Dagsorden/ referat fra menighedsrådsmøder

Der indkaldes til møde i menighedsrådet onsdag, den 11. august 2021 kl. 16.30

i konfirmandstuen i 1913-bygningen

DAGSORDEN

1.

Godkendelse af dagsorden.

 

2.

Siden sidst:

a)

Referat fra sidste MR-møde den 16.06.202

b)

Planlægning sogneudflugt den 14.08.2021

c)

Klargøring kirkeblad august – november 2021

 

3.

Til behandling og godkendelse:

a)

Vedtægt for kasserer

Klargøres med regnskabsinstruks

b)

Vedtægt for regnskabsfører

Klargøres med regnskabsinstruks

c)

Ny Regnskabsinstruks 2020/2021 til behandling

Klargøres til godkendelse inden 1/9-2021

 

4.

Budget 2022:

herunder behov for bevilling til indvendig kalkning af kirken

21.04.21:

Budget skal afleveres 1/6-2021

Vi gennemgår kvartalsregnskabet for 2021 og sammenligner budgetforslag.

19.05.21:

Endelig budget 2022 fra Rikke Schønberg

Budgettet skal godkendes og afleveres senest 1/6.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Budget 2022. Bidrag budget afleveret d.18-05-2021 11:14 Godkendt

16.06.2021:

Provstiudvalget ønsker oplyst hvad det indebærer, hvilke nye administrative opgaver er kommet til? Vi gensender oplysninger fra budget 2021 af Helles opgaver samt beskrivelse af hvordan fejlen er opstået i sin tid.

Fornyet behandling:

 

5.

Håndtering af Corona-restriktioner:

a)

Gudstjenester:

27.01.21:

Indtil videre er der korte gudtjenester uden fællessang og uden nadver. Max 25 deltagere.

Konfirmander tilbydes at flytte konfirmation til 5. september 2021. Sanggudstjenester ændres til kort gudstjenester.

24.02.21:

Vi aftalte at vi fortsat holder korte gudstjenester uden fællessang (heller ikke med mundbind). Det samme gælder ved begravelser. Hvis familien ønsker sang ved graven eller ved rustvognen, kan det aftales, at kirkesanger synge for forsamlingen.

Dette ændres først når vi får nye retningslinjer.

Ang. konfirmationer: Det tyder på at der både bliver konfirmation den 11. april og 5. september. Ca. ½ til hver dato lige nu. Deadline er 1. marts.

24.03.21:

Konfirmation stadig uændret ved deadline.

Fotografen kommer til begge konfirmationer.

Betaling af billeder hviler hos kirken.

21.04.21:

Der må være 40 deltagere i kirken med 2 meters afstand.

Der må synges uden mundbind.

Nadver som før i Corona tid

Gudstjeneste af normal varighed

19.05.21:

Corona reglerne er uændret

16.06.21:

Uændret. Dog ingen mundbind.

Fornyet behandling:

b)

Kommende aktiviteter:

27.01.21:

Fastelavn 14/2: tøndeslagning aflyst -

kun kort gudstjeneste.

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 14/3

bliver kun omdeling af materialer i

postkasser.

Påskekoncert 24/3 med Vojenskor er aflyst.

Afslutning 28/3 minikonfirmander og

dåbsjubilæum er usikker (måske sommerfest)

24.02.21:

I Påsken holder vi indendørs gudstjenester.

Karsten og Ellinor laver et program til påskekoncert. Det er nu for sent at starte minikonfirmanderne i år, derfor planlægges en sommerfest for minikonfirmander

og dåbsjubilarer.

24.03.21:

Varme hveder den 29/4: Hvem der står for at lave kaffe + hveder aftales næste gang. Kan vi samles udenfor efter salmesangsaftenen?

21.04.21:

29/4:

Ellinor tager hveder med.

Henning laver kaffe og the.

Hvis godt vejr spises ude.

Hvis dårligt vejr spises i kirken

19.05.21:

Sommerfest 20. juni: Minikonfirmander + dåbsjubilarer 5+6 års. Ib og Helle

Sogneudflugt 14/8: Ellinor, Helle og Henning

Menighedsmøde holdes den 19. september

16.06.21:

Fællesmøde med Rødding berammes i september.

Sommerfest 20/6 er der styr på.

Sogneudflugt 14/8 afg. Kl. 13, hjem kl ca. 21. Langs den gamle grænse 1864 – 1920. Udflugten annonceres tidligt.

Menighedsmøde 19/9 lige efter høstgudstjeneste

Fornyet behandling:

 

6.

Kommende opgaver:

a)

Kalkning af kirken

24.02.21:

Ib har kontaktet Tjæreborg Sandblæsning, som sender tilbud, når de har set på opgaven.

24.03.21:

Ib har modtaget 2 tilbud på kalkning af kirken. Begge tilbud undersøges og tages op på næste MR-møde til ny behandling.

21.04.21:

Billigste tilbud valgt.

Ib igangsætter arbejdet.

19.05.21:

Er igangsat. Graveren kontaktes når de kommer.

16.06.21:

Kirken er vasket udvendigt til kalkning. Dato ukendt.

Fornyet behandling:

 

b)

Møde med provsten kl. 17.00

Mødet er blevet udskudt den 16/3. Provsten foreslår onsdag, den 2. juni 2021 kl. 16.30

Oplæg fra provsten:

Hvordan skaber vi sammen de bedste rammer og de bedste udviklingsmuligheder for kirkelivet i Malt Provsti, i de enkelte sogne og i provstiet som helhed og hvordan vi skaber attraktive præstestillinger, hvor der både er mulighed for samarbejde og selvstændighed.

24.02.21:

Forslag fra MR til emner:

Struktur (sammenlægningsplaner?)

Personale-konsulent

24.03.21:

Vi kan alle deltage i mødet med provsten onsdag, den 2. juni, kl. 16.30. Henning sender bekræftelse.

21.04.21:

Ellinor laver brødtorte

19.05.21:

Der er kommet en dagsorden.

Nævnes at børn og unge er i Jels, hvor Øster Lindet hører sammen med Rødding.

16.06.21:

- Skal præsterne have ledende opgaver i MR?

Præsterne føler at de bliver hørt og er en del af MR.

Inddeling af sogne i nye pastorater er i forslag. Provstiet er langt i snakken, men der er ingen afgørelse.

Vi mener menigheden skal inddrages.

Der er ikke en kritik af at være en del af Rødding

Fornyet behandling:

Kan punktet udgå?

c)

Kirkesyn tirsdag, den 13. april kl. 9.00

I indkaldelsen står der:

Vi skal anmode om, at der bliver givet meddelelse herom til menighedsrådsmedlemmerne, kirkeværgen, den af menighedsrådet valgte bygningskyndige og graveren, samt at der drages omsorg for, at kirkens synsprotokol, kirkegårdens kartotek, kort og begravelsesprotokoller, menighedsrådets forhandlingsprotokol og eventuelle fredningsdeklarationer vedr. kirkens omgivelser er tilstede.

Hvem kan deltage?

Er der noget vi skal drøfte med provstiet under mødet?

24.03.21:

Vi holder et formøde torsdag, den 25/3 med Søren Hansen, Ib, Ellinor, Helle og Henning hvor vi besigtiger kirken og øvrige bygninger.

21.04.21:

Der er lavet en liste med ting, der skal udbedres.

Indvendig kalkning: der skal tages kontakt til National Museet før indvendig kalkning. Ib og Henning arbejder videre med projektet. Vinduer skal males. Samlet udgift skal med i budget 2023.

Rep. af utæt blytag laves hurtigst muligt.

Der skal tages kontakt til nogen, der kan lave div. mindre reparationer på graverhus, kapel og våbenhus.

Kirken og kirkegård er smukt vedligeholdt

19.05.21:

Angående indvendig opfriskning, har vi medtaget ønske i budget 2022 om bevilling på kr. 20.000 til omkostninger til National Museet o.a. Den indvendige kalkning forventes at ske i 2023.

Angående de mindre vedligeholdelsesopgaver, som står i rapporten aftaler Ib, Helle og Henning hvilken maler, murer og tømrer vi kontakter.

16.06.21:

Ib, Helle og Henning sætter sig sammen og aftale det videre forløb hurtigst muligt.

Fornyet behandling:

Bekæmpelse kæmpebjørneklo:

Vejen kommune har gjort os opmærksom på at vi har kæmpebjørneklo på 2 af vores marker, som vi er ansvarlige for bekæmpelsen af.

21.04.21:

Der er sprøjtet på marken øst for Østervænge.

Ikke fundet på Engen, men vi holder øje løbende.

16.06.21:

Henning har være på stedet og rodskåret max 10 planter. Holder øje med udviklingen. Karina Jacobsen har kontaktet kommunen og forklaret. Det er åbenbart procedure at sende påbud automatisk.

Fornyet behandling:

e)

Kirkeblad: august – november

Fastsættelse af deadline (2. august)?

Planlægningsmøde ”Det sker” den 27. juli.

Uddeling ”Det sker” den 21. – 22. aug?

Deadline for Kirkebladet til Rødding Bogtrykkeri den 9. august?

Gudstjenesteplan på er klar?

Præstens klumme?

Nyt fra Menighedsråd med billede?

16.06.21:

Ellinor og Henning deltager i ”Det sker” mødet den 27/7.

Præstens klumme: Erling

Deadline 2. august.

Der blev taget billede af MR på mødet til næste blad.

f)

At tænde lys i kirken:

Der har igen været forespørgsel fra menigheden om der må tændes stearinlys i kirken, f.eks. ved en stille bøn, når der ikke er personale tilstede.

16.06.21:

Risiko for brand blev drøftet og der er forståelse for ønsket. Vi tænker over det og tager det op på næste MR-møde.

 

7.

Orientering:

??

 

8.

Bordet rundt:

 

9.

Næste møde:

Onsdag den 8. september kl. 16.30

Hvem vælger sang til næste gang?

10.

a)

b)

Formandens meddelelser:

Har vi brug for Konsulentrunden i år?

Valg til Provsti-udvalg den 26/8

Sendt som mail til jer.

Sendt som mail til jer.

 

11.

Eventuelt.

Intet

 

Med venlig hilsen

Henning Jensen

_______________________

REFERAT af menighedsrådsmøde 16. juni 2021:

1.

Godkendelse af dagsorden.

Tilføjet pkt. 6f - Tænde lys i kirken, ellers godkendt

 

2.

Siden sidst:

a)

Referat fra sidste MR-møde den 19.05.2021

Opfølgning på korsets engle

b)

Referat fra mødet med provsten den 2.06.2021

c)

Planlægning sogneudflugt den 14.08.2021

d)

Kvartalsregnskab 1. kv. 2021 er godkendt af PU

 

3.

Til behandling og godkendelse:

b)

Vedtægt for kasserer

Klargøres med regnskabsinstruks

c)

Vedtægt for regnskabsfører

Klargøres med regnskabsinstruks

d)

Ny Regnskabsinstruks 2020/2021 til behandling

Klargøres til godkendelse inden 1/9-2021

 

4.

Budget 2022:

herunder behov for bevilling til indvendig kalkning af kirken

21.04.21:

Budget skal afleveres 1/6-2021

Vi gennemgår kvartalsregnskabet for 2021 og sammenligner budgetforslag.

