbud om synliggørelse af kirken virtuelt fra Kjeld

• Tilbagemelding fra Formandsmødet

• Forretningsorden

• Tilbagemelding vedrørende gulv, lamper

 

 

• Lamper må ikke sættes op før det er godkendt. Der skal tegnes ind på kirkegårdskort ift. placering, hvis vi skal søge.

 

• Gulv i sakristiet – haft kontakt til provstiet ift. en kontakt med erfaring, de henviser til HK tegnestue (Brian) - der er bedt om aftale 24/3 kl. 13.00 og besigtigelse ift. tilbud. Derudover forsøgt at få kontakt til Henning Johansen – der følges op på denne kontakt. Nationalmuseet kan ikke komme med vurdering, før der er arkitekt-rapport – men denne udgift skal dækkes i ansøgning til provstiet.

 

• Formandsmødet – ét punkt, som omhandlede provstiskyen – en teknisk gennemgang af systemet. Ingen dato for påbegyndelse af dette, men et analysesystem, som kan hjælpe med at se på vores udvikling fem år tilbage + fremadrettet kan det indeholde alle vores data – fx økonomisk kan det give et overblik over forbrug og evt. optimering på flere områder – der kan fx sammenlignes data på tværs af sogn, som også kan bidrage til udvikling og inspiration. Erfaringer fra Næstved er positive.

 

• Forretningsorden: Skabelonen er rettet til og udfyldt med relevant info ift. Varpelev MR. Kamilla printer og underskriver + sender til rette sted.

 

• Synliggørelse af kirken virtuelt v. Kjeld Thrane. Tilbud fra 3D-foto om at lave en 3D-model af kirken. Mange besøgende, som besøger kirken, men som ikke ser kirken indefra, da den er lukket. Med en QR-kode til virtuel scanning/optagelse kan folk opleve kirken indefra og dermed få oplevelsen af denne.

 

 

3. Kasserens punkter

v/Bente

• Årsregnskab

 

 

• Der er overskud på 109.000,- grundet blandt andet mindre aktivitet, mindre diagonal virksomhed og færre tjenester pga. Corona, der har været færre gennemførelse af reparationer og mindre vedligeholdelse og derudover er varmestyringsopgaven øremærket i de frie midler.

• Der er brugt flere penge på kirkegården end der er budgetteret med, men nogle udgifter er registreret under almindelig drift i stedet for under anlægget ’omlægning af kirkegård’.

• Der er afsat 40.000 i de frie midler til fortsat omlægning af kirkegården.

• Gennemgået og godkendt. Afleveret d. 18-03-2021 20:06

• Budget 2022 - Ønsker om input og sammenligning med andre menighedsråd fra Maria. Maria vurderer, at vi har god økonomi til aktiviteter, som gerne skal fastholdes - dette er positivt. Vi inviterer Maria til næste møde, hvis dette kan lade sig gøre ift. Corona.

4. Kirkeværgens punkter

v/Reinar.

• Meldt Afbud til mødet.

5. Sognepræstens punkter

v/Anette • Der er kommet ny kirkesanger, Iben, som vikar for Anna.

 

• Der er aftalt i Hårlev at lave en udendørs gudstjeneste med efterfølgende afskedsreception for Finn 2. påskedag (5/4-21)

 

 

6. Aktivitetsudvalgets punkter

v/Ditte og Charlotte.

 

• Vi er begrænset af forsamlingsforbuddet.

• Bliver forsamlingsforbuddet hævet til 20-25 planlægger vi påskejagt efter gudstjeneste d. 4/4-21. Ditte, Charlotte og Kamilla planlægger. Deadline for planlægning er d. 29/3. Annoncering senest 30/4 i facebook.

• Vi har møde i aktivitetsudvalget d. 29/4 kl. 18.00 i Hårlev

7. Nyt om kirkegården v/Lone

• Meldt afbud til mødet - punkt udgår

8. Fremtidige samarbejde med

Hårlev • Hårlev er konstitueret efter Finns afsked. Vi afventer Hårlev for mulige mødedatoer.

9. Dato for nyt møde • 22/4-21 kl. 19.00 – placering skrives på næste dagsorden

(Maria inviteres til dette møde for gennemgang af budget 2022 )

10. Eventuelt • Ingen punkter.

 

 

 

11/2-2021

 

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

X Kamilla Uldal Nielsen (Formand)

X Ditte Marie Langhans (Næstformand)

 

Dato: Torsdag den 11.02.2021 kl. 19:00

Sted: Virtuelt via Teams grundet Covid- 19 restriktioner. X Bente Christensen (Kasserer)

Afbud Reinar Jensen (Kirkeværge)

X Charlotte Thomsen

X Anette Seifert (Sognepræst)

 

Referent: Charlotte Thomsen Afbud Lone Jensen ( Graver )

X Rene Patheier (Suppleant)

Afbud Kjeld Thrane (Suppleant)

 

 

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Formandens Punkter

v/Kamilla

 

 

-Gulvet i sakristiet er blevet synet af provstiets byggesagkyndig, Jesper Herbert-Nielsen og der er udarbejdet en rapport. Kamilla tager kontakt til Jesper og national muset for at finde ud af hvordan vi griber projektet an og om han har arkitekter han kan anbefale.

Der drøftes videre når vi har styr på arbejdsgangen.

 

-der er formandsmøde den 16 marts 2021. Kamilla deltager.

 

-spørgsmål om kistevogn? Er dette nødvendigt i så fald skal Hårlev med på idéen så vi kan deles om udgiften.

3. Kasserens punkter

v/Bente

Legater Legater: der bliver delt en lille påskeblomst ud med en hilsen om at vi laver en sensommer tur hvis Corona tillader det.

4. Kirkeværgens punkter

v/Reinar.

Reiner afbud pga sygdom, men har videresendt tilbud fra El install. Frost.

- tilbud på lamper på kirkegården. Spørgsmålet om vi må grave ledninger ned, på kirkestien. Eller om der skal søges tilladelse, tilsvarende inde i kirken hvor nationalmuset være med. Det forhører Kamilla sig om hos Jesper Herbert-Nielsen når hun taler med ham ang. sakristiet.

 

- tilbud på varmestyring i kirken. Da Reiner p.t. er syg giver Bente besked til Frost at vi venter på at Reiner er på benene igen.

5. Sognepræstens punkter

v/Anette Gudstjenester afholdes som planlagt.

6. Aktivitetsudvalgets punkter

v/Ditte og Charlotte.

 

Alle aktiviteter er lukket ned indtil Covid 19 giver lov til at vi må åbne op igen.

7. Nyt om kirkegården v/Lone

Punktet bortfalder pga Lone ferie.

8. Fremtidige samarbejde med

Hårlev Fællesmøde den 10 marts 2021 hvis Covid 19 tillader det.

9. Dato for nyt møde 18 marts kl 19.00 i Hårlev konfirmandstue eller telefonmøde

10. Eventuelt

 

 

 

Underskrifter:

 

 

Kamilla Uldal Nielsen Ditte Marie Langhans Bente Christensen

 

 

 

 

Reinar Jensen Charlotte Thomsen Anette Seifert

 

26/11-2020 Kons. møde

Menighedsrådsmøde Tilstede Medlemmer:

x Reinar Jensen

x Bente Christensen

Dato: 26. november 2020, 1<1. 19.30

Sted: Konfirmandstuen, Kirkevej i Hårlev x Charlotte Thomsen

x Kamilla Nielsen

x Ditte Marie Langhans

Referent: Ditte Marie Langhans x Anette Seifert (sognepræst)

 

Varpelev Menighedsråd

 

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2. Afgørelse af spørgsmål om Kandidaternes valgbarhed Intet at notere.

3. Underskrivelse af menighedsrådsløftet af nye medlemmer Undertegnede, der er valgt til medlem af Varpelev menighedsråd erklaerer hermed på aere og samvittighed at Ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds

 

Kamilla Nielsen

4. Valg af formand Kamilla Nielsen

5. Valg af næstformand Ditte Marie Langhans

6. Valg af kirkeværge Reinar Jensen

7. Valg af kasserer Bente Christensen

8. Valg af sekretær Ditte Marie Langhans

9, Valg af kontaktperson

10. Valg af bygningssagkyndig Jan Lundeman genvalgt

11. Valg af to underskriftsbemyndigede Kamilla Nielsen

Bente Christensen

Underskrifter:

12. Valg af stående udvalg

a) Kirkegårdsudvalg

b) Aktivitetsudvalg

c) Ansættelsesudvalg A. Charlotte Thomsen, Reinar Jensen, Bente Christensen

B. Charlotte Thomsen, Ditte Marie Langhans

C. Kamilla Nielsen, Ditte Marie Langhans, Bente Christensen

13. Valg til præstegårdsudvalg Bente Christensen, Charlotte Thomsen

14. Valg til valgbestyrelse Kamilla Nielsen, Reinar Jensen, Bente Christensen

15. Valg af formand i valgbestyrelse Reinar Jensen

16. Fastsættelse af honorar til

a) formand,

b) kasserer,

c) kirkeværge

d) kontaktperson A. Formand: 1168, 48 pr. måned

B. Kasserer: 367, 75 pr. måned

C. Kirkeværge: 701, 09 pr. måned

17. Fastsættelse af tid og sted for første møde i funktionsperioden d. 14. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen — Hårlev.

18. Eventuelt

 

26/11-2020

Menighedsrådsmøde MØdt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

x Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 26. november 2020 kl. 17.30 Sted: Hårlev konfirmandstue- Hårlev Kirkevej 1 x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkevaerge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Ditte Marie Langhans X Anette Seifert (Sognepræst)

x Lone Jensen ( Graver )

Martin Thomsen (Suppleant)

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Formandens Punkter v/Tina Ingen punkter.

3. Kasserens punkter v/Bente Legater Der har været beholdningseftersyn på regnskabskontoret. Revisorer havde intet at bemaerke. MR er tilfredse med regnskabskontorets arbejde.

8/12 er der møde i regnskabskontoret ift. at lave en ny fordelingsnøgle af udgifterne/omkostningerne. Bente deltager.

Bente har talt med legatudvalg om sammenlaegning af legater — udvalget var enige i, at var en god ide. Dog kan dette ikke nås inden 1. december. Men der arbejdes videre med processen. Der skal laves et udvalg bestående af repræsentant fra MR og repraesentant fra legatudvalget, som kan udarbejde et forslag til fundats. Bente og Kamilla melder sig fra MR.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. Tømreren er ikke startet endnu med gulvet i sakristiet. Reinar følger op på dette.

