1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Begravelse og gravsteder

Begravelse og gravsteder

En orientering.

 

De fleste mennesker vil før eller siden komme ud for at skulle tage stilling til forholdene omkring begravelse eller bisættelse, gravsted m.v. Det kan være et familiemedlems eller en nær vens død, eller hvis man ønsker at tilkendegive ønsker vedrørende sin egen begravelse.

 

Alle dødsfald skal anmeldes senest to dage efter dødsfaldets indtræden til sognepræsten i bopælssognet.

 

Kirkegårdens drift forestås af menighedsrådet, mens graveren varetager den daglige drift.

 

Med denne beskrivelse ønsker Borris menighedsråd at give en oversigt over de forskellige muligheder, der gives, når man skal beslutte begravelsesform.

 

Erhvervelse og fornyelse af gravsted

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til et gravsted og om nedsættelse af kiste eller urne i nye såvel som i bestående gravsteder sker til graveren. Erhvervelse sker normalt i forbindelse med begravelse og er gratis for medlemmer af folkekirken med bopæl i Skjern kommune samt for øvrige med tilknytning til sognet. For andre betales efter gældende takster.

 

Gravkastning er gratis for alle, som vederlagsfrit har ret til at erhverve gravplads. For andre betales efter gældende takster.

 

Der udstedes et gravstedsbrev, hvori anføres navnet på den, der har brugsretten (gravstedsretten) til gravstedet i fredningstiden (den tid, hvori en grav skal henligge urørt), som for kister er 30 år og for urnegrave 15 år. Eventuel overdragelse af gravstedsbrev til anden person samt adresseændringer meddeles graveren.

 

Urner kan nedsættes i almindelige kistegravsteder. Der kan også nedsættes urne på særligt urnegravsted.

 

Ved fornyelse af gravstedsretten (minimum 5 år) rettes henvendelse til graveren i rimelig tid før brugsperiodens ophør. Sker en sådan henvendelse ikke, sender graveren indehaveren af gravstedsretten en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke en anmodning om fornyelse, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå, til kirkegården. Indehaveren kan dog inden fire uger efter brugsperiodens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand.

 

Ved ny begravelse i et eksisterende gravsted skal gravstedsbrevet medbringes til graver.

 

Gravstedernes indhegning

Alle hække er kirkegårdens ejendom og vedligeholdes af kirkegården.

 

Gravstedernes beplantning

Man kan selv anlægge gravstedet efter anvisning fra graveren.

 

Gravstedet kan tilplantes inden for det hækindrammede område med lavtvoksende blomster og planter. Blomster og kranse anbringes ligeledes inden for det hækindrammede område.

 

Der kan alene vælges mellem kirkegårdens 2 grustyper, gul eller blå/hvid, og der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag.

 

Indehaveren af gravstedsretten kan også efter aftale med graveren overlade anlæggelsen af gravstedet til kirkegården. Denne anlæggelse betales efter regning. Tilbud kan indhentes.

Gravminder

Der må ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse, form eller indskrift og udstyr virker skæmmende eller upassende for kirken eller kirkegården. Dette skøn foretages af menighedsrådet.

 

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning elle andet på gravstederne forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

 

Gravstedernes vedligeholdelse

Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for vedligeholdelse af gravstedet i overensstemmelse med kirkegårdens vedtægt, enten ved selv at vedligeholde gravstedet eller ved at overlade vedligeholdelsen til kirkegården. Dette sidste sker mod betaling én gang årligt efter gældende takst til menighedsrådets kasserer. Vedligeholdelsen aftales med graveren. Denne renholdelse omfatter eftersyn og rengøring ca. hver fjortende dag. Derimod betales for nyplantning, grandækning, udplantning af forårs- og sommerblomster, beskæring af buske, og eventuelle andre arbejder efter regning.