19.05.21:

Endelig budget 2022 fra Rikke Schønberg

Budgettet skal godkendes og afleveres senest 1/6.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Budget 2022. Bidrag budget afleveret d.18-05-2021 11:14 Godkendt

Fornyet behandling:

16.06.2021:

Provstiudvalget ønsker oplyst hvad det indebærer, hvilke nye administrative opgaver er kommet til? Vi gensender oplysninger fra budget 2021 af Helles opgaver samt beskrivelse af hvordan fejlen er opstået i sin tid.

 

5.

Håndtering af Corona-restriktioner:

a)

Gudstjenester:

27.01.21:

Indtil videre er der korte gudtjenester uden fællessang og uden nadver. Max 25 deltagere.

Konfirmander tilbydes at flytte konfirmation til 5. september 2021. Sanggudstjenester ændres til kort gudstjenester.

24.02.21:

Vi aftalte at vi fortsat holder korte gudstjenester uden fællessang (heller ikke med mundbind). Det samme gælder ved begravelser. Hvis familien ønsker sang ved graven eller ved rustvognen, kan det aftales, at kirkesanger synge for forsamlingen.

Dette ændres først når vi får nye retningslinjer.

Ang. konfirmationer: Det tyder på at der både bliver konfirmation den 11. april og 5. september. Ca. ½ til hver dato lige nu. Deadline er 1. marts.

24.03.21:

Konfirmation stadig uændret ved deadline.

Fotografen kommer til begge konfirmationer.

Betaling af billeder hviler hos kirken.

21.04.21:

Der må være 40 deltagere i kirken med 2 meters afstand.

Der må synges uden mundbind.

Nadver som før i Corona tid

Gudstjeneste af normal varighed

19.05.21:

Corona reglerne er uændret

Fornyet behandling:

16.06.21:

Uændret. Dog ingen mundbind.

b)

Kommende aktiviteter:

27.01.21:

Fastelavn 14/2: tøndeslagning aflyst -

kun kort gudstjeneste.

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 14/3

bliver kun omdeling af materialer i

postkasser.

Påskekoncert 24/3 med Vojenskor er aflyst.

Afslutning 28/3 minikonfirmander og

dåbsjubilæum er usikker (måske sommerfest)

24.02.21:

I Påsken holder vi indendørs gudstjenester.

Karsten og Ellinor laver et program til påskekoncert. Det er nu for sent at starte minikonfirmanderne i år, derfor planlægges en sommerfest for minikonfirmander

og dåbsjubilarer.

24.03.21:

Varme hveder den 29/4: Hvem der står for at lave kaffe + hveder aftales næste gang. Kan vi samles udenfor efter salmesangsaftenen?

21.04.21:

29/4:

Ellinor tager hveder med.

Henning laver kaffe og the.

Hvis godt vejr spises ude.

Hvis dårligt vejr spises i kirken

19.05.21:

Sommerfest 20. juni: Minikonfirmander + dåbsjubilarer 5+6 års. Ib og Helle

Sogneudflugt 14/8: Ellinor, Helle og Henning

Menighedsmøde holdes den 19. september

Fornyet behandling:

16.06.21:

Fællesmøde med Rødding berammes i september.

Sommerfest 20/6 er der styr på.

Sogneudflugt 14/8 afg. Kl. 13, hjem kl ca. 21. Langs den gamle grænse 1864 – 1920. Udflugten annonceres tidligt.

Menighedsmøde 19/9 lige efter høstgudstjeneste.

 

6.

Kommende opgaver:

a)

Kalkning af kirken

24.02.21:

Ib har kontaktet Tjæreborg Sandblæsning, som sender tilbud, når de har set på opgaven.

24.03.21:

Ib har modtaget 2 tilbud på kalkning af kirken. Begge tilbud undersøges og tages op på næste MR-møde til ny behandling.

21.04.21:

Billigste tilbud valgt.

Ib igangsætter arbejdet.

19.05.21:

Er igangsat. Graveren kontaktes når de kommer.

Fornyet behandling:

16.06.21:

Kirken er vasket udvendigt til kalkning. Dato ukendt.

b)

Møde med provsten kl. 17.00

Mødet er blevet udskudt den 16/3. Provsten foreslår onsdag, den 2. juni 2021 kl. 16.30

Oplæg fra provsten:

Hvordan skaber vi sammen de bedste rammer og de bedste udviklingsmuligheder for kirkelivet i Malt Provsti, i de enkelte sogne og i provstiet som helhed og hvordan vi skaber attraktive præstestillinger, hvor der både er mulighed for samarbejde og selvstændighed.

24.02.21:

Forslag fra MR til emner:

Struktur (sammenlægningsplaner?)

Personale-konsulent

24.03.21:

Vi kan alle deltage i mødet med provsten onsdag, den 2. juni, kl. 16.30. Henning sender bekræftelse.

21.04.21:

Ellinor laver brødtorte

19.05.21:

Der er kommet en dagsorden.

Nævnes at børn og unge er i Jels, hvor Øster Lindet hører sammen med Rødding.

Fornyet behandling:

Debat om nogle af emnerne fra mødet

16.06.21:

- Skal præsterne have ledende opgaver i MR?

Præsterne føler at de bliver hørt og er en del af MR.

Inddeling af sogne i nye pastorater er i forslag. Provstiet er langt i snakken, men der er ingen afgørelse.

Vi mener menigheden skal inddrages.

Der er ikke en kritik af at være en del af Rødding

c)

Kirkesyn tirsdag, den 13. april kl. 9.00

I indkaldelsen står der:

Vi skal anmode om, at der bliver givet meddelelse herom til menighedsrådsmedlemmerne, kirkeværgen, den af menighedsrådet valgte bygningskyndige og graveren, samt at der drages omsorg for, at kirkens synsprotokol, kirkegårdens kartotek, kort og begravelsesprotokoller, menighedsrådets forhandlingsprotokol og eventuelle fredningsdeklarationer vedr. kirkens omgivelser er tilstede.

Hvem kan deltage?

Er der noget vi skal drøfte med provstiet under mødet?

24.03.21:

Vi holder et formøde torsdag, den 25/3 med Søren Hansen, Ib, Ellinor, Helle og Henning hvor vi besigtiger kirken og øvrige bygninger.

21.04.21:

Der er lavet en liste med ting, der skal udbedres.

Indvendig kalkning: der skal tages kontakt til National Museet før indvendig kalkning. Ib og Henning arbejder videre med projektet. Vinduer skal males. Samlet udgift skal med i budget 2023.

Rep. af utæt blytag laves hurtigst muligt.

Der skal tages kontakt til nogen, der kan lave div. mindre reparationer på graverhus, kapel og våbenhus.

Kirken og kirkegård er smukt vedligeholdt

19.05.21:

Angående indvendig opfriskning, har vi medtaget ønske i budget 2022 om bevilling på kr. 20.000 til omkostninger til National Museet o.a. Den indvendige kalkning forventes at ske i 2023.

Angående de mindre vedligeholdelsesopgaver, som står i rapporten aftaler Ib, Helle og Henning hvilken maler, murer og tømrer vi kontakter.

Fornyet behandling:

16.06.21:

Ib, Helle og Henning sætter sig sammen og aftale det videre forløb hurtigst muligt.

d)

Bekæmpelse kæmpebjørneklo:

Vejen kommune har gjort os opmærksom på at vi har kæmpebjørneklo på 2 af vores marker, som vi er ansvarlige for bekæmpelsen af.

21.04.21:

Der er sprøjtet på marken øst for Østervænge.

Ikke fundet på Engen, men vi holder øje løbende.

Fornyet behandling:

Modtaget påbud fra Vejen Kommune

16.06.21:

Henning har være på stedet og rodskåret max 10 planter. Holder øje med udviklingen. Karina Jacobsen har kontaktet kommunen og forklaret. Det er åbenbart procedure at sende påbud automatisk.

e)

Kirkeblad: august – november

Fastsættelse af deadline (2. august)?

Planlægningsmøde ”Det sker” den 27. juli.

Uddeling ”Det sker” den 21. – 22. aug?

Deadline for Kirkebladet til Rødding Bogtrykkeri den 9. august?

Gudstjenesteplan på er klar?

Præstens klumme?

Nyt fra Menighedsråd med billede?

16.06.21:

Ellinor og Henning deltager i ”Det sker” mødet den 27/7.

Præstens klumme: Erling

Deadline 2. august.

Der blev taget billede af MR på mødet til næste blad.

f)

At tænde lys i kirken:

Der har igen været forespørgsel fra menigheden om der må tændes stearinlys i kirken, f.eks. ved en stille bøn, når der ikke er personale tilstede.

16.06.21:

Risiko for brand blev drøftet og der er forståelse for ønsket. Vi tænker over det og tager det op på næste MR-møde.

 

7.

Orientering:

Joanna vil gennemgå fordelings-kompetencer.

16.06.21:

Joanna fortalte om reglerne fra ritualbogen

 

8.

Bordet rundt:

Ib: Snak om hvornår der ringes med klokken

Ellinor: Besøgsbog i kirken viser at Corona har halveret antal kirkegængere forår 2021 i forhold til 2020.

Helle: meditations-gudstjeneste i ca. 30 min., sang, præsten fortæller en historie. Kalde det noget andet evt. stille gudstjeneste

 

9.

Næste møde:

Onsdag den 11. august kl. 16.30

Aftalt at Helle finder en sang til næste gang.

10.

Formandens meddelelser:

Sommeruniversitet i 2022 fra TFV

RAMS sender årskatalog (undervisningsmateriale)

Bibelselskabet, anmoder om støtte og medlemsskab

Bibelselskabet, bestillingsliste bøger

Materialet præstenteret og lagt ind i præstekontoret til fælles benyttelse.

 

11.

Eventuelt.

Intet

____________________________

Referat af møde i menighedsrådet onsdag, den 19. maj 2021 kl. 16.30

 

Afbud / fravær

Erling Kristensen (syg)

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 

2.

Underskrive referat fra sidste MR-møde

 

3.

Aftale datoer for menighedsrådsmøder i 2. halvår

11/8, 8/9, 6/10, 3/11, 1/12-2021 og 26/1-2022

 

4.

Siden sidst:

a)

Referat fra sidste MR-møde den 21.04.21

Gennemgået. Ang. korset: Ib har rykket for englene korset. Der findes evt. anden løsning. Vifterne maler vi selv.

b)

Blytag repareret 28/4 og 12/5

Nu er det tæt

c)

Introduktionsaften den 6/5

Udmærket

d)

Genautorisering af menighedsrådsbrugere

Ansvarlig for genautorisering: Maria Hansen

e)

Aktivitetsudvalgsmøde 19/5

Vi følger traditionen og hjælper byen i gang igen.

 

5.

Til behandling og godkendelse:

a)

Vedtægt for kirkeværgen – til godkendelse.

Godkendt

b)

Vedtægt for kasserer

Klargøres med regnskabsinstruks

c)

Vedtægt for regnskabsfører

Klargøres med regnskabsinstruks

d)

Ny Regnskabsinstruks 2020/2021 til behandling

Klargøres til godkendelse inden 1/9-2021

 

6.

Kvartalsregnskab 1. kv. 2021

Se Rikkes kommentarer til regnskabet

Gennemgang af realiseret mod 25 % af budget

Godkendelse

Godkendt. Sendtes til PU

 

7.

Budget 2022:

herunder behov for bevilling til indvendig kalkning af kirken

21.04.21:

Budget skal afleveres 1/6-2021

Vi gennemgår kvartalsregnskabet for 2021 og sammenligner budgetforslag.

