Kirkegården

Ordensbestemmelser

1. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

2. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.

3. De kirkegården tilhørende redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

4. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.

5. Hunde skal føres i snor.

6. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

7. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

8. Kørsel med cykel og motorkøretøj på kirkegården må kun foregå med ærinde til kirken eller kirkegården.

9. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

10. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet/kirkegårdsudvalget.

11. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

12. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården, kirkegårdsdiget eller digefoden.

13. Ønskes der levende lys på gravstedet, skal de købes hos graveren.

14. Affald fra gravsteder skal henlægges i de opstillede affaldsbeholdere.

Vedtægter for urnekirkegården

(Plænen omkranset af bøgehæk)

• Her kan man få nedsat urner.

Ved urnenedsættelser foretaget efter d.1/5 2012 er følgende regler gældende:

•Kirkegårdspersonalet anviser pladser.

•Gravstenen skal være 40 x 60 cm. og skal placeres vandret i plænen. (Plade i plæne)

•Der må ikke på gravstedet pyntes med andet end blomster i vaser. Dog accepteres vinterkranse og puder.

 

(ønskes opretstående gravsten, beplantning o.l. henvises til kirkegårdens øvrige gravpladser.)

 

Vedtægter

A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

§ 1. Kirkegården ejes af Ullerup kirke og bestyres af Ullerup menighedsråd/ kirkegårdsudvalg.

§ 2.1. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar over for kirkegårdsudvalget i overensstemmelse med regulativ for graverstillingen og bestemmelserne i nærværende vedtægt.

§ 2.2. Tilsyn med kirkegårdens drift påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne herfor i vedtægt for kirkeværgen.

§ 2.3. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet/kirkegårdsudvalget.

§ 3.a.1. Ved hver kirkegård, skal der være to eksemplarer af den af provsten autoriserede kirkegårdsprotokol, jf. bestemmelserne i lov nr. 454 af 11. juni 1992 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegård § 12. Det understreges, at der skal forefindes et kirkegårdskort.

§ 3.a.2. Protokollerne føres og opbevares af kirkeværgen og graveren.

§ 3.b.1. I henhold til provstens godkendelse af 1. januar 2005 føres kirkegårdsprotokollen på EDB i overensstemmelse med bestemmelserne i Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 8. august l990. Det understreges, at der skal forefindes et kirkegårdskort.

§ 3.b.2. Protokollen føres af kirkegårdskontoret.

§ 3.b.3. Sikkerhedskopier tages hver 14. dag, og der foretages løbende udskrifter af tilførsler til denne.

§ 3.b.4. En fuldstændig udskrift af protokollen samt en sikkerhedskopi opbevares hos præsten i boks(ikke sammen med EDB anlægget), jf. pkt. II i cirkulæreskrivelsen.

 

ad. a. og b.

1. Sammen med protokollerne/udskrift af protokollerne og sikkerhedskopi opbevares de to eksemplarer af det af provstiudvalget godkendte kirkegårdskort.

Der skal dog altid forefindes et kirkegårdskort på kirkegården.

2. Mindst én gang årligt skal gravene på kirkegården sammenholdes med alle eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges, ligesom såvel kort som protokoller skal forevises ved syn på kirkegården.

3. Graveren fører et kartotek over ibrugtagne gravsteder med kartotekskort for hvert gravsted med angivelse af aftalegrundlag.

Der henvises til vedhæftede vejledning.

 

B. GRAVSTEDER

§ 4. Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest, samt at kvinden begraves ved mandens højre side, skal så vidt muligt opretholdes.

 

Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret.

§ 5. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – samt om nedsættelse af kister eller askeurner i såvel nye som bestående gravsteder sker til kirkeværgen eller graveren.

§ 6.1. For ethvert gravsted udfærdiges et gravstedsbrev i forbindelse med udlæggelse af gravstedet til begravelse eller urnenedsættelse.

§ 6.2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 7.1. Ønske om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

§ 7.1. ved sin død havde bopæl i sognet og var medlem af folkekirken§ 7.2. har ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården,

§ 7.3. på særlig måde har været knyttet til sognet, eller

§ 7.4. ved sin død havde bopæl i sognet og ikke var medlem af folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, vedkommendetilhørte.

