Samarbejdsaftale mellem Tim, Stadil og Vedersø sogne om gravere og gravermedhjælpere

Samarbejdsaftale mellem Tim, Stadil og Vedersø sogne om gravere og gravermedhjælpere

Grundlaget for aftalen er Bekendtgørelse af lov om menighedsråd, nr. 771 af 24. juni 2013 § 42 a

 

1. I samarbejdet indgår Tim, Stadil, Vedersø pastorats menighedsråd, Ringkøbing Provsti, Ribe Stift og har hjemsted i Skjern-Ringkøbing kommune

 

2. Samarbejdet vedrører gravere og gravermedhjælpere og deres afløsning af hinanden i opgaver i forbindelse med gudstjeneste og kirkelige handlinger

 

3. Der udarbejdes fælles planer for de tre sogne for minimum et kvartal ad gangen og graveren i Tim er vagtplanlægger. Planerne tager udgangspunkt i gudstjenesteplanen og planen i øvrigt for (kendte) handlinger

 

4. Grundlaget for planlægningen er,

-at mandag er fast fridag for graverne

-at ferie og fridagsplanlægning sker så der altid er medarbejdere på arbejde og/eller vagt, uden at der er behov for vikardækning

 

5. Der udarbejdes en kalender/oversigt, hvoraf det fremgår, hvilke medarbejdere der er til rådighed – hvornår. Denne oversigt er tilgængelig for præst og kontaktpersoner

 

6. Hvis der er planlægningsproblemer, kontakter vagtplanlægger menighedsrådenes kontaktpersoner med henblik på at finde en løsning eller inddrage en vikar

 

7. Graverne har derudover mulighed for indbyrdes at aftale, hvilke opgaver, de i øvrigt hjælper hinanden med

 

8. Medarbejderne har fortsat ansættelsessted i hhv. Tim, Stadil og Vedersø sogne

 

9. Medarbejderne refererer fortsat til deres respektive kontaktpersoner i hvert menighedsråd

 

10. Medarbejderne lønnes fortsat af de respektive menighedsråd

 

11. Samarbejdet forventes at kunne blive udgiftsneutralt. Men i tilfælde af behov for udligning sker udligning ved betaling af timesats, der svarer til medarbejderens timeløn

 

12. Kørselsgodtgørelse for transport mellem tjenestesteder godtgøres af de respektive menighedsråd, hvor medarbejderen er ansat, i henhold til statens takster

 

13. De deltagende menighedsråd fører tilsyn med, at samarbejdet udføres efter gældende vedtægter

 

14. Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt, afholdes et møde mellem menighedsrådenes formænd og kontaktpersoner. Efterfølgende skal de deltagende menighedsråd godkende forslag til løsning. Kan menighedsrådene ikke finde en fælles løsning, anmodes Stiftsøvrigheden om en afgørelse

 

15. En deltager i samarbejdet kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 6 måneders varsel ved udgangen af et regnskabsår. Udtrædelse kan dog ske med kortere varsel hvis alle tre parter er enige herom

 

16. Samarbejdet evalueres én gang årligt – dog første gang 1.7.2016, når samarbejdet har fungeret i et halvt år.

 

Samarbejdsaftalen træder i kraft 1.1.2016 og kan ses på de tre deltagende kirkers hjemmeside samt Ribe stifts hjemmeside.

 

Godkendt i Tim menighedsråd den 01.11.2015 af formand Jette Rømer

 

Godkendt i Stadil menighedsråd den 01.11.2015 af formand Flemming Nyborg Jensen

 

Godkendt i Vedersø menighedsråd den 22.09.2015 af formand Anders Christensen