Fornyet behandling:

Endelig budget 2022 fra Rikke Schønberg

Budgettet skal godkendes og afleveres senest 1/6.

19.05.21:

Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Budget 2022. Bidrag budget afleveret d.18-05-2021 11:14 Godkendt

 

8.

Håndtering af Corona-restriktioner:

a)

Gudstjenester:

27.01.21:

Indtil videre er der korte gudtjenester uden fællessang og uden nadver. Max 25 deltagere.

Konfirmander tilbydes at flytte konfirmation til 5. september 2021. Sanggudstjenester ændres til kort gudstjenester.

24.02.21:

Vi aftalte at vi fortsat holder korte gudstjenester uden fællessang (heller ikke med mundbind). Det samme gælder ved begravelser. Hvis familien ønsker sang ved graven eller ved rustvognen, kan det aftales, at kirkesanger synge for forsamlingen.

Dette ændres først når vi får nye retningslinjer.

Ang. konfirmationer: Det tyder på at der både bliver konfirmation den 11. april og 5. september. Ca. ½ til hver dato lige nu. Deadline er 1. marts.

24.03.21:

Konfirmation stadig uændret ved deadline.

Fotografen kommer til begge konfirmationer.

Betaling af billeder hviler hos kirken.

21.04.21:

Der må være 40 deltagere i kirken med 2 meters afstand.

Der må synges uden mundbind.

Nadver som før i Corona tid

Gudstjeneste af normal varighed

Fornyet behandling:

19.05.21:

Corona reglerne er uændret

b)

Kommende aktiviteter:

27.01.21:

Fastelavn 14/2: tøndeslagning aflyst -

kun kort gudstjeneste.

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 14/3

bliver kun omdeling af materialer i

postkasser.

Påskekoncert 24/3 med Vojenskor er aflyst.

Afslutning 28/3 minikonfirmander og

dåbsjubilæum er usikker (måske sommerfest)

24.02.21:

I Påsken holder vi indendørs gudstjenester.

Karsten og Ellinor laver et program til påskekoncert. Det er nu for sent at starte minikonfirmanderne i år, derfor planlægges en sommerfest for minikonfirmander

og dåbsjubilarer.

24.03.21:

Varme hveder den 29/4: Hvem der står for at lave kaffe + hveder aftales næste gang. Kan vi samles udenfor efter salmesangsaftenen?

21.04.21:

29/4:

Ellinor tager hveder med.

Henning laver kaffe og the.

Hvis godt vejr spises ude.

Hvis dårligt vejr spises i kirken

Fornyet behandling:

19.05.21:

Sommerfest 20. juni: Minikonfirmander + dåbsjubilarer 5+6 års. Ib og Helle

Sogneudflugt 14/8: Ellinor og Henning

Menighedsmøde holdes den 19. september

 

9.

Kommende opgaver:

a)

Kalkning af kirken

24.02.21:

Ib har kontaktet Tjæreborg Sandblæsning, som sender tilbud, når de har set på opgaven.

24.03.21:

Ib har modtaget 2 tilbud på kalkning af kirken. Begge tilbud undersøges og tages op på næste MR-møde til ny behandling.

21.04.21:

Billigste tilbud valgt.

Ib igangsætter arbejdet.

Fornyet behandling:

19.05.21:

Er igangsat. Graveren kontaktes når de kommer.

b)

Møde med provsten kl. 17.00

Mødet er blevet udskudt den 16/3. Provsten foreslår onsdag, den 2. juni 2021 kl. 16.30

Oplæg fra provsten:

Hvordan skaber vi sammen de bedste rammer og de bedste udviklingsmuligheder for kirkelivet i Malt Provsti, i de enkelte sogne og i provstiet som helhed og hvordan vi skaber attraktive præstestillinger, hvor der både er mulighed for samarbejde og selvstændighed.

24.02.21:

Forslag fra MR til emner:

Struktur (sammenlægningsplaner?)

Personale-konsulent

24.03.21:

Vi kan alle deltage i mødet med provsten onsdag, den 2. juni, kl. 16.30. Henning sender bekræftelse.

21.04.21:

Ellinor laver brødtorte

Fornyet behandling:

19.05.21:

Der er kommet en dagsorden.

Nævnes at børn og unge er i Jels, hvor Øster Lindet hører sammen med Rødding.

c)

Kirkesyn tirsdag, den 13. april kl. 9.00

I indkaldelsen står der:

Vi skal anmode om, at der bliver givet meddelelse herom til menighedsrådsmedlemmerne, kirkeværgen, den af menighedsrådet valgte bygningskyndige og graveren, samt at der drages omsorg for, at kirkens synsprotokol, kirkegårdens kartotek, kort og begravelsesprotokoller, menighedsrådets forhandlingsprotokol og eventuelle fredningsdeklarationer vedr. kirkens omgivelser er tilstede.

Hvem kan deltage?

Er der noget vi skal drøfte med provstiet under mødet?

24.03.21:

Vi holder et formøde torsdag, den 25/3 med Søren Hansen, Ib, Ellinor, Helle og Henning hvor vi besigtiger kirken og øvrige bygninger.

21.04.21:

Der er lavet en liste med ting, der skal udbedres.

Indvendig kalkning: der skal tages kontakt til National Museet før indvendig kalkning. Ib og Henning arbejder videre med projektet. Vinduer skal males. Samlet udgift skal med i budget 2023.

Rep. af utæt blytag laves hurtigst muligt.

Der skal tages kontakt til nogen, der kan lave div. mindre reparationer på graverhus, kapel og våbenhus.

Kirken og kirkegård er smukt vedligeholdt

Fornyet behandling:

19.05.21:

Angående indvendig opfriskning, har vi medtaget ønske i budget 2022 om bevilling på kr. 20.000 til omkostninger til National Museet o.a. Den indvendige kalkning forventes at ske i 2023.

Angående de mindre vedligeholdelsesopgaver, som står i rapporten aftaler Ib, Helle og Henning hvilken maler, murer og tømrer vi kontakter.

d)

Bekæmpelse kæmpebjørneklo:

Vejen kommune har gjort os opmærksom på at vi har kæmpebjørneklo på 2 af vores marker, som vi er ansvarlige for bekæmpelsen af.

21.04.21:

Der er sprøjtet på marken øst for Østervænge.

Ikke fundet på Engen, men vi holder øje løbende.

Punktet afsluttet

e)

Jord på diget mellem engen og fam. Batch:

Fam. Batch spørger om de må dække diget med jord ud for deres grund.

21.04.21:

Godkendt at diget dækkes med jord.

Punktet afsluttet

 

10.

Orientering:

Ingen denne gang

På næste møde vil Joanna gennemgå fordelings-kompetencer.

 

11.

Bordet rundt:

Helle: Bænk på Præstegårdsvej laves ny af granitsten fra eget lagerplads.

Bord/bænk sæt ved kapellet.

Hækken ordner AnneMette

Ellinor. På møde ang. ferie: Lene bestemmer selv ferie. Billeder af MR på næste møde. Kirkekoncert med entre. Synlighed

 

12.

Næste møde:

Onsdag den 16. juni kl. 16.30

Husk også mødet med Provsten den 2. juni kl. 16.30 i konfirmandstuen i 1913-bygningen.

 

13.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Formandens meddelelser:

Opkrævning fra Danske Sømands- og Udlandskirker.

Ribe Stift: ”Vi åbner igen op for visionerne”

Nyhedsbrev fra SAMS (se bilag)

Bibel-selskabet

Opfølgning Formandsmøde 25/5

Ribe Stift: Tilsendt materiale ”Kom godt i gang ..”

Orienteret.

 

13.

Eventuelt.

Intet

 

Med venlig hilsen

Henning Jensen

_____________________________________________

Referat fra mødet i menighedsrådet onsdag, den 21. april 2021 kl. 16.30

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 

2.

Siden sidste MR-møde:

2a)

Referat fra MR-mødet den 24/3

Ingen kommentarer

2b)

7/4: Formandsmøde og budgetseminar:

 

Dagsorden gennemgået: Budget 2022 som 2021. Skal afleveres inden 1/6-21. Kirkeskat ikke på plads. Personalekonsulent kommer til debat igen

2c)

11/4: konfirmation:

Der var 2 konfirmander

2d)

13/4: kirkesyn:

Se punkt 6c)

 

3.

Til godkendelse:

3a)

Vedtægt for kirkeværge

Godkendt

3b)

Vedtægt for kasserer

Tages op på næste møde

3c)

Vedtægt for regnskabsfører

Tages op på næste møde

 

4.

Budget 2022:

herunder behov for bevilling til indvendig kalkning af kirken

Budget skal afleveres 1/6-2021

Vi gennemgår kvartalsregnskabet for 2021 og sammenligner budgetforslag.

Tages op på næste møde.

 

5.

Håndtering af Corona-restriktioner:

5a)

Gudstjenester:

27.01.21:

Indtil videre er der korte gudtjenester uden fællessang og uden nadver. Max 25 deltagere.

Konfirmander tilbydes at flytte konfirmation til 5. september 2021. Sanggudstjenester ændres til kort gudstjenester.

24.02.21:

Vi aftalte at vi fortsat holder korte gudstjenester uden fællessang (heller ikke med mundbind). Det samme gælder ved begravelser. Hvis familien ønsker sang ved graven eller ved rustvognen, kan det aftales, at kirkesanger synge for forsamlingen.

Dette ændres først når vi får nye retningslinjer.

Ang. konfirmationer: Det tyder på at der både bliver konfirmation den 11. april og 5. september. Ca. ½ til hver dato lige nu. Deadline er 1. marts.

24.03.21:

Konfirmation stadig uændret ved deadline.

Fotografen kommer til begge konfirmationer.

Betaling af billeder hviler hos kirken.

Fornyet behandling:

Der må være 40 deltagere i kirken med 2 meters afstand.

Der må synges uden mundbind.

Nadver som før i Corona tid

Gudstjeneste af normal varighed

5b)

Kommende aktiviteter:

27.01.21:

Fastelavn 14/2: tøndeslagning aflyst -

kun kort gudstjeneste.

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 14/3

bliver kun omdeling af materialer i

postkasser.

Påskekoncert 24/3 med Vojenskor er aflyst.

Afslutning 28/3 minikonfirmander og

dåbsjubilæum er usikker (måske sommerfest)

24.02.21:

I Påsken holder vi indendørs gudstjenester.

Karsten og Ellinor laver et program til påskekoncert. Det er nu for sent at starte minikonfirmanderne i år, derfor planlægges en sommerfest for minikonfirmander

og dåbsjubilarer.

24.03.21:

Varme hveder den 29/4: Hvem der står for at lave kaffe + hveder aftales næste gang. Kan vi samles udenfor efter salmesangsaftenen?

Fornyet behandling:

29/4:

Ellinor tager hveder med.

Henning laver kaffe og the.

Hvis godt vejr spises ude.

Hvis dårligt vejr spises i kirken.

 

6.

Kommende opgaver:

6a)

Kalkning af kirken

24.02.21:

Ib har kontaktet Tjæreborg Sandblæsning, som sender tilbud, når de har set på opgaven.

24.03.21:

Ib har modtaget 2 tilbud på kalkning af kirken. Begge tilbud undersøges og tages op på næste MR-møde til ny behandling.

Fornyet behandling:

Billigste tilbud valgt.