Reinar afventer besked omkring varmeanlægget.

Der må gerne opsættes lyscensor eller eventuelt solcelle-lamper udendørs, samt en løsning i mellemgangen ved indgangspartiet — Reinar følger op på dette.

5. Sognepræstens punkter v/Anette Tilmelding til julegudstjenesten Hvordan skal julegudstjenesten administreres ift. max antal deltagere. Der kan være ca.20 kirkegængere.

Vi laver en fæl|es annonce med Finn. Finn modtager tilmeldinger via mail og sender bekræftelse retur. Bente giver Finn besked om vores beslutning. Lone giver detaljer til Finn vedrørende pladser i kirken. Der laves opslag i facebook-gruppen + opslag på tavle ved Ranestedet.

d. 29/12 11.45: 1. søndag i kirkeåret + præsentation af nyt menighedsråd — bobler og kransekage — Reinar står for dette. Der laves opslag i facebookgruppe + på tavlen ved Ranestedet.

6. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Julekoncerten: Det var en god oplevelse og god musik. Kirken var fuld.

7. Nyt om kirkegården v/Lone Arbejdet, i forbindelse med jul, er påbegyndt. Der lægges gran og hænges adventskranse og lyskaeder op.

 

8. Fremtidige samarbejde med Hårlev Vi indbyder til et fælles møde i slut januar, start februar. Bente skriver officiel indbydelse.

9. Julegaver medarbejder/ Julehilsen til enlige Hårlev står for at købe en ting og Varpelev køber "altervin". Bente aftaler med Finn.

Der uddeles chokolade og en blomst. Listen er opdateret. Bente køber ind. Ditte skriver kort.

10. Dato for nyt møde

11. Eventuelt Vi siger farvel til Tina som stopper i MR. Tak for engagement og arbejdet som formand de sidste 4 år.

 

7/2-2017

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (formand)

x Ditte Marie Langhans (næstformand)

Dato: 7. februar 2017 kl. 19.00

Sted: Tryggevældevej 8, Varpelev x Bente Christensen (kasserer)

x Reinar Jensen (kirkeværge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Ditte Marie Langhans X Anette Seifert (sognepræst)

Martin Thomsen (suppleant)

 

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Formandens Punkter v/Tina - Problemer med adgang til kalender. Keld har kontaktet webmaster ( han burde være oprettet, men forsøger at få det til at lykkedes) - Det nye menighedsråd er nu rettet til på hjemmesiden af Kirsten. Bente har hentet kasser med ældre papirer.

- Der er blevet tilsendt dådsfoldere. Anette har allerede modtaget en stak fra Hårlev. Anette har fået vores portion, og de lægges på steder, der giver mening.

- Referatet burde underskrives samme dag, som mødes afholdes og lægges ud de korrekte steder ( Tina tager kontakt til Keld for at finde løsning, så referatet kan blive offentligt tilgængeligt)

- Skal der udarbejdes en tjekliste for ansvarsopgaver fx ift. arrangementer:

*Ellen = Kaffe m.m. til højmesser 10.15 - hun vil give besked, hvis det uddelegeres.

*Mulighed for hjælp fra frivillige - det kan fx præsenteres under meddelelser ved gudstjeneste. Der tages kontakt til enkeltpersoner.

- Der kan planlægges ansvar for kommende arrangementer ved hvert møde. *Modtages der anmodning omkring arrangementer imødekommes dette og uddelegeres eventuelt indbyrdes.

- Generalforsamling i Distriksforeningen d.21/2 - mere info på DAB - Fisk d. 2/5 - indkaldelse til ordinært repræsentantsmøde for folkekirkens skoletjeneste (Faxe, Stevns, Køge) - Der udarbejdes undervisningsforløb, som kirken betaler for til brug i folkeskolen. -Der er kommet et kursus til kirkeværgen vedrørende det nye kirkegårdssystem.

3. Kasserens punkter v/Bente - Budget gennemgået af Bente. Gennemgang af resultat for 2016 viser underskud på ca. 24.000 - afvigelser gennemgået. Regnskabet afleveres inden d. 1/4.

- Regskabsinstruks bliver opdateret og underskrives ved næste møde - Formanden godkender alle bilag inden de betales.

- Konto i pengeinstitut skal opdateres ift. den nye formand.

- Gennemgang af økonomi for Ole Christensens legat v. Bente.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar - Kalkens tilstand: Der er begyndt at drysse kalk ved tredje hvælving nordlige side. Per B. Schleiter vurderer, at det er offerlaget, der er problemet - Menighedsrådet har modtaget synsrapport på mail.

- Reinar kontakter Nationalmuseet for muligheder.

- Lokale håndværkere kontaktes for rådgivning.

 

- Garantien for kalkning udløber 28/11 2019.

- Det vedtages enstemningt at tagrenderne skal op ifølge tilbud. - Reinar rykker Henrik Frost ang. mulighed for "mobil-tænder" til opvarmning.

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte - Aktivitetslisten er lavet.

- Foredrag om den yngste klokke i Varpelev er bestilt til 15. marts. - Forslag om babysalmesang taget op på baggrund af tilbud fra Maria Høyer.

- Van Luthje arrangement d. 2/9. Kirken lægger rum til - Bente kontakter Jørgen Holstein.

- Husstandsomdeling med info/invitation til påske-gudstjeneste og klokkearrangement er vedtaget *Note til påske-gudstjeneste = detaljer aftales ved næste menighedsrådsmøde

6. Nyt omkring samarbejde med

Hårlev, vedr.

graver/kirketjener - Graverarbejdet + administration varetages fortsat af Lone.

- Lenes aftale som kirketjener fortsætter - Reinar kontaktes, hvis Lene forhindres - menighedsrådet inddrages ved diverse praktiske opgaver.

7. Dato for næste møde - D. 30/3 kl. 19.00

8. Eventuelt - Charlotte er tovholder for indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i Varpelev og Hårlev d. 12/3. Meld gerne tilbage til Charlotte, hvis man ønsker at deltage som indsamler.

 

30/3-2017

 

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

X Tina Harboe Danielsen (formand)

X Ditte Marie Langhans (næstformand)

 

Dato: Torsdag den 30. marts 2017 kl 19.00

Adresse: Tryggevældevej 8, Varpelev X Bente Christensen (kasserer)

X Reinar Jensen (kirkeværge)

X Charlotte Thomsen

 

Referent: Ditte Marie Langhans X Anette Seifert (sognepræst)

Martin Thomsen (suppleant)

 

 

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Formandens Punkter

v/Tina herunder betalbar ydelser for IKKE sognebørns brug af vores kirke ? Kirsten Bjørneboe har Problemer vedr.

Menighedsrådets adresser -Der er blevet talt om, at vi skal have ens regler i lignende situationer. Dog skønnes det, at der ikke vil komme et boom af den slags sager, derfor vurderes det, at der ikke skal være fast betaling, medmindre der ønsker pynt/blomster.

-Vi skal beslutte, hvordan menighedsrådet skal listes.

Menighedsrådet er listet under to navne - vi fortsætter med at listes som 'Varpelev Menighedsråd', hvor Bente er tilknyttet. Ditte forsøger at undersøge sagen ift. søgefunktionerne og Bente taler med Kirsten.

Ved modtaget post meddeler vi Kirsten, at hun må give besked pr. mail, når der har samlet sig en bunke - så kan vi løbende give besked til afsendere.

-Keld har sørget for vejledning til, at referater og dagsordener kan lægges på sogn.dk

Orientering fra formandsmødet:

• Provstikontoret flyttes til Rønnede (det gamle rådhus). • Der er valg til provstiudvalget til november

• Dåbsstatistikken er nedadgående, derfor er der lavet oplysningskampagne om dåb.

• Ligningsrammen for 2018 er uændret ift. 2017

3. Kasserens punkter

v/Bente -Udvalg har arbejdet på et fælles regnskabskontor i provstiet. Der er delte meninger omkring dette i provstiet. Der skal tages stilling til, hvad vi ønsker.

Bogføring og generel administration vil regnskabskontor varetage.

Kassererens opgave består, hvor imod regnskabsføring forsvinder.

Planlagt start nytår 2018 afhængig af opbakning.

Vi er i Varpelev menighedsråd enige om at tilslutte os projektet.

Formanden tilkendegiver vores tilslutning pr. mail til Agnethe -Revisorprotokol vedr. kasseeftersyn i 2016 blev gennemgået og godkendt.

-Regnskab 2016 blev gennemgået og forklaring udarbejdet. Regnskab afleveret i økonomiportal med mærket 30-03-2017 20:11 blev godkendt.

-Bilag til regnskabsinstruks er udarbejdet for nye ansatte og menighedsrådsmedlemmer. Instruksen blev godkendt af menighedsrådet.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar herunder skal vi sætte tagrende projektet igang ?

Nyt omkring offerlaget. -Tagrendeprojekt skal igangsættes.

-Henrik Frost melder at det vil koste 10.000 + moms for digital tænding i kirken. Vi sætter ideen på standby for nu.

-Intet nyt angående offerlaget.

-Præstegårdssyn: Ekstraundersøgelsen skal klarlægge omfang af kommende reparation.

-Der er budgetteret med nye stole og borde til konfirmandstuen. -Vi ønsker en ny beplantningsplan på kirkegården. Menighedsrådet planlægger udflugt til sommer til inspiration, og vi inviterer Hårlev med. Tina finder dato og melder tilbage.

-det nye kirkegårdssystem kommer til at koste os abonnement, vi undersøger om det er nødvendigt.

-Vore sommerudflugt går til Hven, turen er d. 24/6.

-Rainer er ny formand for præstegårdsudvalget.

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte status på babysalmesang -Nyt møde d. 9/4 om aktiviteter for næste halvår.

-Babysalmesang - Anette og Camilla har holdt møde med Maria Højer. Der er plads til 15-18 deltagere. Manglende remedier skaffes.

Salmesangen laves i forlængelse af hinanden i de tilknyttede sogn. Det står til at begynde i efteråret i Hårlev. Budgettering vendes i aktivitetsudvalget.

-Forberedelse til påskegudstjenesten er aftalt mellem Charlotte, Anette og Ditte.

-Udflugt til Bøgeskoven:14/5, Program finpudses af Bente.

-Bente kontakter traktørstedet.

