Kirkegårdsvedtægter

Vedrørende priser: Se punktet "Kirkegårdens begravelsesformer"

VEDTÆGT

 

for

 

Kirkegård: ØSTER LINDET Provsti: MALT

 

Kommune: VEJEN Stift: RIBE

 

 

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

 

§ 1.

Kirkegården ejes af Øster Lindet kirke og bestyres af Øster Lindet menighedsråd.

 

§ 2.

Kirkegårdens drift forestås af menighedsrådet.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

 

§ 3.

Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdskortet og fører hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

 

Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

 

 

B. Gravsteder.

 

§ 4.

Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

 

Erhvervelse og fornyelse.

§ 5.

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkeværgen/graveren.

 

§ 6.

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

 

§ 7.

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

1) havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken

2) havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var tilknyttet sognet.

I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden.

3) havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.

 

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1., til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan dog kun ske med menighedsrådets godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb.

Stk. 9. Ved reservation af gravsted skal oprettes en legataftale på reservationsperiodens længde eller reservationen sker ved betaling for ydelser pr. årlig regning.

 

§ 8.

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

 

 

§ 9.

Den periode, hvor hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

 

 

§ 10.

Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.

 

§ 11.

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til kirkeværgen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

 

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkeværgen ved anbefalet brev den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

 

 

Nedlæggelse og regulering

 

§ 12.

Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

 

§ 13.

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

 

Gravstedernes indhegning.

 

§ 14.

Gravstederne må kun hegnes af graveren. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.

 

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

 

 

Gravstedernes beplantning.

 

§ 15.

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

 

Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

 

 

 

Gravminder.

 

§ 16.

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

 

Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel IV. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, såvidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet

 

Gravstedernes vedligeholdelse.

 

§ 17.

Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

 

Stk. 2. Det påhviler kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke påny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af gravstedsretten kan gravstedet dog påny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

 

§ 18.

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

 

§ 19.

Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D.

 

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

 

Særlige bestemmelser for kistegrave.

 

§ 20.

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år. For børn over et år men under 3 år er fredningstiden 20 år. For børn under 1 år er fredningstiden 15 år.

 

§ 21.

En gravplads for en voksen skal være 130x 250cm. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkeværgens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

 

§ 22.

Anvendes egetræskister eller kister af andet vanskelig nedbrydeligt træ, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden. Dette gælder også for zinkkister, hvor dette er påkrævet anvendt.

 

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

 

§ 23.

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.

 

Særlige bestemmelser for urnegrave.

§ 24.

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 20 år. For børn under 3 år er fredningstiden 15 år.

 

§ 25.

Et urnegravsted skal være 1 x 1 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

 

§ 26.

Der kan alene anvendes askeurner af terrakotta eller biomateriale.

 

§ 27.

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.

 

 

Øvrige bestemmelser

 

§ 28.

Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

 

§ 29.

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage/alle dage, dog ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag.

 

 

C. Ordensbestemmelser.

 

§ 30.

1) Kirkegården er åben.

2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.

4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

5) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

8) Færdsel uden for kirkegårdens gange og plæner er ikke tilladt.

9) Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

10) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særskilte tilladelse.

11) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

12) Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

13) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

14) Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets samtykke.

 

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Graveren/kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.

 

 

 

 

 

 

 

 

T A K S T E R

§ 31

For sognets / kommunes beboere, som er medlemmer af folkekirken, betales for erhvervelse i første brugsperiode, svarende til fredningsperioden for 1 gravplads:

 

Se særskilt prisblad

 

§ 32

For fornyelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken samt for erhvervelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken bosat uden for sognet/kommunen betales:

For en brugsperiode

Kistegravsteder: pr. gravplads

Se særskilt prisblad

 

Kistegravplads i fællesgrav

Se særskilt prisblad

 

Urnegravsteder

Se særskilt prisblad

 

Urnegravplads i fællesgrav

Se særskilt prisblad

 

 

 

For to brugsperioder

Kistegravsteder: pr. gravplads

Se særskilt prisblad

 

Urnegravsteder

Se særskilt prisblad

 

For erhvervelse eller fornyelse af gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken betales:

For en brugsperiode

Kistegravsteder: pr. gravplads

Se særskilt prisblad

 

Kistegravplads i fællesgrav

Se særskilt prisblad

 

Urnegravsteder

Se særskilt prisblad

 

Urnegravplads i fællesgrav

Se særskilt prisblad

 

 

 

For to brugsperioder

Kistegravsteder: pr. gravplads

Se særskilt prisblad

 

Urnegravsteder

Se særskilt prisblad

 

 

 

§ 33

En forbrugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.