Ib igangsætter arbejdet.

6b)

Møde med provsten kl. 17.00

Mødet er blevet udskudt den 16/3. Provsten foreslår onsdag, den 2. juni 2021 kl. 16.30

Oplæg fra provsten:

Hvordan skaber vi sammen de bedste rammer og de bedste udviklingsmuligheder for kirkelivet i Malt Provsti, i de enkelte sogne og i provstiet som helhed og hvordan vi skaber attraktive præstestillinger, hvor der både er mulighed for samarbejde og selvstændighed.

24.02.21:

Forslag fra MR til emner:

Struktur (sammenlægningsplaner?)

Personale-konsulent

24.03.21:

Vi kan alle deltage i mødet med provsten onsdag, den 2. juni, kl. 16.30. Henning sender bekræftelse.

Fornyet behandling:

Ellinor laver brødtorte

6c)

Kirkesyn tirsdag, den 13. april kl. 9.00

I indkaldelsen står der:

Vi skal anmode om, at der bliver givet meddelelse herom til menighedsrådsmedlemmerne, kirkeværgen, den af menighedsrådet valgte bygningskyndige og graveren, samt at der drages omsorg for, at kirkens synsprotokol, kirkegårdens kartotek, kort og begravelsesprotokoller, menighedsrådets forhandlingsprotokol og eventuelle fredningsdeklarationer vedr. kirkens omgivelser er tilstede.

Hvem kan deltage?

Er der noget vi skal drøfte med provstiet under mødet?

24.03.21:

Vi holder et formøde torsdag, den 25/3 med Søren Hansen, Ib, Ellinor, Helle og Henning hvor vi besigtiger kirken og øvrige bygninger.

Fornyet behandling:

Der er lavet en liste med ting, der skal udbedres.

Indvendig kalkning: der skal tages kontakt til National Museet før indvendig kalkning. Ib og Henning arbejder videre med projektet. Vinduer skal males. Samlet udgift skal med i budget 2023.

Rep. af utæt blytag laves hurtigst muligt.

Der skal tages kontakt til nogen, der kan lave div. mindre reparationer på graverhus, kapel og våbenhus.

Kirken og kirkegård er smukt vedligeholdt.

6d)

Bekæmpelse kæmpebjørneklo:

Vejen kommune har gjort os opmærksom på at vi har kæmpebjørneklo på 2 af vores marker, som vi er ansvarlige for bekæmpelsen af.

Der er sprøjtet på marken øst for Østervænge.

Ikke fundet på Engen, men vi holder øje løbende.

6e)

Jord på diget mellem engen og fam. Batch:

Fam. Batch spørger om de må dække diget med jord ud for deres grund.

Godkendt at diget dækkes med jord.

 

7.

Orientering:

Kirkens bygninger og jorder

Kort orientering gennemført via matrikelkort.

 

8.

Bordet rundt:

Helle:

Korsets engle mangler efter istandsættelse af kors. Ib undersøger forløb med Kirsten F.

Vifterne males med guld igen

Blomster på kirkediget langs Lindevej

Mindesten får blomsterbund

Der købes batteri-adaptor til buskrydder

 

9.

Næste møde:

Onsdag den 19. maj kl. 16.30

 

10.

Formandens meddelelser:

Opkrævning fra Danske Sømands- og Udlandskirker.

Ny skabelon til regnskabsinstruks.

Tages op på næste møde

 

11.

Eventuelt.

Intet

 

Med venlig hilsen

Henning Jensen

 

_________________________

Der indbydes til møde i menighedsrådet onsdag, den 21. april 2021 kl. 16.30

 

DAGSORDEN

1.

Godkendelse af dagsorden.

 

2.

Siden sidste MR-møde:

 

2a)

Referat fra MR-mødet den 24/3

 

2b)

7/4: Formandsmøde og budgetseminar:

 

2c)

11/4: konfirmation:

 

2d)

13/4: kirkesyn:

 

3.

Til godkendelse:

 

3a)

Vedtægt for kirkeværge (1 bilag)

 

3b)

Vedtægt for kasserer (1 bilag)

 

3c)

Vedtægt for regnskabsfører (1 bilag)

 

4.

Budget 2022:

herunder behov for bevilling til indvendig kalkning af kirken

(3 bilag)

 

5.

Håndtering af Corona-restriktioner:

 

5a)

Gudstjenester:

27.01.21:

Indtil videre er der korte gudtjenester uden fællessang og uden nadver. Max 25 deltagere.

Konfirmander tilbydes at flytte konfirmation til 5. september 2021. Sanggudstjenester ændres til kort gudstjenester.

24.02.21:

Vi aftalte at vi fortsat holder korte gudstjenester uden fællessang (heller ikke med mundbind). Det samme gælder ved begravelser. Hvis familien ønsker sang ved graven eller ved rustvognen, kan det aftales, at kirkesanger synge for forsamlingen.

Dette ændres først når vi får nye retningslinjer.

Ang. konfirmationer: Det tyder på at der både bliver konfirmation den 11. april og 5. september. Ca. ½ til hver dato lige nu. Deadline er 1. marts.

24.03.21:

Konfirmation stadig uændret ved deadline.

Fotografen kommer til begge konfirmationer.

Betaling af billeder hviler hos kirken.

Fornyet behandling:

 

5b)

Kommende aktiviteter:

27.01.21:

Fastelavn 14/2: tøndeslagning aflyst -

kun kort gudstjeneste.

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 14/3

bliver kun omdeling af materialer i

postkasser.

Påskekoncert 24/3 med Vojenskor er aflyst.

Afslutning 28/3 minikonfirmander og

dåbsjubilæum er usikker (måske sommerfest)

24.02.21:

I Påsken holder vi indendørs gudstjenester.

Karsten og Ellinor laver et program til påskekoncert. Det er nu for sent at starte minikonfirmanderne i år, derfor planlægges en sommerfest for minikonfirmander

og dåbsjubilarer.

24.03.21:

Varme hveder den 29/4: Hvem der står for at lave kaffe + hveder aftales næste gang. Kan vi samles udenfor efter salmesangsaftenen?

Fornyet behandling:

 

6.

Kommende opgaver:

 

6a)

Kalkning af kirken

24.02.21:

Ib har kontaktet Tjæreborg Sandblæsning, som sender tilbud, når de har set på opgaven.

24.03.21:

Ib har modtaget 2 tilbud på kalkning af kirken. Begge tilbud undersøges og tages op på næste MR-møde til ny behandling.

Fornyet behandling:

 

6b)

Møde med provsten kl. 17.00

Mødet er blevet udskudt den 16/3. Provsten foreslår onsdag, den 2. juni 2021 kl. 16.30

Oplæg fra provsten:

Hvordan skaber vi sammen de bedste rammer og de bedste udviklingsmuligheder for kirkelivet i Malt Provsti, i de enkelte sogne og i provstiet som helhed og hvordan vi skaber attraktive præstestillinger, hvor der både er mulighed for samarbejde og selvstændighed.

24.02.21:

Forslag fra MR til emner:

Struktur (sammenlægningsplaner?)

Personale-konsulent

24.03.21:

Vi kan alle deltage i mødet med provsten onsdag, den 2. juni, kl. 16.30. Henning sender bekræftelse.

Fornyet behandling:

 

6c)

Kirkesyn tirsdag, den 13. april kl. 9.00

I indkaldelsen står der:

Vi skal anmode om, at der bliver givet meddelelse herom til menighedsrådsmedlemmerne, kirkeværgen, den af menighedsrådet valgte bygningskyndige og graveren, samt at der drages omsorg for, at kirkens synsprotokol, kirkegårdens kartotek, kort og begravelsesprotokoller, menighedsrådets forhandlingsprotokol og eventuelle fredningsdeklarationer vedr. kirkens omgivelser er tilstede.

Hvem kan deltage?

Er der noget vi skal drøfte med provstiet under mødet?

24.03.21:

Vi holder et formøde torsdag, den 25/3 med Søren Hansen, Ib, Ellinor, Helle og Henning hvor vi besigtiger kirken og øvrige bygninger.

Fornyet behandling: (1 bilag)

 

6d)

Bekæmpelse kæmpebjørneklo:

Vejen kommune har gjort os opmærksom på at vi har kæmpebjørneklo på 2 af vores marker, som vi er ansvarlige for bekæmpelsen af. (1 bilag)

 

7.

Orientering:

Kirkens bygninger og jorder

 

8.

Bordet rundt:

 

9.

Næste møde:

Onsdag den 19. maj kl. 16.30

 

 

10.

Formandens meddelelser:

Opkrævning fra Danske Sømands- og Udlandskirker.

Andet?

 

11.

Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Henning Jensen

_____________________________

Referat af menighedsrådsmøde (online) 24.-3. 2021:

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 

2.

Siden sidste MR-møde:

 

2a)

Referat fra MR-mødet den 24/2

Fællesmøde-punkt tages op igen ved indkaldelse.

 

2b)

Kurser (alle online)

Energi og varme: Ib og Henning deltog (godt men dårlig lyd)

Nye formænd og næstformænd: Ellinor og Henning deltog (godt)

Nye Kontaktpersoner: Ellinor (godt)

 

3.

Håndtering af Corona-restriktioner:

 

3a)

Gudstjenester:

27.01.21:

Indtil videre er der korte gudtjenester uden fællessang og uden nadver. Max 25 deltagere.

Konfirmander tilbydes at flytte konfirmation til 5. september 2021. Sanggudstjenester ændres til kort gudstjenester.

24.02.21:

Vi aftalte at vi fortsat holder korte gudstjenester uden fællessang (heller ikke med mundbind). Det samme gælder ved begravelser. Hvis familien ønsker sang ved graven eller ved rustvognen, kan det aftales, at kirkesanger synge for forsamlingen.

Dette ændres først når vi får nye retningslinjer.

Ang. konfirmationer: Det tyder på at der både bliver konfirmation den 11. april og 5. september. Ca. ½ til hver dato lige nu. Deadline er 1. marts.

Fornyet behandling:

Konfirmation stadig uændret ved deadline.

Fotografen kommer til begge konfirmationer.

Betaling af billeder hviler hos kirken.

3b)

Kommende aktiviteter:

27.01.21:

Fastelavn 14/2: tøndeslagning aflyst -

kun kort gudstjeneste.

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 14/3

bliver kun omdeling af materialer i

postkasser.

Påskekoncert 24/3 med Vojenskor er aflyst.

Afslutning 28/3 minikonfirmander og

dåbsjubilæum er usikker (måske sommerfest)

24.02.21:

I Påsken holder vi indendørs gudstjenester.

Karsten og Ellinor laver et program til påskekoncert. Det er nu for sent at starte minikonfirmanderne i år, derfor planlægges en sommerfest for minikonfirmander

og dåbsjubilarer.

Fornyet behandling:

Varme hveder den 29/4: Hvem der står for at lave kaffe + hveder aftales næste gang. Kan vi samles udenfor efter salmesangsaftenen?

 

4.

Kommende opgaver:

 

4a)

Kirkebladet April – Maj - Juni – Juli 2021:

27.01.21:

Omdeles 14/3 sammen med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

Deadline for aflevering til trykkeri er 5/3.

Sidste frist for aflevering af materiale er 26/2.

Vi laver kort præsentation af MR med billeder.

24.02.21:

Kirkebladsudvalget (Lene, Ellinor og Henning) mødes

mandag den 1/3 kl 10 og laver 1. opsætning af bladet.