-Listen med deltagere skal gennemgås/opdateres -input til liste meldes til Bente. Invitation skal ud 14 dage før.

6. Dato for næste møde -Onsdag d. 31/5 kl. 17.00 i kirken (kirkesyn).

7. Eventuelt

 

14/6-2017

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (formand)

x Ditte Marie Langhans (næstformand)

Dato: 14. juni 2017 kl. 17.30

Sted: Ifm. udflugt til Lyderslev kirke x Bente Christensen (kasserer)

x Reinar Jensen (kirkeværge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Bente Christensen X Anette Seifert (sognepræst)

Martin Thomsen (suppleant)

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Orientering om kommende stiftende generalforsamling ifht. provstiets fælles regnskabskontor vaBente Der har været holdt opstartsmøde, hvor provsten orienterede om hidtidige arbejde herunder udarbejdelse af vedtægter. Planen er at ansætte en regnskabsmedarbejder pr. 1.10.17.

7 sogne har tilsluttet sig fællesskabet. Disse har årlige regnskabsførerudgifter på ca. kr. 470.000. Regnskabskontoret finansieres med 85 % af hidtidige ligningsmidler til regnskabsføring. I Varpelev betyder det at ligningen vedr. regnskabsføring i 2018 nedsættes fra ca. kr. 25.000 til kr. 3.750 hvilket svarer til aflønning af valgt kasserer.

Dermed påvirkes vor økonomi ikke af tilslutningen.

Forslag til vedtægter for Fælles Regnskabskontor blev gennemgået. Iflg. forslaget skal bestyrelsen bestå af 5 medlemmer. Dog vælges 1 deltager for hver af de 7 stiftende menighedsråd i den første 4-årige valgperiode. Menighedsrådet tilsluttede sig det fremlagte forslag til vedtægter.

3. Valg af repræsentant til bestyrelsen for provstiets fælles regnskabskontor Der afholdes stiftende generalforsamling 22.6.2017

Som repræsentant fra Varpelev blev Bente Christensen valgt.

4. Budget 2018 — godkendelse af endeligt budget Budget 2018 som blev fastlagt og godkendt på menighedsrådsmøde 30.05.2017 er afleveret med tidsstemplet 31.05.2017 21:44. Budgettet viser ligningsmidler på kr. 493.043 og et overskud på kr. 3.796. Desuden søgt om yderligere kr. 50.000 til omlægning af kirkegård. Budget igen gennemgået og godkendt.

5. Eventuelt

 

12/10-2017

 

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

X Tina Harboe Danielsen (formand)

X Ditte Marie Langhans (næstformand)

 

Dato: Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.00

Sted: Tryggevældevej 8, Varpelev X Bente Christensen (kasserer)

X Reinar Jensen (kirkeværge)

X Charlotte Thomsen

 

Referent: Ditte Marie Langhans Afbud Anette Seifert (sognepræst)

Afbud Martin Thomsen (suppleant)

 

 

 

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Formandens Punkter

v/Tina herunder kirketjener. Vedtægter for samarbejde med Hårlev, er der nogle til- føjelser/ændringer ?

 

 

-Lene fortsætter til 01.12 2017 og er derefter vikar for Hårlev.

 

-'Vedtægt for samarbejde om Varpelev Kirke og Kirkegård' gennemgået og godkendt, dog ønskes tilføjet under punkt 5, at egne vikarer afregnes direkte fra Varpelev.

3. Kasserens punkter v/Bente herunder god- kendelse af regnskabs- protokolat 2016.

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017.

Budget 2018 -Kasseeftersyn for 2017 er udført, men rapporten fra revisor endnu ikke modtaget.

 

-Revisionsprotokollat af 01.09.17 vedrørende årsregnskab for 2016 gennemgået og godkendt.

 

-Kvartalsrapport for de første tre kvartaler er gennemgået og viser et overskud på 112.000. Som dog skal korrigeres med ca. 90.000 vedrørende efterårets håndværksopgaver. Rapporten er godkendt.

 

-Bente vælges til administrator for regnskabs- og kirkegårdssystem.

 

-Budget 2018 er udmeldt af provstiet - budgetønsker opfyldt inklusiv 50.000 som engangsbeløb til omlægning af kirkegård.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. -Møde angående kirkegårdsomlægning med Lone og Anette. Forslag om grønne områder og flytning af sten. Nordvestlige hjørne med perlesten og udfasede gravstene - oprettes blandt andet som grønt område. Plantning af stauder og andre blomster. Aftale om fældning af thuja som første prioritet, hvilket er gjort.

 

-Vi har besluttet at fremrykke fakturering af grandækning af gravsteder til midt på året

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte.

- Gospeljulekoncert i Varpelev 3. december kl. 19.00.

-Halloween gudstjeneste 2. november 17.30 planlægges.

6. Konstituering af menighedsråd -Posten som formand og næstformand i menighedsrådet skal på valg inden 1. december 2017. Tina er genvalgt. Ditte Marie er genvalgt.

7. Fælles regnskabskontor -Arbejdet med at ansætte en regnskabsmedarbejder er i gang

8. Referat fra præstegårdsudvalget -Med udgangspunkt i ingeniørprojekt fra Rambøll udarbejder Brian Hansen et projektforslag med økonomi og tidsplan, inden det forelægges for provstiudvalget. Herefter besluttes det, om det skal i udbud. Brian Hansens projektforslag forventes færdiggjort ultimo oktober.

9. Legater:

Ole Christensen

Niels Peter Pedersen - Ole Christensen: Årets uddeling af legat planlægges - der købes julehilsen og forårsfrokost gentages i 2018.

 

-Niels Peter Pedersen: husstandsomdeling med information om legat. Ansøgningsfrist 15. november.

10. Dato for næste møde 11. januar 2018

11. Eventuelt

 

8/3-2018

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

Afbud Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.00 Sted: Tryggevældevej 8, Varpelev x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkeværge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Bente Christensen x Anette Seifert (Sognepræst)

Afbud Lone Jensen ( Graver )

Afbud Martin Thomsen (Suppleant)

'Dagsorden Beslutning

la Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Formandens Punkter v/Tina. Forespørgelse fra Hårlev, er det muligt at finde en ny dato for menighedsrådsudflugt ? —

Hvem arrangere udflugten ? Overlader til udvaget at finde dato.

Udvalg.: Bodil Graversen, Michael Sonne, Charlotte Thomsen

3. Kasserens punkter v/Bente Regnskabsinstruks gennemgået og korrigeret i forhold til ny opgavefordeling for regnskabsfører. Regnskabsinstruks underskrevet. Besluttet at originalbilag afleveres til regnskabsfører. Kasseeftersynsrapport for 2017 fremlagt og godkendt.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. Indkøb af 6 nye stole.

Indkøb af bænke til kirkegården. Der er indgivet skadesanmeldelse december 2017 på de 6 stjålne stole. Endnu ikke fået svar vedr. dækning.

Besluttet at købe tilsvarende 6 stk. Børge Mogensen J39 stole i eg. Vi forsøger at finde brugt men istandsat

Mænds Mødested vil gerne lave bænke til kirkegården mage til de eksisterende. Vi bestiller 4 bænke og et lille tilsvarende bord.

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Påskearrangement med påskeægs-hitning. Indbydelse husstandsomdeles og annonceres.

Folkekirkens Nødhjælp indsamling søndag 11.3.2018 Charlotte går rute i Varpelev. Planen var at organisere flere indsamlere, men det lykkedes ikke i år - det udsættes til næste år.

6. Regnskab 2017- præsenteres af regnskabsføre Annette Otzen Regnskab 2017 viser overskud på kr. 21.684. De største regnskabsposter og afvigelser blev gennemgået. Regnskab og regnskabsforklaring afleveret 08-03-2018 20:11 godkendt af menighedsråd.

7. Omlægning af kirkegården Fældning af birketræ øst ?

Nogle andre nye tiltag ? Graverne er gået igang med forbedringer på kirkegård starter langs Østlige kirkemur.

Birketræet er røddent i kernen, så det bliver vi nødt til at fælde.

Ønske om følge med i forløbet. Vi beder Lone orientere ifm kirkesyn

8. Præstegårdsudvalg — efter Reinars udtræden Bente valgt til præstegårdsudvalget. Men ønsker ikke at træde ind som formand.

9. Dato for næste møde Kirkesyn 5. april kl. 18:00 desuden beder vi Lone orientere om kirkegårdsarbejdet.

Budgetmøde 17. maj kl. 18:00

IO. Eventuelt Hjemmesiden for Hårlev og Varpelev kirke er igangsat, men opstarts kursus udsat.

 

17/5-2018

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

Tina Harboe Danielsen (Formand)

Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 17. maj 2018 kl. 18.00 Sted: Tryggevældevej 8, Varpelev Bente Christensen (Kasserer)

Reinar Jensen (Kirkeværge)

Charlotte Thomsen

Referent: Anette Seifert (Sognepræst)

Lone Jensen ( Graver )

Martin Thomsen (Suppleant)

Varpelev Menighedsråd

 

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2. Formandens Punkter v/Tina. Formandsmøde den

29. maj, hvem deltager ? Bente deltager, hvis kalenderen tillader det.

3. Kasserens punkter v/Bente — kvartalsrapport. Kvartalsrapport gennemgået og godkendt.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. Information vedr. tilbud på dør. Indhentet to tilbud:

-Renovering af dør fra Henning Pedersen og søn 44.300 + moms. -Ny dør fra Jan Lundemann Jensen komplet 49.800 + maling og murerarbejde + moms.

Vi indhenter tilbud om det modsatte fra Henning og Jan.

Tilbud på reparation af indvendig dør efter indbrud 24.400 + moms — dette sendes til forsikring.

Der er bedt om tilbud fra smeden i Klippinge angående hængsler til sydport.

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Bøgeskovens udflugt. Kend din nabo. Der er møde d. 29. maj.

Invitation til menighedsrådstur delt ud d. 11. august — turen går til

Samsø.

Invitation til Bøgeskovsfrokost uddelt — borde i Bøgeskoven er booket. Charlotte sørger for kirkekaffe og småkager. Ditte har kaffe med i Bøgeskoven.

Kend din nabo - Vi aftaler detaljer, når vi mødes næste gang.

Underskrifter:

6. Budget 2019 v/ Annette Otzen Budget 2019 behandlet og ønskede reparationer prissat:

-Kirkegårdens vedligeholdelse: 10.000-15.000 -Lamper og strøm på kirkegården: 20.000 -Hængsler til lågen: ?