2. Uanset om der i øvrigt i medfør af bestemmelserne i nærværende vedtægts afsnit D skal erlægges betaling for erhvervelse af gravstedsret, skal der altid være adgang til at erhverve sådan ret uden vederlag til begravelse af ubemidlede, som opfylder betingelserne under punkt 1 – 4.

3. Der kan herudover ikke erhverves gravstedsret på kirkegården.

4. Når der udlægges gravplads, skal der på begæring samtidig udlægges gravplads til nærtstående efterlevende umiddelbart ved siden af, og denne bevarer retten til at blive begravet her, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

5. Gravsteder kan udlægges med indtil 2 gravpladser, og ønskes flere gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en af provstiudvalget godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

7. Der kan ikke normalt erhverves ret til et bestemt gravsted, inden begravelse skal finde sted.

8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden, kan ske med menighedsrådets godkendelse. Godkendelsen kan betinges af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et vedligeholdelsesbeløb i overensstemmelse med afsnit D § 34 og § 35.

9. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden, kan ske med Stiftsøvrighedens godkendelse, der kan betinges af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved en betaling i overensstemmelse med afsnit D § 34 og § 35.

§ 8. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9. Den periode, for hvilken brugsretten til et gravsted er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§ 10. Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages med menighedsrådets/kirkegårdsudvalgets godkendelse.

§ 11.1. Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkeværgen eller graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

§ 11.2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkeværgen skriftlig påmindelse om fornyelsen til indehaveren af brugsretten, såfremt adressen er kendt.

§ 11.3. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfaldes gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.

§ 11.4. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugsrettens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder, når eventuelle fundamenter samtidig fjernes og gravstedet afleveres i planeret stand. Indehaveren af gravstedsretten skal orienteres herom.

 

Nedlæggelse og regulering.

§ 12. Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13. 1. Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring i bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en af kirkegården.

§ 13.2. Enhver regulering af kirkegården skal forberedes og tilrettelægges således, at der tages vidtgående hensyn til de eksisterende skønhedsværdier, den pågældende kirkegårds særlige karakter og under hensyntagen til særlige gravsteder.

§ 14.1. Indhegning af gravsteder med levende hegn må i overensstemmelse med den stedlige tradition kun ske med: Thuja og buxbom.

§ 14.2. Alle hække plantes, vedligeholdes og klippes ved , og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

§ 14.3. Gravstedsindhegninger af træ, jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten, med mindre andet er bestemt i nærværende vedtægt.

§ 14.4. Gravgitre og mindesmærker, som ikke i medfør af lov nr. 454 af 11. juni 1992 er registreret som bevaringsværdige, kan, hvis de anses for skæmmende eller upassende, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården.

Der henvises til vedhæftede vejledning.

 

Gravstedets anlæg.

§ 15.1. Plantning af træer og buske kræver kirkegårdsudvalgets tilladelse.

§ 15.2. Hvis bestående beplantning på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder, kan menighedsrådet/kirkegårdsudvalget forlange dem beskåret eller fjernet.

§ 15.3. Bestående beplantning, herunder træer som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står.

§ 15.4. Ved et af provstiudvalget stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for beplantning på enkelte afsnit af kirkegården.

§ 15.5. Bænke kan ikke opstilles på kistegravsteder.

§ 15.6. Ved anlæg af gravsted må der ikke anvendes plastdug eller andet uforgængeligt materiale som underlag/belægning på gravstederne eller andre arealer.

§ 15.7. Ledige gravsteder holdes grønne med græs.

 

Gravminder.

§ 16.1. Gravminderne må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en opstilling med forsiden vendt mod øst.

§ 16.2. Menighedsrådet/kirkegårdsudvalget påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes.

§ 16.3. Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af menighedsrådet med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for stiftsøvrigheden.

§ 16.4. Fundament til gravminder skal være opsat så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

§ 16.5. Ved et af provstiudvalget stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for gravminder på enkelte afsnit af kirkegården.

§ 16.6. Gravminder, der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder, eller som i øvrigt af kunstneriske, kulturhistoriske eller andre grunde må anses for særlig bevaringsværdige, registreres af provstesynet, jf. vejledning om registrering af gravminder af april l987. Registrerede gravminder må ikke af menighedsrådet/kirkegårdsudvalget fjernes fra kirkegården.