Fornyet behandling:

375 blade trykt og 326 omdelt.

Opgaven afsluttet.

4b)

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

den 14/3.

24.02.21:

Indsamlingen er ændret til omdeling af materiale fra Folkekirkens Nødhjælp og her medtages kirkebladet. Der er mulighed for at starte omdeling om formiddagen.

Ruterne er aftalt. Henning finder afløser

for Lene.

Fornyet behandling:

Folder fra Folkekirkens Nødhjælp omdelt sammen men kirkebladet.

Indsamlingsresultat på landsplan blev ca. 5.3 mill.

Opgaven afsluttet.

4c)

Kalkning af kirken

24.02.21:

Ib har kontaktet Tjæreborg Sandblæsning, som sender tilbud, når de har set på opgaven.

Fornyet behandling:

Ib har modtaget 2 tilbud på kalkning af kirken. Begge tilbud undersøges og tages op på næste MR-møde til ny behandling.

4d)

Møde med provsten kl. 17.00

Mødet er blevet udskudt den 16/3. Provsten foreslår onsdag, den 2. juni 2021 kl. 16.30

Oplæg fra provsten:

Hvordan skaber vi sammen de bedste rammer og de bedste udviklingsmuligheder for kirkelivet i Malt Provsti, i de enkelte sogne og i provstiet som helhed og hvordan vi skaber attraktive præstestillinger, hvor der både er mulighed for samarbejde og selvstændighed.

24.02.21:

Forslag fra MR til emner:

Struktur (sammenlægningsplaner?)

Personale-konsulent

Fornyet behandling:

Vi kan alle deltage i mødet med provsten onsdag, den 2. juni, kl. 16.30. Henning sender bekræftelse.

4e)

Kirkesyn tirsdag, den 13. april kl. 9.00

I indkaldelsen står der:

Vi skal anmode om, at der bliver givet meddelelse herom til menighedsrådsmedlemmerne, kirkeværgen, den af menighedsrådet valgte bygningskyndige og graveren, samt at der drages omsorg for, at kirkens synsprotokol, kirkegårdens kartotek, kort og begravelsesprotokoller, menighedsrådets forhandlingsprotokol og eventuelle fredningsdeklarationer vedr. kirkens omgivelser er tilstede.

Hvem kan deltage?

Er der noget vi skal drøfte med provstiet under mødet?

Vi holder et formøde torsdag, den 25/3 med Søren Hansen, Ib, Ellinor, Helle og Henning hvor vi besigtiger kirken og øvrige bygninger.

 

5.

Orientering:

Hvor og hvordan informerer vi om kirkens aktiviteter?

Ellinor og Henning orienterede og viste eksempler på PC.

 

6.

Bordet rundt:

Joanna:

Telegram-vagt 11/4: Lene fra kl. 9.30 i 1913 bygning.

Begravelse: Sidste sang udenfor med 50 deltagere (max 25 i kirken). Holde afstand 2 m samt synge samme retning (uden mundbind).

Helle:

Der noteres i Churchdesk ang. begravelse og nedsættelse af urne.

Erling:

Kan vi sætte højttaler udenfor? Rødding har et bærbar sæt som vi evt. kan låne. Helle har et telefonnummer til en, som kan sætte anlæg op.

 

7.

Næste møde:

Onsdag den 21. april kl. 16.30

 

8.

Formandens meddelelser:

Vejledning til digital kirke

Visda (licens for billeder på internettet)

Samvirkebrev 2021_Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Administrationsbidrag for FerieKonto

Annoncering om påskeaktiviteter på stiftets Facebook-side

Kontingent til Kirkemusikkens Støttekredsen

Nyhedsbrev SAMS (generalforsamling 10. maj)

Brev fra Bibelselskabet: Bibler til Danmarks udsatte

Vejkirke

Formands og kasserermøde den 7. april (Teams)

Tilbud kalkning

Dette materiale er kort blevet beskrevet og kan rekvireres hos Henning.

A: fra Stiftet til brug ved udsende gudtjeneste online.

B: aftalen er opsagt

C, D, E og G: orientering

F: Vi støtter med kontingent på kr. 300,-

G: Har bruchurer liggende til orientering

I: Nye folder fr 2021 er klar, Vi kan bestille ekstra materiale til salg.

J: Allan og Henning deltager via Teams

K: begge tilbud gennemgået kort.

 

9.

Eventuelt.

Tilmelding til Introduktionsaften i Ribe Stift. Aftale at Henning tilmelder 4 deltagere til den 6/5: Ellinor, Lene, Ib og Henning

 

______________________________________

Referat fra møde i menighedsrådet

Onsdag 24. februar 2021 kl. 16.30

Online-møde

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 

2.Godkende regnskab 2020:

27.01.2021:

Rettelser til side C1 vedrørende MR´s forklaring til regnskabets driftsoverskud

Fornyet behandling:

Godkende regnskab for 2020 med ændringer til bilag C1

Godkendelse af endeligt regnskab 2020:

ID nr.: Øster Lindet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38118315, Regnskab 2020, Afleveret d. 10-02-2021  06-37

Godkendt

 

3.

Gennemgang budget 2021

27.01.2021:

Rettelser til side 1

Fornyet behandling:

Budget 2021 er allerede godkendt og der kan ikke laves ændringer til det.

Opgaven lukket

 

4.

Godkende vedtægt kontaktperson

Godkendt

 

5.

Siden sidste MR-møde:

a) Referat fra MR-mødet den 27/1

b) Kurser Ib og Ellinor.

c) Møde vedr. personalekonsulent i Provstiet den 3/2

d) Aktivitetsudvalgsmøde 24/2

 

a) Gennemgået

b) Ib: zoom-kursus ”Ny i menighedsrådet”. Ikke kedeligt og gratis. Ellinor: online-kursus Landsforeningen ”Kontaktperson” 3 timer langt, fik meget ud af det.

c) Orientering fra mødet. Tages op på formandsmødet i Provstiudvalget.

Ellinor orienterede fra dagens møde.

 

6.

Håndtering af Corona-restriktioner:

a) Gudstjenester:

27.01.21:

Indtil videre er der korte gudtjenester uden fællessang og uden nadver. Max 25 deltagere.

Konfirmander tilbydes at flytte konfirmation til 5. september 2021. Sanggudstjenester ændres til kort gudstjenester.

Fornyet behandling:

b) Kommende aktiviteter:

27.01.21:

Fastelavn 14/2: tøndeslagning aflyst - kun kort gudstjeneste.

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 14/3 bliver kun omdeling af materialer i postkasser.

Påskekoncert 24/3 med Vojenskor er aflyst.

Afslutning 28/3 minikonfirmander og dåbsjubilæum er usikker (måske sommerfest)

Fornyet behandling:

a) Vi aftalte at vi fortsat holder korte gudstjenester uden fællessang (heller ikke med mundbind).

Det samme gælder ved begravelser. Hvis familien ønsker sang ved graven eller ved rustvognen, kan det aftales, at kirkesanger synge for forsamlingen.

Dette ændres først når vi får nye retningslinjer.

Ang. konfirmationer: Det tyder på at der både bliver konfirmation den 11. april og 5. september. Ca. ½ til hver dato lige nu. Deadline er 1. marts.

b) I Påsken holder vi indendørs gudstjenester.

Karsten og Ellinor laver et program til påskekoncert. Det er nu for sent at starte minikonfirmanderne i år, derfor planlægges en sommerfest for minikonfirmander og dåbsjubilarer.

 

7.

Drøftelser:

a) Gennemgang dagsorden til fællesmødet.

b) Aftengudstjenester?

c) Vedtægter kirkeværge og valgt kasserer.

d) Kurser:

11/3: Introduktionskursus for nyvalgte formænd og næstformænd

23/3: Den Digitale Arbejdsplads

Flere: Ribe Stift inviterer til introduktionsaften for nye MR se ribestift.dk/tilmeldinger/intromoeder/

 

a) Drøftede flg. punkter til fællesmødet:

Udflugt for ansatte og menighedsråd: arrangører fra Ø.L. Ib og Ellinor

Fælles sogneudflugt Ø.L. og Rødding: vi mener det er for tidligt at lave stort fælles arrangement i år pga. Corona. Vi laver vores eget for Ø.L. hvis vi kan.

Fælles aktivitetsudvalg: ikke behov for dette.

b) God ide. Vi prøver det en onsdag eller torsdag aften kl. 19.00 i perioden august til november 2021. Måske skal tidspunktet ændres til kl. 17.00 senere.

c) Ib kigger standard vedtægt for kirkeværge igennem og kommer med oplæg, når han er klar. Allan kigger tilsvarende på standard vedtægt for kasserer.

d) Orienteret om kurser. Alle opfordres til at tilmelde sig kursus efter behov. Hvis der er udgifter forbundet med det, kontaktes Henning før tilmelding, af hensyn til budget.

 

8.

Kommende opgaver:

a) Kirkebladet April – Maj - Juni – Juli 2021:

27.01.2021:

Omdeles 14/3 sammen med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

Deadline for aflevering til trykkeri er 5/3.

Sidste frist for aflevering af materiale er 26/2.

Vi laver kort præsentation af MR med billeder.

Fornyet behandling:

b) Indsamling Folkekirkens Nødhjælp den 14/3

c) Kalkning af kirken

d) Møde med provsten på næste MR-møde. Emner?

 

a) Kirkebladsudvalget (Lene, Ellinor og Henning) mødes mandag den 1/3 kl 10 og laver 1. opsætning af bladet.

b) Indsamlingen er ændret til omdeling af materiale fra Folkekirkens Nødhjælp og her medtages kirkebladet. Der er mulighed for at starte omdeling om formiddagen. Ruterne er aftalt. Henning finder afløser for Lene.

c)Ib har kontaktet Tjæreborg Sandblæsning, som sender tilbud, når de har set på opgaven.

d)Emner: Struktur (sammenlægningsplaner?)

Personale-konsulent

 

9.

Orientering: Budget 2021??

Desværre ikke tid til orientering denne gang.

 

10.

Bordet rundt:

Ellinor: Lene starter 1/3-21. Nyt ansættelseskontrakt med 100 ekstra timer så der nu er 910 timer pr. år. Men den skal helst op på 975 timer = halvtid, som stillingen oprindelig var normeret til.

Helle valgt som personalerepræsentant i MR.

Gaver til konfirmander: skal vi fortsat give 2 bøger (Menneskesøn og bibel)?

Norlys rykker (Ø.L. skole) fundet i vores postkasse. Afklares med Eva.

Henning: Konfirmandkørsel: Camilla tager sig af det praktiske. Bøger til barnedåb: Camilla laver liste og sender afregning til december. Kirketider i Ny Tirsdag: Camilla tager sig af det praktiske.

 

11.

Næste møde:

Onsdag den 24. marts kl. 16.30

Kaffe og salme: Henning

 

12.

Formandens meddelelser:

a) Gudstjenesten til debat – Online debatmøder om fremtidens gudstjenester for MR, præster og organister i Ribe Stift

b) Ribe Stifts årbog 2020 – Visioner for Ribe Stift

c) Orientering på næste MR-møde: ??

d) Manus vejkirker

e) Stiftets Konsulent-tjeneste

f) Påskefejring på nye måder

 

a) Orientering. Online-debatmøde tirsdag den 9. marts kl 17.00 – 18.30

b) Orientering

c) Drøftelse med Provst Peter Viuff kl. 17.00

d) Vi har fået graverens telefonnummer på teksten

e) Vi har ikke brug for hjælp i år.

f) Vi holder påsken inde i kirken i år.