-Øvrige punkter uændret ift. 2018

Vi søger om fem-procentsmidler til yderdøren — 60.000,-

Annette Otzen laver budget ud fra ovenstående til senere godkendelse.

Budgetmålsætning gennemgået og rettes til inden den godkendes.

7. Dab — adgang i forbindelse med databeskyttelsesforordningen Vi har vurderet, at der kun er behov for standard adgange til persondata for kirkeværge, kontaktperson, regnskabsfører og kassér. Formanden kontrollerer adgangene.

8. Omlægning af kirkegård — noget nyt ? Omlægningsprojekt i gang. Der er indkøbt nyt træ ved østmur. Søjler med kæder er rettet til. Mindre træ fældes i nærmeste fremtid. Vi vil opfordre Lone til at bruge flere timer og evt. indleje anlægsgartner eller maskiner.

9. Dato for de næste to møder Møde i forlængelse af Bøgeskovsudflugt d. 27. maj. Møde d. 23. august kl. 19.00

10. Eventuelt - Vi skal undersøge legathåndbogen for at se, om der skal tilføjes information til gårdejer Niels Peder Pedersens legat om, at det kun er lokale, der kan søge legatet.

Tina Harboe Danielsen

 

27/5-2018

 

1. Budget 2019 Budget 2019 med driftsramme på kr. 454.198 er afleveret med datomærkning: 25.05.2018 20:51.

Beslutninger fra seneste menighedsrådsmøde er indarbejdet i det afleverede budget.

Der er fortsat fokus på udvikling af kirkegården. Desuden sØgt om kr.

58.500 som tillægsbevilling til reparation af kirkedøren.

Budget 2019 mærket 25.05.2018 20:51 blev godkendt.

Menighedsrådsmøde MØdt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (formand)

x Ditte Marie Langhans (næstformand)

Dato: 27/5-18 1<1. 11.30

Adresse: Varpelev kirke x Bente Christensen (kasserer)

x Reinar Jensen (kirkeværge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Bente Christensen x Anette Seifert (sognepræst)

Martin Thomsen (suppleant)

 

23/8-2018

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

Afbud Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 23. august 2018 kl. 19.00 Sted: Tryggevældevej 8, Varpelev x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkeværge)

Afbud Charlotte Thomsen

Referent: Bente Christensen x Anette Seifert (Sognepræst)

x Lone Jensen ( Graver )

afbud Martin Thomsen (Suppleant)

i. Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Formandens Punkter v/Tina. Retningslinjer ved gaver:

Menighedsrådsmedlemmer og ansatte får ved runde fødselsdage og halvrunde fra 75 år, bryllup, kobber-, sølvbryllup osv: buket eller vingave ca. kr. 200. Større gaver afhænger af situation. Kontaktperson vedligeholder fødselsdagslisten. Øvrige giver oplysninger til kontaktperson ved viden om begivenheder.

3. Kasserens punkter v/Bente Kvartalsrapport for 1. halvår 2018 gennemgået. Efter regulering for skyldig poster vedr. første halvår er et overskud på kr. 18.667.

Kvartalsrapporten blev godkendt af menighedsrådet.

Behandling af revisorprotokollat vedr. 2017 regnskabet:

Revisionsprotokollat 2017 gennemgået. Bemærkninger taget til efterretning. Protokollat godkendt og underskrevet af menighedsrådet.

Orientering fra formandsmødet 29,5 18:

Mulighed for fælleskordegn blev drøftet. Interesserede menighedsråd arbejder videre.

Status på regnskabskontoret: Ny regnskabsfører har haft meget travlt med lære systemerne og menighedsrådene at kende. Der startede 5 kirkekasser i start af 2018, det sjette kom med juli. Alle deltagende menighedsråd er glade for løsningen. Budgettet 2018 holdes. Indlæg om udvikling af kirkegårde: der opfordres til arbejde med omlægning så tomme gravstedspladser minimeres og kirkegårdene gøres mere imødekommende og gerne samtidig lettere at holde.

Samme tanker som vi har haft i Varpelev.

Menighedsrådet drøftede mulighed for at etablere gravsteder i Varpelev med lille pasningsbehov (på linje med fællesgravested i plæne) men med en sten.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. Vedr. skade på mellemdør opstået ifm indbrud. Der er modtaget tilbud fra snedker. Reparation af skade kr. 12.400. Maling af den skadede dør / ramme 12.000. Disse poster forventes dækket af forsikringen. Skaden er anmeldt og godkendt. Tillæg for maling af resten af døren (indvendigt) kr. 15.000. Alle priser er ekskl. moms. Stiftet er forespurgt om reparation / maling må udføres

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Studiekreds i Nordstevns / Himlingøje / Endeslev / Vråby / Hårlev / Varpelev i vinter om Grundtvig.

Cykelgudstjeneste 16. september, start Hårlev, cykel til Varpelev med anden del gudstjeneste.

Salmedigter Hans Anker Jørgensen sangaften 20.9. i Kirken. Servering af kaffe og småkager.

Høstgudstjeneste 7.10 med efterfølgende sang og æblekage i forsamlingshuset.

Næste møde i aktivitetsudvalget 18.9.18.

6. Sikring af gravminder v/ graver Lone Kirkeministeriet påpeger at menighedsrådet skal sikre sikker færdsel på kirkegården. Herunder at gravsten sikres tilstrækkeligt.

Gravstedsholdere skal betale sikring. Ved problematiske sten skal gravstedsholder varsles om dette da ansvar dermed overdrages. Uden varsel er menighedsrådet ansvarlig for evt. skader. Graver og kirkeværge gennemgår sten i Varpelev.

7. Vanding af kirkegårde v/graver Lone Der er vandet på kirkegården i sommer for at undgå hække m.m. gik ud i tørken. Drøftet om der skal sættes bimåler til vandingsvandledning, da der ikke betales vandafledningsafgift af vandingsvand. Vi afventer om der kommer tørkeperiode igen og sammenholder vandudgift med udgift til måler.

8. Omlægning af kirkegård — noget nyt ? Det nysåede græs skal eftersås pga tørken. Der sættes chaussessten i beton på grænsen imellem græs og grusgange. Plantning af søjlethujaer i nord/vest hjørnet. Bænkesæt afventer maling.

9. Dato for næste møde 11. oktober 2018 kl. 19:00

10. Eventuelt

 

11/10-2018

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

x Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19.00 Sted: Tryggevældevej 8, Varpelev x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkeværge)

afbud Charlotte Thomsen

Referent: Bente Christensen X Anette Seifert (Sognepræst)

x Lone Jensen ( Graver )

Martin Thomsen (Suppleant)

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Formandens Punkter v/Tina. Diæter mv. til medlemmer af menighedsråd.

OMO møde 9/10-18 Orientering om diæter til f.eks. menighedsrådsmedlemmer og byggesagkyndige ved synsforretninger.

OMO møder: fremadrettet deltager én fra aktivitetsudvalget (incl. Nikolaj Skaaning),

3. Kasserens punkter v/Bente Budget 2019: ligningen bliver kr. 454.198. Dette som ansøgt om, dog ikke modtaget anlægsbevilling på 58.500 vedr. kirkedøren som vi søgte om. Endeligt budget 2019 datomærket 10-10-2018 10:54 blev godkendt.

Menighedsråd besluttet at søge til udvendig kirkedør via anlægspulje i 2019, hvis denne vedtages.

Kvartalsrapport og budget-formålsrapport pr. 30.09.2018 gennemgået. Viser p.t overskud på ca. kr. 50.000. Kvartalsrapport pr. 30.09.18 godkendt.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar Provstesyn gennemført i september. Rapport endnu ikke modtaget. Problematik om løse gravesten drøftet. Graver og kirkeværge gennemgår alle sten for udpegning af sten som kan vælte. Gravstedsholdere skal betale for sikring. Stenhugger bestilles til fagligt bistand.

Indvendig kalkning drysser fra især det ene hvælv. Beslutte at gøre indsigelse over kalkningen

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Der er planlagt arrangementer 1. halvår 2019. Der arbejdes videre med koncert til foråret - evt. via OMO ordningen.

Sammen med Ranestedet "grønkålsandagt" 2. søndag i advent 2018 og julekoncert med det nye gospel kirkekor.

Besluttet at aktivitetsudvalget sørger for der til alle arrangementer udpeges en "tovholder" der fordeler de praktiske opgaver.

6. Drøftelse og afstemning om Oprettelse af anlægspulje. Anlægspuljen præsenteret, 4 af valgte medlemmer stemte ja til at Varpelev deltager i anlægspuljen. Ingen stemte imod. Et medlem fraværende.

7. Drøftelse om sammenlægning med Hårlev Varpelev er endnu ikke klar til at fuld sammenlægning af de to menighedsråd. Vi synes, samarbejdet fortsat udvikler sig positivt, men vi er ikke klar til det sidste skridt endnu.

8. Omlægning af kirkegård — noget nyt ? Første fase af omlægningen er gennemført (nord & Øst siden af kirken), med græs, thujaer, stauder og chaussesten.

Næste fase er i indgangspartiet: at nedlægge de første gravesteder imod vest og indrette med grønt og evt. små gravsteder. Arbejdet påbegyndes, når graverne har tid over vinteren.

9. Dato for næste møde 29.11. 2018

10. Eventuelt Intet

 

28/3-2019

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00 Sted: Tryggevældevej 8, Varpelev x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkeværge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Charlotte Thomsen Anette Seifert (Sognepræst)

x Lone Jensen ( Graver )

Martin Thomsen (Suppleant)

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2, Formandens Punkter v/Tina. Orientering fra formandsmøde. Referat fra mødet er vedhæftet Referat fra OMO-mødet er vedhæftet Omo er blevet nedlagt, så man skal søge om midler i provstieudvalg når behovet er der, og selv har en ide.

Der har været formandsmøde med focus på dåb og fremtidens kirkegårde.

3. Kasserens punkter v/Bente Regnskabet er gennemgået af Anette Otzen

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. Hoveddør, kalkning af hvælving, kalk/maling af øst gavl ved altret.

Bænkene. Lamperne Der er blevet besluttet at vi skal have arki lampe i galviniseret stål. evt nogle solcelle lamper fra sarkrasti til toilet.

Der er sket en misforstålse ang vores hovededør, de vil kun renover den, men vi vil gerne bede om en ny, vi har ansøgt om en hel ny med karm.

