1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hvem henvender man sig til når...

De kirkelige handlinger, attester og personregistrering

Fødsel

I forbindelse med fødsel modtager præsten fødselsanmeldelse direkte fra hospitalet, hvorefter fødslen kan registreres.

Når forældrene ikke er gift, skal der efter fødslen udfyldes en “omsorgs– og ansvarserklæring”. Dette skal ske inden fjorten dage efter fødslen og gøres på borger.dk.

Hvis fristen på fjorten dage overskrides sendes sagen til Statsforvaltningen.

 

Dåb eller navngivelse

Ved ønske om dåb (og eventuel navngivning i den forbindelse) kontaktes sognepræsten med hvem de nærmere omstændigheder aftales. Ved ønske om navngivning uden dåb udfyldes blanket på borger.dk

 

Navneændring

Ved ønske om navneændring udfyldes blanket på borger.dk. I forbindelse med navneændring opkræves der et gebyr, som også betales på borger.dk. Hvis der ønskes navneændring i forbindelse med vielse er det gratis.

 

Nye attester

Attester kan bestilles på borger.dk eller ved personligt fremmøde på præstekontoret med behørig legitimation.

 

Konfirmation

Man er altid velkommen til at henvende sig med spørgsmål om konfirmationen og forberedelse til konfirmationen.

I Borris sogn er konfirmationen, mens man går i 7. klasse.

Mød i øvrigt op til gudstjenesten med efterfølgende konfirmandindskrivning – typisk i august måned.

I lige år konfirmeres 2. søndag efter påske, mens det i ulige år er 1. søndag efter påske.

Konfirmation i de kommende år

2023: 16. april

2024: 14. april

2025: 27. april

2026: 19. april

 

Vielse

Hvis man ønsker at blive viet i kirken, kontaktes sognepræsten i vielsessognet.

Ønsker man navneændring i forbindelse med vielsen gøres dette på borger.dk

Vedrørende eventuel pyntning af kirken kontaktes graveren for nærmere aftale.

 

Begravelse / bisættelse

 

Anmeldelse af dødsfald

Lægen anmelder dødsfald.

Anmodning om begravelse / bisættelse

De pårørende skal indgive anmodning om begravelse eller bisættelse til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten i bopælssognet.

Det er også almindeligt at kontakte en bedemand, som kan være behjælpelig med nogle af de praktiske ting i forbindelse med begravelsen / bisættelsen.

 

Medlemskab af folkekirken

Indmeldelse

Ved dåben bliver man optaget i Den Danske Folkekirke.

Er man allerede døbt, kan indmeldelse/genindtræden finde sted ved personlig henvendelse til en præst.

Udmeldelse

Ønsker man at udmelde sig af Folkekirken, kan man henvende sig personligt på Kirkekontoret, eller man kan sende en skriftlig anmodning om udmeldelse hertil. Anmodningen kan også fremsendes pr. mail med Fødsels- og Dåbsattesten som vedhæftet fil.

Ved udmeldelse af Folkekirken mister man retten til medvirken af folkekirkens præster ved kirkelige handlinger, ligesom kirkens personale (organist, kordegn og kirketjener) heller ikke kan forventes at medvirke.

Vi opfordrer til, at man ved udmeldelse orienterer sine pårørende om beslutningen og dens konsekvenser.