 

13.

Eventuelt.

Intet

 

Med venlig hilsen

Henning Jensen

_______________________________

 

Referat af møde i menighedsrådet

Onsdag 27. januar 2021 kl. 16.30

Online-møde

 

Afbud / fravær

Ingen

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 

2.

Godkendelse af forretningsorden.

Godkendt Standard-forretningsorden

 

3.

Godkendelse bilag til regnskabsinstruks

Godkendt

 

3a.

Gennemgang af udkast til regnskab 2020

Rettelser til side C-1 vedrørende MR´s forklaring til regnskabets driftsoverskud.

 

3b.

Gennemgang budget 2021

Rettelser til side 1: Traktor har fået ny motor og fungerer fint. Teksten om traktor slettes i ”Særlige indsatsområder”.

 

4.

Godkende / vedtage honorarer.

Oplæg godkendt.

 

5.

Siden sidste MR-møde:

a) Aflyste gudstjenester i julen.

b) Aflyst nytårskoncert

c) Opstart af Mini-konfirmander udsat.

d) Status skift regnskabsfører.

e) Oplysninger til banken.

f) Fællesmødet den 13/1 aflyst.

g) Konstituerende møde Præstegårdsudvalget den 13/1.

h) Status jorddiget

i) Vintervedligehold

 

a) Gennemgået

b) Gennemgået. Påskekoncert også aflyst.

c) Udsat. Overvejer at lave en kirke-sommerfest for mini-konfirmander og

dåbsjubilarer.

d) Afventer godkendelse af Maria Hansen fra Nordea.

e) Overført elektronisk til Nordea mandag den 24/1

f) Afventer ny indkaldelse.

g) Gennemgået

h) Genetablering af jorddiget starter når vejret muliggør det. Laves i samarbejde

med Knud Kjeldsen.

i) Vi har lavet aftale med gravermedhjælper Lene Østergaard Hansen om

snerydning og saltning lørdage og mandage i dec., jan. og feb.

 

6.

Håndtering af Corona-restriktioner i forbindelse med

a) gudstjenester

b) kommende aktiviteter

 

a) Indtil videre er der korte gudtjenester uden fællessang og uden nadver. Max 25 deltagere.

Konfirmander tilbydes at flytte konfirmation til 5. september 2021.

Sanggudstjenester ændres til kort gudstjenester.

b) Fastelavn 14/2: tøndeslagning aflyst - kun kort gudstjeneste.

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 14/3 bliver kun omdeling af materialer i postkasser.

Påskekoncert 24/3 med Vojenskor er aflyst.

Afslutning 28/3 minikonfirmander og dåbsjubilæum er usikker (måske sommerfest)

 

7.

Orientering:

a) Gennemgang dagsorden til fællesmødet.

b) Vedtægter kirkeværge, kontaktperson og valgt kasserer.

 

a) Kort gennemgang af dagsorden. Besluttede at tage det som punkt på næste MR-møde.

b) Tages op på et senere MR-møde

 

8.

Kommende opgaver:

a) Kirkebladet April – Maj - Juni – Juli 2021

b) Andre?

 

a) Omdeles 14/3 sammen med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

Deadline for aflevering til trykkeri er 5/3.

Sidste frist for aflevering af materiale er 26/2.

Vi laver kort præsentation af MR med billeder.

 

9.

Bordet rundt:

Helle: Ny støvsuger nødvendig i 1913-bygning. Vi godkendte køb af ny støvsuger.

Graverens bærbare telefon er død. Helle bruger sin egen brugte telefon indtil videre.

Ib: kan vi ikke få bilag til fremtidige møder senest weekend før MR-møde så der er tid til udskrift af nødvendige sider og forberedelse. Det var der opbakning til.

 

10.

Næste møde:

Onsdag den 24. februar kl. 16.30

Kaffe og salme: Henning

 

11.

Formandens meddelelser:

a) Provsten vil gerne besøge os på MR-mødet onsdag, den 24. marts 2021, kl. 17.00.

b) Malt Provsti inviterer nye og gamle MR-medlemmer til Info-aften den 2. februar kl. 17 – 19 AFLYST

c) Orientering på næste MR-møde: Regnskab 2021

d) Kirkesyn tirsdag den 13. april kl. 9.00

e) Vejkirker – ny annonce

f) Nye kasserer se i Skovbodata

 

a) Orientering

b) Orientering

c) Orientering

d) Alle kan deltage. Ib indkalder Søren Hansen

e) Manus tilrettes af Helle og Henning

f) Maria skal have samme rettighed som Eva i Skovbodata (=kiggeadgang)

 

12.

Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Henning Jensen

_____________________________________

 

Referat af møde i menighedsrådet

onsdag 2. december 2020 kl. 16.30

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 

2.

Gennemgang af referat fra konstituerende MR-møde den 26. oktober 2020

Gennemgået og godkendt

 

3.

Valg af 2 tegningsberettigede

Henning Jensen og Ellinor Jensen valgt

 

4.

Overdragelse:

Status overdragelse samt aftale fordeling af opgaverne mellem os.

Kirkeværge: Kirsten Fredsted afleverer til Ib Clemmensen

Sekretær: Vivi Kjeldsen afleverer til Lene Bennedsen

Formand: Birthe Kristensen afleverer til Henning Jensen

Regnskabsfører: Eva Schmidt afleverer til Maria Hansen

Kasserer: Henning Jensen overleverer til Allan Jensen

 

5.

Gennemgang af referat fra sidste MR-møde den 18. november:

Herunder orientering om åbne sager:

Retablering af dige

Annonce om kirketider

Kirkebladet

Åbne sager gennemgået

 

6.

Kommende aktiviteter:

Gennemgang af aktivitetslisten (Ellinor)

Ellinor fortalte om arbejdet i aktivitetsudvalget og gennemgik aktivitetslisten.

 

7.

Orientering:

Personalehåndbogen og husaftalen

Joanna fortalte om husaftalen og Ellinor om personalehåndbogen

 

8.

Kursus:

Hvilke muligheder er der for at komme på kursus i øjeblikket?

Vi besluttede at vente til marts med tilmelding til kurser - for at se behovet og mulighederne.

 

9.

Bordet rundt:

Joanna: De 9 læsninger. 3 konfirmander vil gerne læse. Præsten og flere fra MR læser resten.

Helle: evt. hjælp til indbæring af kiste den 3/12

Ellinor: Annoncering juleaften med billetter

Allan: evt. forhindret i deltagelse i MR-arbejde i 2-3 uger pga. arbejde

 

10.

Næste møde:

Onsdag den 27. januar kl. 16.30

 

11.

Formandens meddelelser:

Provsten vil gerne besøge os i foråret

Malt Provsti inviterer nye og gamle MR-medlemmer til Info-aften den 2. februar kl. 17 - 19.

Fællesmøde med Rødding den 13. januar

Orientering på næste MR-møde: Regnskab 2021

Rødding MR vil gerne udsætte mødet den 13/1 til kl. 19.00. Det er OK for os. Vi sender følgende emner til dagsorden:

Fælles udflugt for MR og personale (hvem tager sig af det i år)

Fælles sogneudflugt Rødding og Øster Lindet

Fælles kirkeblad?

Vedtaget

 

12.

Eventuelt.

Intet

 

Med venlig hilsen

Henning Jensen

_____________________________________

Referat af møde i menighedsrådet

onsdag 18. november 2020, kl. 16.30

 

Afbud / fravær

Joanna Pedersen

Vivi Kjeldsen kom kl. 16.55.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Ny punkt 3 a indsættes – Malt Provstis godkendelse af regnskab 2019.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 21. oktober 2020.

Underskrevet.

 

3.

Kvartalsrapport:

Godkendelse af kvartalsrapport for perioden

01.01.20 – 30.09.20.

Herunder forklaringer til afvigelser.

Eva har fremsendt rapporten.

Kvartalsrapporten med forklaringer godkendt.

3a.

Provstiets godkendelse af regnskab 2019:

Malt provsti har i mødet den 12. november 2020 behandlet og godkendt regnskab 2019 for Øster Lindet Kirkekasse.

Regnskabet er godkendt uden bemærkninger.

Taget til efterretning.

 

4.

Spørgsmål til kasseeftersyn:

Revisionen har fremsendt 5 spørgsmål i forbindelse med kasseeftersynet.

Orientering om besvarelsen.

Svar:

Der indhentes tilbud ved større anskaffelser og vedligeholdsarbejder.

Der er ikke en fast beløbsgrænse – hvis det er småreparationer, har vi vores faste håndværkere, der kender kirken.

Menighedsrådet beslutter indkøb / anskaffelser evt. i samråd med byggesagkyndig.

Nej der sker ikke leverancer fra rådsmedlemmer / familiemedlemmer.

Godkendt.

 

5.

Retablering af dige:

I forbindelse med nedlæggelse af ny mellemstrømskabel på matr. nr.499 ønskes diget mellem matr. 499 og matr. nr. 468 retableret.

Ved henvendelse til Ribe Stift blev menighedsrådet anbefalet at fremsende ansøgning til fredningsnævnet om retablering af diget. Ansøgningen er fremsendt til fredningsnævnet for Sydjylland nord 2. november 2020. Der er endnu ikke kommet svar.

Godkendelse af, at der til Malt Provsti sendes en ansøgning om forhåndsgodkendelse af, at erstatningen for nedlæggelse af elkablet må anvendes til reetablering af diget.

Erstatningen udgør kr. 6.658,60.

Godkendt.

 

6.

Kirkebladet:

Uddeling af kirkebladet / fordeling af ruter.

Kirkeblad / ruter fordelt.

Bladet uddeles inden 1. december.

 

7.

Annonce om kirketider:

Der har været uklarhed om, hvad der kan komme med i den lille rubrikannonce i NyTirsdag vedr. kirketider, som betales ligeligt mellem sognene i gl. Rødding Kommune.

Nanna Hørlyck har skrevet ud til samtlige deltagere i klyngemøderne og frimenigheden om, hvad der skal / kan komme med.

Der søges enighed om, at alle søndags gudstjenester samt helligdage i jul, påske og pinse medtages. Endvidere medtages aflysning af gudstjenesterne på søndage.

Gudstjenester på hverdage må hvert enkelt sogn særskilt annoncere.

Oplægget godkendt.

 

8.

Overdragelse:

Drøftelse af overdragelse til det nye menighedsråd.

Aflevering af nøgler.

Drøftet.

Vivi K., Kirsten F og Birthe K. afleverer til henholdsvis ny sekretær, ny kirkeværge og ny formand.

Nøgler afleveres til Henning.

 

9.

Bordet rundt:

Der findes en makulator på kontoret i Rødding, som vi kan benytte.

Afklaring af 2 gravsteder.

Gravmindet fra 3-årskrigen – Der rettes henvendelse til maler om manglende 2 figurer til soklen.

Helle orienterede om arbejdet med job-praktikanter. Der er opbakning til at sige nej til flere praktikanter.

Godkendelse af lyskæde til juletræet i kirken.

Godkendt køb af løvsuger.

Der er afholdt møde med ny kasserer – begynder 1. januar. Aftale om overdragelse med Eva.