 

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder

§ 34

Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år:

 

Kistegravsteder:

 

Tillæg for almindelig grandækning

Tillæg for forårs- og sommer-blomster

Med 1 gravplads

Se særskilt prisblad

Se særskilt prisblad

Se særskilt prisblad

Med 2 gravpladser

-”-

-”-

-”-

Mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads

-”-

-”-

-”-

Urnegravsteder:

-”-

-”-

-”-

 

For arbejder ud over renholdelse – for nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning o. lign. – betales særskilt efter regning.

Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder.

§ 35

Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling af følgende beløb:

 

Kistegravsteder:

 

Tillæg for almindelig grandækning

Tillæg for forårs- og sommer-blomster

Med 1 gravplads

Se særskilt prisblad.

Se særskilt prisblad

Se særskilt prisblad

Med 2 gravpladser

-”-

-”-

-”-

Mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads

-”-

-”-

-”-

Urnegravsteder:

-”-

-”-

-”-

 

Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder:

Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravminder med indskrift o. lign., må der herfor erlægges særskilt vederlag, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

§ 36

For vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser i fællesgrav betales følgende beløb:

Urnegravpladser – pr. gravplads

Se særskilt prisblad

Kistegravpladser – pr. gravplads

Se særskilt prisblad

 

Vedrørende takster for erhvervelse henvises til §§ 31 og 32.

§ 37

For gravning, tilkastning og planering af en grav for medlemmer af folkekirken betales:

For en voksen grav

Se særskilt prisblad

For en barnegrav (indtil 10 års alderen)

Se særskilt prisblad

For en urnegrav

Se særskilt prisblad

For en urnegrav i dobbelt dybde

Se særskilt prisblad

For pyntning af den kastede grav

Se særskilt prisblad

For begravelser på lørdage forhøjes beløbet med

Se særskilt prisblad

 

For gravning, tilkastning og planering af en grav for ikke-medlemmer af folkekirken betales:

For en voksen grav

Se særskilt prisblad

For en barnegrav (indtil 10 års alderen)

Se særskilt prisblad

For en urnegrav

Se særskilt prisblad

For en urnegrav i dobbelt dybde

Se særskilt prisblad

For pyntning af den kastede grav

Se særskilt prisblad

For begravelser på lørdage forhøjes beløbet med

Se særskilt prisblad

 

Timeløn – pr. time

Se særskilt prisblad

 

____________________________________

De anførte takster er uden moms, hvorfor taksterne under §§34, 35 og 36 samt ydelser beregnet med timesatsen skal tillægges moms ved fakturering/udarbejdelse af legataftaler.

____________________________________

 

Revideret og godkendt i menighedsrådets møde 14. august 2013

 

 

sign. Birthe Kristensen_____

Menighedsrådets formand

 

 

Godkendt af provstiudvalget for Malt Provsti, den _11. september 2013______

 

P.u.v.

 

sign. Bent Nielsen_____

formand

 

 

Revideret og godkendt i menighedsrådets møde den 26. oktober 2016 for så vidt angår teksten i §§ 22,1 og 26.

 

__________sign. Birthe Kristensen__________

Menighedsrådets formand

 

 

Godkendt af provstiudvalget for Malt Provsti, den _8. november 2016_______

 

 

________sign. Bent K. Nielsen________

formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLÆG

A

Afdeling for kistebegravelser i plæne.

På kirkegårdens afdeling P (plænebegravelser) kan gravsteder forsynes med sten, ca. størrelse 60x60x20 cm i det af kirkegården beplantede areal. Blomster og kranse må kun anbringes inden for det omtalte areal. Der kan kun udlægges 2 gravsteder samlet. Urne kan nedsættes.

Ved plænebegravelse skal der tegnes vedligeholdelsesaftale med Ribe Stift for hele fredningsperioden i henhold til nærværende takster.

TILLÆG

B

 

Afdeling for urnebegravelser i plæne.

På kirkegårdens afdeling U (urnebegravelser) kan gravstedet forsynes med en flad sten, ca. størrelse 40x60 cm som anbringes vandret i plænehøjde efter graverens anvisning. Kun indhuggede bogstaver må anvendes. Afskårne blomster må kun anbringes i de dertil indrettede beholdere eller befæstede områder.

Ved urnebegravelse i plæne skal der tegnes vedligeholdelsesaftale med Ribe Stift for hele fredningsperioden i henhold til nærværende takster.