 

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte.

Kommende arrangementer Påskegudstjeneste: Ditte og Charlotte står for æggejagt i ranestedet, Ranestedet står for kaffe. Anette og Charlotte bager en kage.

Næste arktivitetsmøde er fredag 24/5 kl 16,15 2019.

Den 26/5 2019 er der legat udflugt til traktørstedet Gjorslev bøgeskov, vi mødes ved hårlev kirke kl. 11,30. efter gudstjenesten.

6. Nyt om kirkegården ? Vi er begyndt at sikkre usikre gravsten. de nye bænke er klar halvdelen er leveret. og i uge 14 planteser forårs blomster til de gravsteder der er bestilt til.

7. Godkendelse af regnskab v/ Annette Otzen Momsberegning er gennemgået.

Revisionsprotokollat for kasse eftersyn 2018 er behandlet revisonen havde ingen bemaerkninger.

Regnskabet er gennemgået.

Vil vil bruge pengene til:

Inderdør kirke 12,000 kr. udelys kirkemur 32,000 kr. omlægninge af kirkegård 35,000 kr.

Regnskabet er godkendt.

Varpelev sogns cvr nr. 42689319 regnskab 2018 afleveret 28/3 2019 Kl. 20,13

8. Dato for nyt møde 8/5 kl 19,00 2019 hos Bente

9, Eventuelt Der er ved at blive planlagt fællesudflugt med Hårlev menighedsråd,

 

8/5-2019

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

x Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00 Sted: Tryggevældevej 8, Varpelev x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkeværge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Ditte Marie Langhans x Anette Seifert (Sognepræst)

Lone Jensen ( Graver )

Martin Thomsen (Suppleant)

Varpelev Menighedsråd

 

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Formandens Punkter v/Tina. Ingen punkter fra formanden.

3. Kasserens punkter v/Bente Kvartalsrapport 1/1-19-31/3-19 gennemgået og godkendt. Varpelev menighedsråd har trukket sig fra bestyrelsen for regnskabskontoret - Bente fortsætter som suppleant. Der forventes, at regnskabskontoret udvider med flere deltagende menighedsråd, og der skal udvides med personale også.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. Der er talt med Frost , som kigger på udendørslamperne mandag uge 20 og disse opsættes snarest.

Gavlen + siderne bag alteret - ønske om kalkning/maling, Reinar går videre med dette.

Yderdøren - status quo - mangler svar fra Nationalmuseet pba.

misforståelse omkring dette - se referat fra marts 2019.

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte.

Kommende arrangementer Udflugt d. 26. maj + OMO koncert. Invitationer er uddelt. Afgang fra

Varpelev 11.30 - frokost på traktørstedet - herefter kaffe ved

Ranestedet md efterfølgende koncert i Varpelev kirke kl. 15.00 med fløjtenist Linnea Villén.

Påskearrangementet gik godt, det var godt besøgt og med mange børn.

24. maj nyt møde.

6. Nyt om kirkegården ? Der fortsættes med regulering af gravsteder og kirkegård løbende.

7. Nyt fra præstegårdsudvalget Primært fokus på budget 2020 med fokus på renovering af konfirmandstuen.

Underskrifter:

 

 

 

8. Forberedende budget/input til

2020 Input/idéer:

-Mulig inddragelse af konsulent ift. opvarmingen i kirken - så vi kan være på forkant med situationen.

-Lågen til rustvognen - skal gerne skiftes inden næste provstesyn.

-Maling til gulv/bænke

-Kirkegårdsfornyelse

-Bænk rundt om stort træ

-Supplering af stauder og andet beplanting.

9. Dato for nyt møde Torsdag den 13. Juni 2019 kl 17.00 ved kirken ift. snak om kirkegårdsfornyelse - herefter mad og fra 19.00 Budget bidrag v/ Annette Otzen

IO. Eventuelt Nordstevns og Hårlev præsterne dækker al virksomhed ifm. ledig præstestilling i Endeslev/Vråby/Himlingøje, indtil stilling besættes.

 

13/6-2019

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

Afbud Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 13. juni 2019 kl. 17.00

Sted: Varpelev kirkegård/Tryggevældevej 8, Varpelev x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkeværge)

Afbud Charlotte Thomsen

Referent: Bente Christensen X Anette Seifert (Sognepræst)

x Lone Jensen ( Graver )

Martin Thomsen (Suppleant)

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Formandens Punkter v/Tina. Forespurgt om medemsskab af Danske Sømands- og Udlandskirker. Dette vedtaget.

3. Kasserens punkter v/Bente Se punkt 7.

Evaluering af Legatets udflugt: Enighed om vellykket dag med spisning på Traktørstedet og efterfølgende koncert i kirken. Næste år skal overvejes andet udflugtsmål.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. Kirkens hoveddør: vi har fået tilladese fra Nationalmuseet til der må laves en ny hovddøren og ramme. Snedker bestilt og vil kunne isættes til november.

Nye udendørslamper er installeret. Menighedsrådet tilfreds med resultatet.

Der er malet indvendigt på væg ved alteret.

Forespørgsel fra beboer i Bygaden 10 om vedligeholde opkørslen til kirkegården. Menighedsrådet stiller sig velvillige til at hjælpe med det groveste.

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Kommende arrangementer 24.08: koncert i kirken v Thomas Stenberg med kaffebordet i Ranestedet

08.09: cykelgudsjeneste i Hårlev og Varpelev

29.9: høstgudstjeneste med efterfølgende sang i Forsamlingshuset

01.10: foredrag i Forsamlinghuset om Island

31.10: børnegudstjenste med fakkeltog til spisning i Forsamlingshuset

6. Nyt om kirkegården ?

Snak om kirkegårdsfornyelse, vi mødes på kirkegården og går en runde. De allerede udførte ændringer ser godt ud selv om tørke i sommeren 2018 og forår 2019 har været hård ved det nyplantede.

Næste område der ønskes arbejdet med er det sydvestlige hjørne incl. gang/køre adgang til kirken. Tanken at hele området udfra kapellets dør og over til kirkegårdsmur i vest skal renoveres i 2019. Formål at gøre området grønt og skabe små gravesteder (sten i plæne). Besluttet at fælde ahorntræet som er ved at gå ud, for at skabe en helhed. Der skal planeres, da hele området er hævet igennem årene. Der skal indtænkes mulighed for lys på kirken. Mindre træer med krone plantes ind imod kirkegårdsmuren imod syd.

Vi søger om tilladelse til fælde træet. Og indhenter priser.

7. Budget bidrag v/ Annette Otzen Budget 2020 gennemgået. Blev godkendt af menighedsrådet og budget for Varpelev Sogns menighedsråd cvr-nr. 42689319 afleveret med tidstempel 13.06.2019 19:30

8. Dato for nyt møde Onsdag 7.8.19 kl. 16:00 med to punkter: kvartalrapport og planlægning af cykelgudstjeneste. Torsdag 12.9.19 kl. 17:00

9. Eventuelt

 

 

7/8-2019

Menighedsrådsmøde MØdt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

afbud Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Onsdag den 7. august 2019 kl 16.00 Sted: Tryggevældevej 8, Varpelev x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkeværge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Bente Christensen x Anette Seifert (Sognepræst)

x Lone Jensen ( Graver )

Martin Thomsen (Suppleant)

 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Formandens Punkter v/Tina. Intet

3. Kasserens punkter v/Bente Regnskabskontoret har ansat ny medarbejder Maria Köcher, hun bliver tilnyttet Varpelev og vil deltage i MR i november.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. Vi har sØgt provstiudvalget om at fælde det store ahorntræ ved indgangen som første trin i omlægning af dette område.

5, Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Planlægning af cykelgudstjenesten Koncert med Thomas Stenberg 24. august med efterfølgende samvær i Ranestedet.

Cykelgudstjenste 8. september hvor der er 1/2 gudsteneste i hhv. Hårlev og Varpelev med en cykeltur imellerm.

6. Godkendelse af kvartalsrapport Kvartalsrapport for 2. halvår gennemgået. Der er kr. 25.355 i overskud på driften, delvis pga sæsonudsving i aktiviteter. Kvartalsrapport blev godkendt.

7. Omlægning af kirkegård — noget nyt ? Der inviteres til sognemøde 24.9 på kirkegården for at få holdninger og input til kirkegårdsomlaegningen.

8. Dato for nyt møde Faellesmøde i Hårlev torsdag den 5.9.2019 kl 19.00

MR møde Varpelev torsdag den 12.9.2019 kl 19.00

9. Eventuelt Menighedsrådsudflugt 25. august til Karslunde Strandkirke og Rønnebæksholm

Underskrifter:

 

12/9-2019

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

x Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 12. September 2019 kl 17.00 Sted: Varpelev kirkegård kl 17,00 og Tryggevældevej 8, Varpelev kl 18.30 x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkeværge)

x Charlotte Thomsen

Referent: X Anette Seifert (Sognepræst)

x Lone Jensen ( Graver )

Martin Thomsen (Suppleant)

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Formandens Punkter v/Tina. Velkomst til John E.

Hansen (repræsentant fra

Prostiudvalget ) Afbud fra John E. Hansen. Vi inviterer repræsentant fra provstiet Tina sktiver til Agneta og geninviterer.

3. Kasserens punkter v/Bente Revisionsprotokol 2018 gennemgået, godkendt og underskrevet.

Driftramme meldt ud for 2020. Vi beholder vores nuværende driftramme.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar, Rapport angående træerne, udarbejdet af udsendt fra provstiet, er udsendt - foreslag i rapporten om, at begge træer fældes. Herefter anvendt endnu en konsulent fra Fregus v. Christian Søborg, som også understreger, at begge træer skal fældes.

Vi afventer tilbud fra "JJ skovservice", således at træfældningen kan afvikles inden udgangen af 2019.

 

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Planlægning af kommende arrangementer. Afholdte arrangemneter:

Lørdagskoncert: Ca. 40 deltagere til koncert i kirke med efterfølgende kagebord på Ranestedet. Det var et godt arrangement, god musik med huitar og bas, samt dejligt kagebord.

Cykelgudstjeneste: ca. 25 var med fra Hårlev til Varpelev - god cykeltur med pitstop ved åen. Efterfølgende sandwich på Ranestedet.

Ved kræmmermarkedet i Varpelev skal der ikke være gudstjeneste i kirken - alternativt kunne der afholdes en kræmmer-gudstjeneste.