§ 16.7. Hvor deres flytning er nødvendig, skal de anbringes på et andet passende sted på kirkegården efter godkendelse af provstesynet.

Der henvises til vedhæftede vejledning.

 

§ 17.1. Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at de bestemmelser i nærværende vedtægt, som gælder for gravstedet, overholdes.

§ 17.2. Det påhviler den af menighedsrådet/kirkegårdsudvalget bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

§ 17.3. Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelsen, og hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, pålægger kirkegården skriftligt indehaveren af brugsretten at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

§ 17.4. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, meddeler menighedsrådet/kirkegårdsudvalget ved anbefalet skrivelse indehaveren af brugsretten, at gravstedet sløjfes som anlagt gravsted og tilsås med græs. Gravminder opbevares indtil brugsperiodens udløb efter menighedsrådets/kirkegårdsudvalgets nærmere anvisninger. Gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før fredningstiden for den sidste begravelse er udløbet.

§ 17.5. Retten til gravsted bortfalder, når fredningstiden for den sidst begravede er udløbet, uanset om gravstedet er erhvervet for længere tidsrum.

§ 18.1. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, som er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 18.2. Indehavere af brugsret til gravsteder har pligt til at udbedre indtrufne beskadigelser.

§ 19.1. Kirkegården renholder gravstedet mod betaling efter reglerne i afsnit D.

§ 19.2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler én gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

§ 19.3. Engangsbeløb for længere perioder fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

§ 19.4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmerne, kirkeværgen, graveren/kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og /eller hovedstol af en i dette øjemed i et pengeinstitut indsat kapital.

 

Særlige bestemmelser for kistegrave.

§ 20.Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år.

Fredningstiden for børnegrave er 25 år.

§ 21.1. En gravplads for en voksen skal være 1,25 x 2,70 meter.

§ 21.2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget.

§ 21.3. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets/kirkegårdsudvalgets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

Der henvises til vedhæftede vejledning.

 

§ 22.1. Anvendes kister af zink eller langsomt forgængelige træsorter, skal brugsretten til gravstedet være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

§ 22.2. Kister til begravelse må ikke helt eller delvis være fremstillet af plastik eller andet uforgængeligt materiale. Plastikindsatse og plastposer må ikke anvendes.

§ 22.3. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og provstiudvalgets godkendelse af planerne for indretningen.

§ 23.Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.

§ 24. Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for en urnegrav 10 år.

§ 25.1. Et urnegravsted skal være 1,5 x 1,5 meter.

§ 25.2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 meter jord over urnen.

§ 25.3. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

§ 25.4. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet, d.v.s. urnens placering angives i kirkegårdens protokol.

Der henvises til vedhæftede vejledning.

 

§ 26.Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale.

Se vedhæftede vejledning.

 

§ 27.Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet/kirkegårdsudvalget.

Se vedhæftede vejledning.

 

C. ORDENSBESTEMMELSER

§ 28.1. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

§ 28.2. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.

§ 28.3. De kirkegården tilhørende redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

§ 28.4. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.

§ 28.5. Hunde skal føres i snor.

§ 28.6. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

§ 28.7. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

§ 28.8. Kørsel med cykel og motorkøretøj på kirkegården må kun foregå med ærinde til kirken eller kirkegården.

§ 28.9. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

§ 28.10. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet/kirkegårdsudvalget.

§ 28.11. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

§ 28.12. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården, kirkegårdsdiget eller digefoden.

§ 28.13. Affald fra gravsteder skal henlægges i de opstillede affaldsbeholdere.

§ 28.§ 29. Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle dage, dog i almindelighed ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag, og normalt heller ikke søn- og helligdage.

 

Afsnit D. Takster

Erhvervelse og fornyelse, samt ren-og vedligeholdelse af gravsteder

§ 30. Taksterne for disse ydelser fastsættes en gang årligt af Sønderborg Provstiudvalg. Taksterne er gældende for et kalenderår og meddeles de enkelte sogne ca. 1. december forud for kalenderårets start. Gældende takster vil til enhver tid være tilgængelige på kirkegårdenes hjemmeside samt på kirkekontoret.