Menighedsrådet er bedt om at indsende mødeplan til provstiet. Provst Peter Viuf vil besøge menighedsrådene i det nye år.

Julekurve – hvor mange – til hvem.

Det nye menighedsråd inviterer gl. menighedsrådsmedlemmer til julekomsammen.

Julemandsvækning – såfremt der ikke er planlagt noget fra byens side, vil menighedsrådet overveje alternativ

Tilføjelser til personalehåndbogen:

Sexchikane

Forholdsregler ved Corona medtages ved APV.

Afholdelse af endnu ikke optjente feriedage.

Ny opgave – tage billeder af kirkens liv.

 

10.

Formandens meddelelser:

Biskop Elof Westergaard fremsender brev af 25. okt. 2020 om forholdsregler i forbindelse med Corona smitten og julens gudstjenester.

Konstituering af det nye menighedsråd i Øster Lindet.

Indkaldelse til generalforsamling i Løgumkloster Kirkemusikskole 27.11.2020 kl. 1230.

NYT nr. 3 fra Danske Sømands- og Udlandskirker.

RAMS fremsender brev af 13. november om nyt salmesangsarrangement – Skal vi synge en salme. Arrangementet kan streames.

2 tilbud fra Bibelselskabet. Bøger og Bibellæseplan.

Taget til orientering.

 

11.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

__________________________________________

Referat af møde i menighedsrådet

onsdag 21. oktober 2020, kl. 16.30

i konfirmandstuen.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 09. september 2020.

Underskrevet.

 

3.

Budget 2021:

Godkendelse af budget 2021.

Den foreløbige udmelding om driftsramme er det samme beløb som for 2020 kr. 1.088.600,00

Drøftelse af målsætninger, særlige indsatsområder og supplerende forklaringer.

Budgettet fremsendes af Eva.

20.05.20:

Målsætninger:

Kirkelige lokaler indsættes i stedet for præstegård.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Budget 2021. Bidrag budget afleveret d.19-05-2020 18:13 godkendt.

Fornyet behandling:

Godkendelse af budget –senest udmeldte driftsmidler for 2021 er kr. 1.133.697,00 inkl. 24.000,00 til kalkning af kirken.

I budgetbemærkningerne er vedføjet, at udgift til 100 årlige timer til gravermedhjælperen, udgift ca. 20.000,00 kr. finansieres af de frie midler.

09.09.2020:

Taget til efterretning.

Fornyet behandling:

Godkendelse af endeligt budget 2021 med driftsramme 1.133.697,00 kr. – Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Budget 2021. Endeligt budget afleveret d. 22-09-2020 13.19.

Godkendt.

 

4.

Revisionsprotokollat / revisionspåtegning:

PricewaterhouseCoopers fremsender Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2019 til underskrift.

Revisionspåtegningen har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere.

Godkendt og underskrevet.

 

5.

Kirkebladet:

Kirkebladet for december 2020 – marts 2021.

Deadline uge 46 / 10. – 11. november.

Stillingtagen til uddeling.

Bladudvalgsmøde 03.11. kl. 14.00 hos Birthe.

Erling skriver en klumme. Ellinor laver omtale af arrangementer.

MR uddeler bladet. Det ny menighedsråd spørges om hjælp.

 

6.

Højspændingsledning:

Landsyd / Landinspektører har på vegne af N1 forsyning henvendt sig vedrørende nedgravning af nyt elkabel på engen ved kirken. Elkablet skal udskiftes på grund af mange fejlmeldinger, og det nye kabel bliver lagt hvor det gamle ligger.

Deklaration og erstatningsaftale underskrevet af Anger Nissen og BK er afleveret 12. okt. 2020.

Taget til efterretning.

Papirer til tinglysning underskrevet.

 

7.

Fornyelse af Falck abonnement:

Falck fremsender brev dateret 11-07-20 om fornyelse af abonnement for tiden 01.09.20 – 31.08.21. Abonnementet gælder 3 stk. brandslukkere med årlig udgift 3.994,46.

Godkendt.

 

8.

Beslutning om ny kasserer uden for menighedsrådet:

Maria Hansen har efter henvendelse meddelt, at hun gerne vil overtage posten som kasserer uden for menighedsrådet.

Godkendt.

Henning J. og Ellinor J. tager en samtale med Maria Hansen om hvilke opgaver, der skal løses. Eva S. sætter Maria ind i opgaven.

 

9.

Veri sure alarmsystem:

Veri sure alarmsystem har pr. telefon henvendt sig om tilbudsgivning på et alarmsystem til kirken.

Der ønskes ikke noget alarmsystem på nuværende tidspunkt.

 

10.

Gudstjenester i julen:

Drøftelse af:

Gudstjeneste juleaftensdag.

Gudstjeneste julesøndag.

Juleaften:

Der afholdes 2 gudstjenester / kl. 14.00 og kl. 15.00.

Der skal være tilmelding.

Genbehandles på næste møde.

Julesøndag:

Aflyses.

 

11.

Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer:

Landsforeningen af menighedsråd fremsender tilbud på kursus for nye menighedsrådsmedlemmer 9. november 2020 på Ribe fritidscenter.

Pris pr. medlem 100,00 kr.

Godkendt – Invitationen tages med på det konstituerende møde 26. oktober.

 

12.

Næste møde:

Onsdag 18. november 2020, kl. 16.30.

Kaffe og salme Birthe K.

Taget til efterretning.

 

13.

Bordet rundt.

Herunder drøftelse af besvarelse af brev angående trafik over skel til kirkens engareal.

Alle Helgen

Fortov, hvis svar fra kommunen foreligger.

Brevet sendes ikke på nuværende tidspunkt – det er drøftet om jorddiget skal retableres nu. Der fjernes evt. nogle hækplanter, så adgangen fra parkeringspladsen til marken gøres bredere.

Alle Helgen: Der kan være 80 i kirken, når ikke der skal være fællessang.

Der er ikke modtaget svar fra Vejen Kommune angående fortov.

Lars Skovgaard Christensen har opsagt aftalen om vintervedligehold ved Øster Lindet Kirke. I stedet har gravermedhjælper Lene Østergaard Hansen indvilget at overtage opgaven. Der betales timeløn. Der sendes bud til Lene om behovet.

Indbydelse til inspirationsaften hos ”Vejkirker”. Der deltager ingen.

Caminoen er godt i gang. Der arrangeres støttevandring.

Provstiudvalget ansøges om støtte til kort- og info-materiale.

Der er modtaget foto af konfirmanderne.

Det gamle jernkors er kommet tilbage fra reparation. Der mangler figurer og der er ikke malet guldrosetter. Figurerne efterlyses igen og Kirsten modtager guldmaling, og står selv for malingen.

Der er konstituering i det nye menighedsråd 26. oktober.

 

14.

Formandens meddelelser:

Kirkeministeriet fremsender brev af 25. sept. 2020 om lønregulering for kirketjenere.

Biskop Elof Westergaard fremsender brev af 23. sept. 2020 om nye nationale tiltag i forbindelse med stigning i smittetrykket for Covid 19.

Danmarks Statistik fremsender statistik over befolkningen fordelt på provsti, sogn, herkomst og oprindelsesland.

Rødding Menighedsråd fremsender referat fra mødet 8. september 202.

Opgørelse af fordeling af udgifter mellem Rødding og Øster Lindet fra udflugten 13. sept,

Tilbud fra Bibelselskabet ”Nyheder og gode tilbud! ”

Tilbud fra Kristeligt Dagblad om foræring af avisen til medlemmer i dit menighedsråd.

Taget til efterretning.

 

15.

Eventuelt.

Intet.

______________________________________

 

Referat af møde i menighedsrådet

Onsdag 09. september kl. 16.30.

i konfirmandstuen.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 12. august 2020.

Underskrevet.

 

3.

Valg:

Valgkursus.

Forslag til nye medlemmer.

Fælles annoncering (Klyngesamarbejde).

15.01.2020:

BK, HJ, EJ tilmeldt. KF tilmelder.

Der udsendes indbydelse til fyraftensmøde 5. marts kl. 17.00 – 18.00. HJ og EJ.

Annoncer udarbejdes sammen med øvrige menighedsråd i Klyngesamarbejdet.

Datoer:

Orienteringsmøde / menighedsmøde 12. maj 2020. Der er mulighed for alternativ dato i pastoratet.

Valgforsamling: 15. september 2020. Der er også her mulighed for alternativ dato i pastoratet.

Fornyet behandling:

Orienteringsmødet fastsat til 8. juni 2020 kl. 19.30. Annonce indrykkes af Malt Provsti i NyTirsdag og Vejen Avis.

Henvendelse fra Bente Fogh, Jels Menighedsråd om fælles annonce / omtale af orienteringsmøde og valg.

Fastsættelse af alternativ dato for valgforsamlingen i uge 38.

Indberetning til valgsystemet om antal medlemmer foretaget i uge 18.

20.05.20:

Orienteringsmødet udsat til onsdag den 19. august 2020 kl. 19.30.

Valgforsamlingen er fastsat til 16. september.

Der rettes henvendelse til Bente Fogh om det videre forløb i sagen.

Fornyet behandling:

Program for orienteringsmødet – hvem står for hvad.

Aftale er indgået med journalist Søren Dippel til først i august.

Hvem skal deltage i mødet fra Øster Lindet.

Skal der ske fornyet henvendelse til eventuelle emner til valget.

17.06.20:

Orienteringsmødet 19. august – mødetidspunkt kl. 19.00.

BK:

Velkomst, valg af dirigent og orientering om den forløbne periode m.v.

HJ:

Visioner, redegørelse for regnskab og budget.

EJ:

Orientering om datoer, valgforsamling, antal af kandidater, afklaring om kandidater og stedfortrædere.

Udarbejdelse af valgplakater Henning J. og Ellinor J.

BK deltager i møde med journalist Søren Dippel.

EJ har haft god kontakt med nye emner til menighedsrådet.

Annonce om valgforsamling i samarbejde med ”klyngen”.

Fornyet behandling:

Orienteringsmødet:

Forslag til dirigent.

Hvem står for kaffe og the.

Valgforsamling:

Forslag til dirigent.

Annoncering.

Valglister

Stemmesedler.

12.08.2020:

Dirigent: Vivi K.

Kirsten F. sørger for kaffe og the.

Annoncering fælles for menighedsråd i gl. Rødding Kommune. Skodborg Menighedsråd er tovholder.

Udskrivning af valglister: Birthe K.

Stemmesedler: Ellinor J.

Valgbestyrelsen er:

Birthe Kristensen, formand

Kirsten Fredsted

Ellinor Jensen

Fornyet behandling:

Gennemgang af opgaver til valgforsamlingen – har vi husket det hele?

Valgforsamlingen:

Alle møder kl. 18.30.

Kaffe, the: Kirsten og Birthe

Henning sørger for EDB

Valgbord: Ellinor og Kirsten

Dirigent: Vivi

MR’s opgaver: Birthe

Valgregler: Ellinor

Stemmetællere: Kirsten og Birthe

Stemmesedler: ok

Samtykkeerklæringer: ok

Valgliste: ok

 

4.

Budget 2021:

Godkendelse af budget 2021.

Den foreløbige udmelding om driftsramme er det samme beløb som for 2020 kr. 1.088.600,00

Drøftelse af målsætninger, særlige indsatsområder og supplerende forklaringer.

Budgettet fremsendes af Eva.