Høstgudstjeneste d. 29/9 kl. 19.00:

Gudstjeneste med efterfølgende sang i forsamlingshuset Æblekager: Anette 1, Charlotte/Ditte 4.

Indkøb kaffe/fløde, the, cola: Charlotte

30 Borddækning kl. 18.15 - Bente (blomster, duge, servietter) Henter nøgle hos Meta + varme i hus: Bente

Foredrag d. 1/10 kl. 19.00:

Kager: Anette, Charlotte og Ditte.

e 30-35 Borddækning/Kaffe 17:45: Ditte/Charlotte

Boller i Karry-gudstjeneste kl. 17.30:

Flyers ud fredag uge 43 + opslag facebook: Ditte

Bestilling mad: Anette e Afhentning mad: Charlotte

Borddækning: Charlotte/Bente

Fakler: Lone

6. Sognerådsmøde/kirkevandring Interesserede inviteret til at høre om omlægning af kiregården - der var god dialog med de 10 fremmødte. Der var dialog omkring området ved de ukendtes/fællesgrav, som er et arkitektonisk anlagt område (minimalistisk) - dog ønsker om mere lys, farver.

Ønske om afskærming ved materialepladsen med fx plankeværk med vedbend.

7. Omlægning af kirkegård — noget nyt ? Omlægning er løbende i gang. I efteråret: Træer plantes, de store gravsteder ud for kapellet fjernes og dette område rettes op. Frost ikke færdig med lamperne - Reinar ringer og følger op.

8. Dato for nyt møde

Planlægning af kommende møder Okt/Nov. Maria fra regnskabskontoret deltager i MR møde til November D. 24. oktober kl. 19.00

D. 21. november kl. 19.00 - Maria og Anette fra regnskabskontoret deltager.

9. Orientering fra budgetsamråd Vi ønsker at rykke mødet med provsten til november - mulig dato d.

14. november - Bente giver besked til Finn vedrørende dette.

Tanker omkring grøn kirke både ift. miljø + kan muligvis skabe interesse og tiltrække nye medlemmer/frivillige.

Vi har kontakt med to mulige varmekonsulenter ift. varmesituationen i kirken,

10. Eventuelt OBS - d. 17. november er der jule-kræmmermarked i Varpelev - ift. eventuelle gudstjenester/arrangementer i kirken.

 

24/10-2019

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

Afbud Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.00 Sted: Tryggevældevej 8, Varpelev x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkeværge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Bente Christensen x Anette Seifert (Sognepræst)

Afbud Lone Jensen ( Graver )

Martin Thomsen (Suppleant)

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

2. Formandens Punkter v/Tina. Velkomst til Birgit B Petersen (repræsentant fra prostiudvalget).

Årlig konstituering af MR Birgit præsenterede sig selv samt provstietudvalget og deres arbejde. Udvalgets ønske om at være et synligt udvalg har udmøntet sig i besøg rundt i menighedsrådene for at forstå deres forhold og udfordringer. P.t. fokus på "den gode præstebolig" for fortsat at tiltrække gode præster, "kirkegårdsomlægning" da mindre behov for gravstedspladser, "økonomi" hente inspiration fra hinanden så vi får mest muligt for pengene, "dåb" arbejde på at flest mulig takker ja til denne gave.

Varpelev præsenterede sig som lille sogn med de fordele og udfordringer det giver.

Konstituering udsat til næste MR møde.

3. Kasserens punkter v/Bente Kvartalsrapport 3.kvartal gennemgået, viser kr. 42.000 i driftresultat, men der mangler efterårets udgifter til hhv træfældning og ny kirkedør. Kvartalsrapport godkendt.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. De to træer ( ahorn og ask ) på kirkegården er fældet i denn uge.

16 udendørs lamper opsat. Udendørs stik monteret.

Kirkedøren afmonteret af snedker og kørt på værksted. Forventes færdig i november.

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Planlægning af kommende arrangementer Børnegudstjeneste 31. oktober.

Julekoncert 27. november med Brass Band.

Drøftet om kirkebladet skal fortsætte i nuværende form. Det sættes på dagsorden ved fælles MRmøde.

6. Nyt om kirkegården Lavet hegn / græs foran materialepladsen som aftalt ved kirkegårdsvandringen.

Nu efter træet er fjernet skal området opimod kapellet planeres, for at vand kan løbe fra kirken.

7. Legater Udsættes til næste møde

8. Dato for nyt møde Torsdag den 21/11-19 kl 19.00- Maria fra regnskabskontoret kommer

9. Eventuelt Intet

Underskrifter:

 

21/11-2019

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

x Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 21. November 2019 kl. 19.00 Sted: Tryggevældevej 8, Varpelev x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkeværge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Ditte Marie Langhans. X Anette Seifert (Sognepræst)

x Lone Jensen ( Graver )

Martin Thomsen (Suppleant)

 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

2. Formandens Punkter v/Tina.

Brochure vedr. åben kirke/ Vejkirker.

Årlig konstituering af MR. Gennemgang af udkast dagsorden til fælles MRmøde den 28. November !QfQ.•

-Ny provsti-konsulent Klaus S. Pedersen.

-Ingen interesse i åben kirke/vejkirke - da kirken skal være åben/tilgængelig alle dage.

Årliq konstituerinq:

Formand: Tina Harboe Danielsen

Næstformand: Ditte Marie Langhans

Kasserer: Bente Christensen

Kirkeværge: Reinar Jensen

Gennemgang af udkast til dagsorden til fælles MR-møde:

-Ser frem til Erhards oplæg omkring fordele/ulemper omkring en mulig sammenlægning — så vi kan blive klogere på, om det er et scenarie, vi ønsker fremadrettet.

-Snak om at hverve frivillige, hvad skal der til? Evt. et opslag på facebook i landsby gruppen.

-De resterende punkter gennemgået

3. Kasserens punkter v/Bente Sandsynliggørelse at økonomien for 2019:

-Efterregulering for forventede indtægter/udgifter resten af året er ca. kr. 30.000 til brug for yderligere tiltag.

-Besluttet at hvis vejret tillader det plantes 2 egetræer til erstatning for fældede træer på kirkegården.

 

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. Kalknings-sagen:

-Løbende korrespondance med ANKON vedrørende det udførte arbejde og garantien inden for de 5 år — som udløber 28/11-2019, da MR er utilfredse med det udførte arbejde — ANKON har haft et Ønske om, at Nationalmuseet efterfølgende har skulle bese området, til trods for, at MR havde ekspert fra Nationalmuseet ude forinden. MR har møde med ANKON d. 12/12, hvor Reinar, Bente, Lone deltager.

Vi retter henvendelse til ANKON for at afdække, om et møde vil give mening — hvis opfattelsen er, at ANKON ikke kan se tingene fra andet perspektiv end deres eget, aflyses mødet.

-Vi sikrer herefter aftale med murer angående vedligehold af det konkrete område.

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Planlægning af kommende arrangementer Julekoncert d. 27/11 kl. 19.30:

-Baldur Brass Band.

-Lone åbner og tænder for varme.

-Charlotte sørger for info omkring kontrakt/betaling.

Grønkålsandaqt d. 8/12 kl. 11.45:

-Grønkålssuppe på Ranestedet.

6. Nyt om kirkegården Arbeidet fremadrettet:

-To egetræer plantes dette budgetår.

-Hovedlåge males og skæres til.

-Hoveddøren er tilpasset og sendt til maling — karm er færdig.

-Det bare område skal planeres og herefter sås der græs i foråret 2020 — ifm. med dette, er der forslag om at indhente en kirkegårdsarkitekt i 2020 — evt. kan vi tage på inspirationstur til Vråby kirke — her har de anvendt en kirkegårdsarkitekt, som vi overvejer at tage kontakt til.

7. Budget 2020 Budget:

-Endelig driftsramme for 2020 er kr. 450.343, hvilket er uændret i forhold til foreløbige driftsramme.

Ingen ændring i budget i forhold til det behandlede MR møde i juni. -Budget 2020 med datomærkning 21/11-2019 kl. 20:31 blev behandlet og godkendt.

8. Legater Legater fremadrettet:

-Legat-udvalget for 'Niels Peder Pedersen-legatet' ønsker at bevare legatet, med forslag om uddeling af legatet hver tredje år, så et evt rentebeløb til uddeling vil blive større.

-Bente undersøger muligheden for at investere pengene anderledes.

-MR ønsker også at bevare begge legater.

-Bente giver besked til legatudvalget om MR's beslutning. -Uddeling af julegave + hilsen om frokost til foråret: Anette, Ditte/Charlotte, Bente, Reinar.

9. Dato for næste møde d. 23/1-2020 hos Bente kl. 19.00

 

IO. Eventuelt Til info:

-Borgerforeningen deltager i "Landsbyforum Stevns" — it-platform etableres, kirken kan få en fane under Varpelev.

 

16/1-2020

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

x Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 16. januar 2020 kl. 19.00 Sted: Tryggevældevej 8, Varpelev x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkeværge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Ditte Marie Langhans X Anette Seifert (Sognepræst)

x Lone Jensen ( Graver )

Martin Thomsen (Suppleant)

Dagsorden Beslutnin¶

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Formandens Punkter v/Tina. -Orientering om kurser bl.a. "Grønkrke" i St. Heddinge 30.1. hvor graver og Susan fra Hårlev deltager.

-Valgkursus d. 22/1 kl. 18.00-21.00 angående nyt regelsæt vedrørende valget til efteråret. Reinar deltager, hvis dette er muligt.

-Folkekirkens skoletjeneste - ordinært repræsentantskabsmøde i Faxe, Stevns og Køge d. 30/4 16.30-18.30 -tilmelding senest 24/4 på mail.

-Formandsmøde d. 26/2.

-Udflugt for menighedsrådet d. 21/6 - forespørgsel om at gudtjenesten afholdes kl. 9.00 - dette er aftalt - gudstjenesten afholdes i Varpelev kl. 9.00.

3. Kasserens punkter v/Bente Ny regnskabsinstruks for 2020 underskrevet.

 

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. -D. 12/12 mødtes Reinar, Bente og Lone med Schleiter fra ANKON vedrørende 5 års eftersyn - kalknings"gate t' - håndværkerfirmaet er gået konkurs og mødet endte uden enighed.

Pt. er konklusionen, at der kalkes på det skadede område, hver gang, det trænger - holder ca. 3 år pr. kalkning.