 

Selv om gravstedsindehaveren selv vedligeholder gravstedet, kan der dog fra kirkegårdens side ske opretning efter kraftige jordsætninger såfremt gravstedsindehaveren ikke selv ønsker at udføre arbejdet. For materialer og tidsforbrug vedr. dette arbejde sendes regning.

 

Når et gravsted er anlagt, er det også muligt at overdrage pligten til vedligeholdelsen af gravstedet til kirkegården mod indbetaling af et engangsbeløb til Stiftsøvrigheden. Dette beløb dækker vedligeholdelsen i hele den periode, hvortil brugsretten er erhvervet. Gravstedet betegnes da som et "legatgravsted".

 

Vedligeholdelsen omfatter her renholdelse, fornyelse af udgåede og forvoksede flerårige planter, opretning efter jordsætning, pålægning af grus og rensning af mindesten. I vedligeholdelsen kan eventuelt indgå aftale om vinterdækning, udplantning af forårs- og sommerblomster. Henvendelse herom sker til graveren.

 

Ved fornyet begravelse i gravstedet kan et eventuelt legat - mod betaling af en forholdsmæssig del af prisen for et helt legat - forlænges, så det kommer til at dække hele fredningsperioden for den sidst foretagne begravelse.

 

Omtalte engangsbeløb, der indbetales, inden boet er afsluttet, er fritaget for boafgift.

 

Ukrudtsbekæmpende, kemiske midler må ikke anvendes.

 

Misligholdelse

Såfremt gravstedet ikke vedligeholdes, selv efter anmodning fra menighedsrådet, kan menighedsrådet lade gravstedet sløjfe. Gravstedet vil dog ikke blive anvendt til begravelse, inden udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet.

 

Fællesgravsted

I de senere år er fællesgrave blevet lidt mere udbredt. Disse gravsteder er vedligeholdelsesfrie for den enkelte, idet vedligeholdelsen overtages af kirkegården. Betalingen herfor sker ved et engangsbeløb til Stiftsøvrigheden som ved "legatgravsteder".

 

Der er følgende muligheder:

1. Urne nedsat i fællesgrav uden markering.

2. Urne nedsat i græsplæne med mindesten.

3. Kiste nedsat i græsplæne med mindesten

Da fællesområdet skal have en vis ensartethed, gælder følgende regler for ovennævnte tre valgmuligheder:

1. Anonym fællesurnegrav uden særskilt markering: Urnen nedsættes i græsplænen ved mindestenen. Her må ikke opsættes gravsten. Blomster og kranse skal lægges på pladsen ved mindesten og ikke på græsset.

2. Urnegravsted i plæne markeret af særskilt mindesten. Mindestenen skal være af granit, og have målene 40 x 60 cm. Man må gerne lægge blomster og kranse foran mindestenen. Blomster må gerne anbringes i "kræmmerhusvaser" af plastic foran stenen, men ikke på græsplænen. Der må ikke foretages tilplantning eller grandækning.

3. Kistegravsted, hvor kisten er nedsat i græsplænen med særskilt mindesten. Reglerne for dette område er de samme som de under punkt 2 anførte.

 

Ved valg af gravsted i fællesgravområdet respekterer man samtidig de servitutter, der er angivet ovenfor og i kirkegårdsvedtægten.

Vaser på kirkegården

Ønsker man at anbringe en buket blomster på et gravsted, opfordres der til, at man anvender "kræmmerhusvaser" af plastic, der er placeret i vasestativer ved kirkegårdens 6 vandposter. Af hensyn til kirkegårdspersonalets sikkerhed, er det ikke tilladt at benytte glasvaser eller lignende af glas.

 

Til slut skal anføres, at betalingsordningerne for personer, der ikke er medlem af folkekirken, er anderledes end for folkekirkemedlemmer.

 

Menighedsrådet håber med denne folder at have skabt et grundlag for de videre overvejelser omkring gravsteder og begravelsesformer.

 

Borris menighedsråd