-De nye yderdøre er sat i. De er ikke færdigmalet, men dette ordnes til foråret. Uenighed om aftale vedrørende karmen - snedkeren havde vurderet, at det gamle træ var bedre end det nye.

Behov for flere nøgler? --> Prisen for to ekstra nøgler er omkring 5600 + moms, hertil takkede vi nej - evt. kan låsesmed lave ekstranøgler. De modtagede Øgler fungerer ikke optimalt, Reinar tager kontakt omkring dette.

Døren er og bliver fremtidigt behandlet med lindolie.

Aftale om, at den ene nøgle til yderdøren låses ind i tårnet, som aflåses med hængelås, hvortil der kan laves mange nøgler. Vi laver fremadrettet en nøgleliste, hvor der underskrives for modtagelse af nøgle.

Bente laver opdateret nøgleliste.

 

5. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Planlægning af kommende arrangementer -Kyndelmisse d. 2/2 kl. 19.00:

Pandekager og kaffe i Ranestedet. Forventet: 20-25 deltagende.

Pandekager: Charlotte og Anette.

Syltetøj: Lone tjekker eller sørger for nyt.

Sukker og Kaffe: 2 kander kaffe - Bente

-Vi afventer forslag om musikgudstjeneste fra Nikolaj.

-Påskegudstjeneste 12/4 kl. 11.30:

Påskeægge-skattejagt efter gudstjeneste.

Æg til æggejagt: Ditte

Juice og godteposer til børnene: Ditte Kaffe til de voksne.

 

 

6. Nyt om kirkegården v/Lone -Grøn kirke - Vi har konverteret fra papirhndklæder til frottéhåndklæder. Overvejelse om at skifte fra sparepærer til LEDpærer.

-Nye egetræer plantet sydøst og nordøst på kirkegården.

-Nye julestjerne indkøbt til juletræerne.

-Lys på thujaerne ved indgang.

-Hovedrengøring starter i morgen.

-Behov for planer for nye områder - tur til Vråby for inspiration - Lone tager kontakt til kirkeværge Lars, som kan formidle ønske om besøg videre til rette vedkommende - Lone vender tilbage med mulige datoer - et fyraftensmøde kl. 16.00.

7. Legater Ideer til nyfortolkning af menighedsrådsudflugt i stedet for besøg i

Bøgeskoven:

-Hårlev kro.

-Højerup Lund.

-Attraktion og traktement - dog samme prisklasse som Bøgeskoven. -Medbringelse af smørrebrød, grill/tilbehør eller andet til fx Solgårdsparken og spise ude - hvis vejret tillader det.

Vi tænker tanker til næste møde.

-Info om legaterne tages med på næste møde.

8. Kirkeblad Punktet tages til næste møde.

9. Dato for nyt møde - Fælles menighedsrådsmøde torsdag den 27/2-2020 kl 19.00 i Hårlev Kage Varpelev.

-Tina aftaler fælles martsmøde med Finn.

-Maria fra regnskabskontoret kommer til at deltage i vores eget møde i april vedrøredende gennemgang af budget - forslag dato: 23/4 i Varpelev kl. 19.00

10. Eventuelt Anette får fast punkt på dagsordenen. Charlotte har lavet citronfromage.

 

27/2-2020

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

Tina Harboe Danielsen (Formand)

Afbud Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00 Sted: Tryggevældevej 8, Varpelev x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkeværge)

Afbud Charlotte Thomsen

Referent: Bente Christensen Afbud Anette Seifert (Sognepræst)

x Lone Jensen ( Graver )

Afbud Martin Thomsen (Suppleant)

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Formandens Punkter WTina. Sæt gang i debatten/ temaaften

Ansøgning om 2 årig valgperiode.

Annoncering ifb med orienteringsmøde den 12/5 2020 Punktet om debat om fornyelse af gudstjenesteforløb udsættes til senere møde.

Besluttet at søge om at næste valgperiode bliver 2-årig.

Ansøgning til biskoppen formuleret og fremsendt til provstiet til udtalelse.

Orienteringsmøde holdes 12—17. maj for flersognspastorater.

Varpelev holder 12. eller 13. maj afhængig af Hårlevs ønsker.

Mødet holdes i forsamlingshuset med traktement. Annoncering sker via provstiet i fællesannonce og med husstandsomdeling.

3. Kasserens punkter v/Bente

Underskrive ny regnskabsinstruks.

Legater Revideret regnskabsinstruks underskrevet.

1 2019 (udbetalt febr 2020) har der været afkast på legaterne:

Ole Christensen mindelegat: kr. 2.204

Niels Peder Pedersen: kr. 3.172

Bente giver besked til legatbestyrelsen

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. Den lille kirkegårdslåge er malet og tilrettet så den nye lampe ikke rammes.

Aftalt fordeling af nøgler til hhv. ny hoveddør og inderdør.

5. Sognepræstens punkter v/Anette Punktet udgår

6. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Planlægning af kommende arrangementer Punktet udgår

7. Orientering fra formandsmødet. Hovedemner var dåb og kirkegårde.

Drop-in-dåb i Hårlev i februar var succes med 10 fremmødte der blev døbt. Dette gentages 1 — 2 gange om året i provstiet. Planlægning af kirkegårdsarbejde herunder samarbejde kirkegårde imellem blev drøftet. Påpeget der er mange steder er mulighed for forbedringer ikke mindst via samarbejder imellem kirkegårde. Men der kræves omhyggeligt forarbejde med alle involverede — ikke mindst de ansatte.

8. Nyt om kirkegården v/Lone Besøget på Vråby kirkegård Lone fremviste skitse til opstart af plæne/beplantning på de to områder ud imod Bygaden efter de to store træer er fjernet. Besluttet at følge denne ved at planere og så græs nu i foråret — samt plante lav hæk langs gangarealet op imod kirken. Dette for at skabe grønt område hurtigst muligt. Senere kan området udvikles yderligere med beplantning i græsarealet.

Evt. brug af ekstern rådgiver om udformning udsættes til rammerne med græs og hæk er lavet.

9. Fremtidige samarbejde med Hårlev Varpelev har besluttet at fortsætte som selvstændigt menighedsråd også i kommende valgperiode ( 2-årig).

Det ønskes afsøgt om det hidtidige gode samarbejdet imellem de to selvstændige menighedsråd kan udvides yderligere. Derfor holdes nogle menighedsrådsmøder som fællesmøder med normal dagsorden for at inspireres og afdække samarbejdsområder.

IO. Dato for nyt møde 26. marts 2020 fællesmøde med Hårlev i Varpelev kl 19.00

23. april 2020 budgetmøde med deltagelse af regnskabsfører.

11. Eventuelt

Underskrifter:

 

23/4-2020

Menighedsrådsmøde M Ødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

x Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 23. april 2020 kl. 19.00 Sted: Telefonmøde x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkevaerge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Bente Christensen x Anette Seifert (Sognepræst)

Afbud Lone Jensen ( Graver )

Afbud Martin Thomsen (Suppleant)

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

2. Formandens Punkter v/Tina. Planlægning af orienteringsmøde onsdag den 10/6 2020 Bente har bestilt Varpelev forsamlingshus.

Der inviteres til kl. 18:00 med let traktement (portionsanretning), Tilmelding nødvendig.

3. Kasserens punkter v/Bente — Godkendelse af regnskab 2019 Regnskab 2019 blev gennemgået og drøftet: det viser et underskud på driften på kr. 1.709,32 ud af ligningsmidler på kr. 454.198.

Desuden er modtaget kr. 60.195,33 til anlægsprojektet "kirkegård omlægning", herunder fældning to gamle træer.

I alt resultat på kr. - 61.904.

I forhold til budget har været besparelser på kirkebygning (el og indvendigt vedligehold) men merforbrug på kirkegården (udendørs lys). De frie midler disponeres med kr. 40.000 til fortsaettelse af kirkegårdsomlægningen og kr. 31.885 til frie midler.

Kasseeftersyn 2019 er gennemført af revisor uden bemærkninger. Bemaerkning fra drøftelsen: skyldig debitorpost på kr. 992,83 anses som tabt og udgiftsføres i 2020.

Anlægspuljemidler er søgt til ny kirkedør (ikke til reparation som beskrevet).

Regnskab 2019 med godkendelsestidsmærket 23-04-2020 19:37 blev godkendt af et enigt menighedsråd.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. Intet

5. Sognepræstens punkter v/Anette Intet

6. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Planlægning af kommende arrangementer Intet

7. Planlægning af udflugt ifht til de enlige i Varpelev Udflugt udsat

8. Nyt om kirkegården v/Lone Intet

9. Fremtidige samarbejde med Hårlev Intet

10. Dato for nyt møde Torsdag 14. maj 2020

11. Eventuelt Intet

 

14/5-2020

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

x Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 14. maj 2020 kl. 19.00

Sted: Telefonmøde pga Corona smitterisiko x Bente Christensen (Kasserer)

x Reinar Jensen (Kirkeværge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Bente Christensen x Anette Seifert (Sognepræst)

Afbud Lone Jensen ( Graver )

Afbud Martin Thomsen (Suppleant)

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Formandens Punkter WTina — Planlægning af orienteringsmøde onsdag den 10/6 2020 Afholdes i Varpelev forsamlingshus.

Indbydelse udarbejdes af Ditte / Charlotte og husstandsomdeles 26.5. Kort planlægningsmøde søndag 7.6.2020, kl. 11:30 ved kirken.

3. Kasserens punkter v/Bente Budget 2021: Syns- og budgetmøde opdeles i syn af kirken 7.6.2020 og budgetmøde 18.06.2020 kl. 18:30

Regnskabsfører Maria Köcher har afleveret forarbejde til budget med faste udgifter. Dette arbejdes der videre med på budgetmøde.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. Der er sået græs i det ryddede område ved syd indgangen og på nordsyden ved depotområdet og ved fællesgraven. Når der er sat kantsten, skal plantes langs indgangspartiet.

5. Sognepræstens punkter v/Anette Ifm menighedsrådsvalget udarbejder Provstiet indstik i Stevnsbladet. P.t. stor forvirring om kirkernes åbning efter Corona lukning. Bl.a. om fastsættelse af antal kirkegængere ved gudstjeneste. Iflg. nuværende pladskrav skal der være 4 rn2 pr. person når gudstjeneste afholdes normalt med salmesang. Hvis sang undlades halveres pladskravet til 2 m 2 pr. person.

Første planlagte gudstjeneste i Varpelev efter Corona-nedlukningen er pinsedag kl. 9:00 med salmesang.

6. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Planlægning/aflysning af kommende arrangementer Alle planlagte arrangementer i 2. kvartal er aflyst (pga. Corona). Aktivitetsudvalget har endnu ikke lavet program for 2. halvår. Dog er fastlagt høstgudstjeneste 27.9 og halloween gudstjeneste 29.10.2020.

7. Nyt om kirkegården v/Lone Udsat til næste møde

8. Kvartalsrapport 2020 V/ Bente Kvartalsrapport 1. kvartal 2020 gennemgået. Den viser overskud på kr. 37.685. Ligningsmidler i perioden er kr. 112.858. Overskud skyldes dels sæsonudsving og dels begyndende mindre aktivitet p.g.a. Corona nedlukning i marts. Kvartalsrapporten blev godkendt.

9. Fremtidige samarbejde med Hårlev Udsat til næste møde.

10. Dato for nyt møde Kirkesyn: 7.6.2020 kl. 11:30 og menighedsrådsmøde med budgetmøde

18.06.2020 kl. 18:30 i Hårlev konfirmandstue

11. Eventuelt Intet

 

18/6-2020

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

x Tina Harboe Danielsen (Formand)

x Ditte Marie Langhans (Næstformand)

Dato: Torsdag den 18. juni 2020 kl. 18.30

Sted: Hårlev konfirmandstue. Hårlev Kirkevej 1 x Bente Christensen (Kasserer)

x(tlf.) Reinar Jensen (Kirkeværge)

x Charlotte Thomsen

Referent: Ditte Marie Langhans x Anette Seifert (Sognepræst)

x Lone Jensen ( Graver )

Martin Thomsen (Suppleant)

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Formandens Punkter v/Tina — Annoncering af dagsorden.

Referat af MR-møde?

Dato for valgmøde Maria undersøger nærmere vedrørende annoncering af dagsordener og arrangementer, samt at få referater gjort offentligt tilgængeligt.

Dato for valgmøde 15. september kl. 19.00 — med kaffe og kage til. Der skal bekendtgøres fire uger i forvejen ift. dato, sted og tidspunkt ved de faste gudstjenester, på sogn.dk og i stedlige dagblade eller lokalaviser.

3. Kasserens punkter v/Bente Efter besøg af varmekonsulent (provstiets varmekonsulent):

Konsulenten vurderede, at det er et godt system ift. rammen/ udgangspunktet. Der skal kunne afgives meget varme på kort tid, hvilket det nuværende system tjener til. Kernen i "kornblæseren" dør aldrig, muligvis dog løsdele, som skal repareres. Men selve styringen skal reguleres og køre bedre, da det vil være mere optimalt, hvis varmen skal spredes bedre. Der blev anbefalet en fagmand, som kan advisere ift. hvordan systemet kan optimeres, så systemet kan køre ideelt.

Derudover kontaktes Frost på baggrufid af konsulentens anbefalinger.

Skriftlig rapport fra varmekonsulent afventes.

4. Kirkeværgens punkter v/Reinar. Reinar har talt med Klaus og Gerhard Jørgensen (murer) vedrørende taget på kirken (tegl) og kalkning af endevæg på udbygning. Klaus har bedt om, at der prioriteres ift. Klaus' kalender. Eventuelt kan vi indhente anden til at kalke, således at både tag og endevæg laves. Vi prioriterer at lave aftale med Klaus på begge dele. Således at teglene prioriteres nu og indvendig plet med afskalning og udvendig ordnes september.

Reinar/Lone følger op vedrørende Klaus, om hvorvidt, det kan lade sig

5. Sognepræstens punkter v/Anette Informeret om cykelgudstjeneste.

Der afholdes udendørs gudstjenester på plejehjemmet.

6. Aktivitetsudvalgets punkter v/Ditte og Charlotte. Cykelgudstjeneste 13. september:

Der annonceres i relevante medier — Anette aftaler dette med team Nordstevns.

Menighedsrådet sørger for traktement — sandwich og juice. Turen går fra Hårlev-St. Tårnby-Strøby-Varpelev.

Nedenstående punkter planlægges til næste møde.

' Valg til menighedsrådet 15. september:

' Høstgudstjeneste 27. september

' Halloweengudstjeneste 29. oktober

Charlotte booker forsamlingshus.

7. Nyt om kirkegården v/Lone Døren er malet tre gange og dermed færdig. Bundstykket er blevet behandlet med lak, hvilket er undrende. Charlotte tjekker op på dette. Der arbejdes videre på kirkegårdsprojektet — det grønne er vokset hurtigere end forventet. Ny laurbærhæk skal anlægges, menighedsrådet tænker "hæk" til næste møde.

8. Budget 21 V/ Maria Kôrcher Der er reguleret for lånt personale fra Hårlev.

De samlede ligningsmidler er kr. 494.130,-

Der blev udarbejdet målsætninger og indsatsområder.

Budget 2021 gennemgået af Maria, drøftet undervejs og godkendt. Budgettet er afleveret med datostempel 18/06 2020 kl. 20:11.

9. Fremtidige samarbejde med Hårlev Udsat til næste møde.

IO. Dato for nyt møde d. 20. august kl. 18.00

11. Eventuelt

 

15/10-20

 

Menighedsrådsmøde Mødt Medlemmer:

X Tina Harboe Danielsen (Formand)

X Ditte Marie Langhans (Næstformand)

 

Dato: Torsdag den 15. oktober 2020 kl. 19.00

Sted: Hårlev konfirmandstue- Hårlev Kirkevej 1 X Bente Christensen (Kasserer)

X Reinar Jensen (Kirkeværge)

X Charlotte Thomsen

 

Referent: Ditte Marie Langhans X Anette Seifert (Sognepræst)

X Lone Jensen ( Graver )

Martin Thomsen (Suppleant)

 

 

Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2. Formandens Punkter

v/Tina

Referater er lagt på sogn.dk (2017-2020 august) af sekretær Keld Köcher. Vi forespørger, om han kan fortsætte med det. Referatet skal gemmes som PDF inden det sendes til Keld.

3. Kasserens punkter

v/Bente

Legater: Nordea har varslet gebyr på kr. 1.000 pr år for at have en konto. Da begge legater har depot i Nordea, som kræver en tilhørende konto. Forespørgsel om muligt at tilsluttet en MobilePay Box konto til depot  Reinar har undersøgt, men dette kan ikke lade sig gøre.

 

MR foretrækker, at legaterne lægges sammen til et fælles legat. Der skal kommunikeres med legat-udvalget omkring dette, samt tales med banken om, hvordan processen foregår – således, at der kun er en konto, som opkræves gebyret på 1000,-.

 

Bente taler med banken.

4. Kirkeværgens punkter

v/Reinar.

Tømreren går i gang med gulvet efter uge 41.

 

Vi har stadig ikke fået et konkret svar fra Frost el-teknik vedrørende varmeregulering i kirken. Vi forespørger andet el-firma for et uforpligtende tilbud. Reinar klarer dette.

 

Vi afventer regning fra mureren.

 

Manglende strøm over hvælvingerne – vi kontakter Frost.

 

Maja (maler) har malet gulvet foran alter og væg i østgavl om alteret. Vi har modtaget tilbud på maling af gulv i kirkerummet på kr.11.000,- fra Maja. Vi vedtager, at dette skal laves og Reinar tager kontakt vedrørende dette.

5. Sognepræstens punkter

v/Anette Cykelgudstjenesten gik godt – det var en fin dag.

 

Der er ved at blive skrevet nyt kirkeblad – dette annonceres på facebook, samt, hvor bladet kan hentes.

 

Der mangler besked fra ministeriet om, hvad der skal gøres til julegudstjenester ift. forsamlingsforbud m.m.

Vi har talt om, at der kan synges salmer udenfor juleaften, hvis vejret tillader det.

Der holdes fast i de planlagte tidspunkter og programmet reguleres op til dagen ift. vejret.

6. Aktivitetsudvalgets punkter

v/Ditte og Charlotte.

Planlægning af

kommende arrangementer

Halloween-gudstjeneste i år er aflyst.

 

Vigtigt, at vi udarbejder en procedure-plan for kommende arrangementer, så vi ikke fremover er nødt til at aflyse arrangementer forudsat, at corona-situationen varer ved.

 

Kirkekaffe kan godt genoptages. Det har fungeret i Hårlev. Blot der er klare retningslinjer for dette ift. afstand, uddeling af småkager m.m.

Anette annoncerer dette til næste gudstjeneste.

Charlotte påtager sig kirkekaffe d. 15/11 kl. 10.15

 

Julekoncerten bibeholdes d. 22/11.

 

29/11 kl. 11.45 – grønkåls(suppe)andagt (Ranstedet).

 

7/2 Kyndelmisse kl. 19.00 – gudstjeneste og efterfølgende pandekager på Ranestedet.

 

7. Nyt om kirkegården v/Lone

- De nye sten rundt om græsplænerne er sat.

- Kirsebærlaurbærbuske langs plænen er plantet.

- Grandækningen begyndes snarest.

- Der er blevet taget billeder af den gamle altertavle til hæfte om August Thomsens arbejde i 20 kirke – heriblandt Varpelev.

 

Der skal lægges plan for det grønne område – hvordan skal det se ud? MR planlægger studietur næste møde.

8. Godkendelse af kvartals-rapport.

Godkendelse af revisorprotokollen.

Godkendelse af budget 2021. Kvartalsrapport for perioden 1.1. – 30.09.2020 gennemgået: der er overskud på kr. 118.557. Overskud skyldes dels færre aktiviteter pga Covid19-aflysninger og dels endnu ikke afregnet for udført og kommende håndværkerarbejde.

Revisionsprotokol vedr. 2019 behandlet. Bemærkning om at der ifm anlægsarbejde som strækker sig over flere år, skal udarbejdes biregnskab ved afslutning. Dette tages til efterretning. Protokol godkendt og underskrevet.

Endeligt budget 2021 på uændret driftsramme kr. 494.130 blev behandlet og endelig godkendt med datostempel 15-10-2020 21:40.

 

9. Fremtidige samarbejde med Hårlev Ser frem til at møde nyt MR. Håber at kunne udvide samarbejdet med arbejde om Grøn Kirke. Varpelev MR inviterer til præsentations- og inspirationsmøde.

10. Dato for nyt møde 26.11-2020 kl. 17.30 i Hårlev.

11. Eventuelt Ingen punkter.