20.05.20:

Målsætninger:

Kirkelige lokaler indsættes i stedet for præstegård.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Budget 2021. Bidrag budget afleveret d.19-05-2020 18:13 godkendt.

Fornyet behandling:

Godkendelse af budget –senest udmeldte driftsmidler for 2021 er kr. 1.133.697,00 inkl. 24.000,00 til kalkning af kirken.

I budgetbemærkningerne er vedføjet, at udgift til 100 årlige timer til gravermedhjælperen, udgift ca. 20.000,00 kr. finansieres af de frie midler.

Taget til efterretning.

 

5.

Regnskab 2019:

Gennemgang af foreløbigt regnskab 2018.

Eva fremsender regnskab som bilag.

19.02.2020:

Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Regnskab 2019. Udkast. Udskrevet d. 11-02-2020 07:29.

Regnskabet blev gennemgået med forklaringer til budgetafvigelser.

Der ansøges om midler fra provstiets 5% pulje til dækning af ekstraordinære lønudgifter.

Regnskabet godkendes.

Fornyet behandling:

Endeligt regnskab er fremsendt af Eva.

Regnskabet: Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Regnskab 2019. Afleveret d. 03-03-2020 11:31

Endelig godkendelse ved underskrift på dagsordenen.

20.05.2020:

Godkendt.

Fornyet behandling:

Regnskabserklæring fremsendt af PricewaterhouseCoopers til underskrift.

Taget til efterretning.

 

6.

Vedtægt om lønmodtagernes feriemidler:

Indgåelse af vedtægt for samarbejde mellem Malt Provsti og menighedsråd i Malt Provsti om pulje til finansiering af det skyldige beløb til ”Lønmodtagernes Feriemidler” gældende for perioden 01.01.20 – 31.12.20.

Godkendt.

 

7.

Næste møde:

onsdag 21. oktober kl. 16.30

Salme Henning J.

Taget til efterretning.

Der laves igen kaffe og the.

 

8.

Bordet rundt.

Caminoens syd rute åbnes 20. sept. Hvis der skal startes i Øster Lindet bliver start kl. 11.30.

Camino-skiltet placeres i gruset ved låge / hovedindgang. Henning J hjælper Helle og Lene med opsætning af skiltet – endelig aftale med Erling K.

EK sørger for regning for skiltet til Eva – 6.000,00 kr.

Kursus om kostprisberegning: Lene tilmeldes også.

Helle oplyser, at det går fint med praktikanten.

Helle afløser efter behov i kirken i Rødding under Poul Schmidt sygdom. Lene klarer opgaven i Øster Lindet.

Der er indskrevet 6 konfirmander – 1 undervises i Rødding.

City Info opstilles i Landsbyhuset.

Aktivitetsudvalget:

Koncert med Ærøkoret aflyst.

15. november arrangeres salmesangsaften.

Alle Helgen:

Ingen salmesang – men orgel + bratsch + evt. sanger. Invitation udsendes fra Rødding. Tilmelding til

Birthe K. (tlf. og mail).

 

9.

Formandens meddelelser:

Ribe Stift meddeler i brev af 27. august, at Stiftsmødet 1. oktober er aflyst.

Malt Provsti meddeler godkendelse af synsprotokol under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Lene er optaget på kursus 3. december. Kurset afholdes i Harte Sognegård.

Kørsel med konfirmander aftalt med VTS Vojens.

Lene får udbetalt timeløn for kursusdeltagelse.

 

10.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

________________________________________________

 

Referat af møde i menighedsrådet

Onsdag 12. august kl. 16.30.

i konfirmandstuen.

 

Afbud: Joanna Pedersen

Ferie: Erling Kristensen

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Der indsættes nyt punkt 7 a,

Ekstra timer til kirkegården.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 17. juni 2020.

Underskrevet.

 

3.

Valg:

Valgkursus.

Forslag til nye medlemmer.

Fælles annoncering (Klyngesamarbejde).

15.01.2020:

BK, HJ, EJ tilmeldt. KF tilmelder.

Der udsendes indbydelse til fyraftensmøde 5. marts kl. 17.00 – 18.00. HJ og EJ.

Annoncer udarbejdes sammen med øvrige menighedsråd i Klyngesamarbejdet.

Datoer:

Orienteringsmøde / menighedsmøde 12. maj 2020. Der er mulighed for alternativ dato i pastoratet.

Valgforsamling: 15. september 2020. Der er også her mulighed for alternativ dato i pastoratet.

Fornyet behandling:

Orienteringsmødet fastsat til 8. juni 2020 kl. 19.30. Annonce indrykkes af Malt Provsti i NyTirsdag og Vejen Avis.

Henvendelse fra Bente Fogh, Jels Menighedsråd om fælles annonce / omtale af orienteringsmøde og valg.

Fastsættelse af alternativ dato for valgforsamlingen i uge 38.

Indberetning til valgsystemet om antal medlemmer foretaget i uge 18.

20.05.20:

Orienteringsmødet udsat til onsdag den 19. august 2020 kl. 19.30.

Valgforsamlingen er fastsat til 16. september.

Der rettes henvendelse til Bente Fogh om det videre forløb i sagen.

Fornyet behandling:

Program for orienteringsmødet – hvem står for hvad.

Aftale er indgået med journalist Søren Dippel til først i august.

Hvem skal deltage i mødet fra Øster Lindet.

Skal der ske fornyet henvendelse til eventuelle emner til valget.

17.06.20:

Orienteringsmødet 19. august – mødetidspunkt kl. 19.00.

BK:

Velkomst, valg af dirigent og orientering om den forløbne periode m.v.

HJ:

Visioner, redegørelse for regnskab og budget.

EJ:

Orientering om datoer, valgforsamling, antal af kandidater, afklaring om kandidater og stedfortrædere.

Udarbejdelse af valgplakater Henning J. og Ellinor J.

BK deltager i møde med journalist Søren Dippel.

EJ har haft god kontakt med nye emner til menighedsrådet.

Annonce om valgforsamling i samarbejde med ”klyngen”.

Fornyet behandling:

Orienteringsmødet:

Forslag til dirigent.

Hvem står for kaffe og the.

Valgforsamling:

Forslag til dirigent.

Annoncering.

Valglister

Stemmesedler.

Dirigent: Vivi K.

Kirsten F. sørger for kaffe og the.

Annoncering fælles for menighedsråd i gl. Rødding Kommune. Skodborg Menighedsråd er tovholder.

Udskrivning af valglister: Birthe K.

Stemmesedler: Ellinor J.

Valgbestyrelsen er:

Birthe Kristensen, formand

Kirsten Fredsted

Ellinor Jensen

 

4.

Kvartalsrapport:

Godkendelse af kvartalsregnskab for perioden

01.01.20 – 30.06.20.

Eva udsender regnskabet.

Godkendt.

Der indkøbes en løvblæser til kirkegården.

Der indkøbes et nyt køleskab i mandskabshuset.

 

5.

Hvem gør hvad?

Drøftelse af opgaverne til efterårets arrangementer.

August:

23. kl. 14.00 jazz matiné.

30. kl. 10.30 konfirmation.

September:

16. kl. 19.30 Valgforsamling (se punkt 3).

20. kl. 10.30 Høstgudstjeneste

Oktober:

11. kl. 09.00 Salmesangsgudstjeneste.

24. kl. 15.00 Koncert

November:

01 kl. 17.30 Alle Helgen

ca. kl. 18.30 Fællesspisning.

27. kl. 15.00 Krybbespil.

29. kl. 13.30 Familiegudstjeneste.

 

23. aug. Vivi K. sørger for annonce.

30. aug. Der holdes konfirmation af 2 omgange.

kl. 10.15 og kl. 11.15.

Kirsten F og Birthe K. tager mod tele-

grammer.

20. sept. Der spilles musik fra 10.15.

24. okt. Eventuel alternativ koncert.

01 nov. borddækning kl. 15.00

Karl og Margit spørges om at lave suppe.

flutes Ellinor J.

indkøb: drikkevarer, servietter, lys og cho-

kolade. Birthe K.

 

6.

Næste møde:

onsdag 09. september kl. 16.30

Salme Vivi K.

Godkendt.

 

7.

Bordet rundt.

Herunder –

Introkurser for nyansatte.

Betalt spisepause 1. august.

Fortovet på Lindevej

Lene tilmeldes.

Det undersøges om adm. af betalt spisepause.

Der mangler besked fra Vejen kommune om vedligehold af fortovet på Lindevej.

Jernkorset er afhentet til reparation.

Kirkebladet lægges på hjemmesiden og byens hjemmeside.

Orientering om udflugten for menighedsråd og personale.

 

7. a

Bevilling af ekstra timer til kirkegården:

Drøftelse af bevilling af ekstra timer til kirkegården begrundet i ekstra administration for graveren.

Der bevilges 100 årlige timer, der indregnes i budget 2021 ved forbrug af likvid beholdning.

Godkendt.

 

8.

Formandens meddelelser:

Tilbud fra Bibelselskabet.

Brev fra biskop Elof Westergaard.

Kirkebladet er færdig.

Taget til efterretning.

 

9.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

____________________________

 

Referat af møde i menighedsrådet

onsdag 17. juni 2020, kl. 16.30

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 20. maj 2020.

Underskrevet.

 

3.

Valg:

Valgkursus.

Forslag til nye medlemmer.

Fælles annoncering (Klyngesamarbejde).

15.01.2020:

BK, HJ, EJ tilmeldt. KF tilmelder.

Der udsendes indbydelse til fyraftensmøde 5. marts kl. 17.00 – 18.00. HJ og EJ.

Annoncer udarbejdes sammen med øvrige menighedsråd i Klyngesamarbejdet.

Datoer:

Orienteringsmøde / menighedsmøde 12. maj 2020. Der er mulighed for alternativ dato i pastoratet.

Valgforsamling: 15. september 2020. Der er også her mulighed for alternativ dato i pastoratet.

Fornyet behandling:

Orienteringsmødet fastsat til 8. juni 2020 kl. 19.30. Annonce indrykkes af Malt Provsti i NyTirsdag og Vejen Avis.

Henvendelse fra Bente Fogh, Jels Menighedsråd om fælles annonce / omtale af orienteringsmøde og valg.

Fastsættelse af alternativ dato for valgforsamlingen i uge 38.

Indberetning til valgsystemet om antal medlemmer foretaget i uge 18.

20.05.20:

Orienteringsmødet udsat til onsdag den 19. august 2020 kl. 19.30.

Valgforsamlingen er fastsat til 16. september.

Der rettes henvendelse til Bente Fogh om det videre forløb i sagen.

Fornyet behandling:

Program for orienteringsmødet – hvem står for hvad.

Aftale er indgået med journalist Søren Dippel til først i august.

Hvem skal deltage i mødet fra Øster Lindet.

Skal der ske fornyet henvendelse til eventuelle emner til valget.

Orienteringsmødet 19. august – mødetidspunkt kl. 19.00.

BK:

Velkomst, valg af dirigent og orientering om den forløbne periode m.v.

HJ:

Visioner, redegørelse for regnskab og budget.

EJ:

Orientering om datoer, valgforsamling, antal af kandidater, afklaring om kandidater og stedfortrædere.

Udarbejdelse af valgplakater Henning J. og Ellinor J.

BK deltager i møde med journalist Søren Dippel.

EJ har haft god kontakt med nye emner til menighedsrådet.

Annonce om valgforsamling i samarbejde med ”klyngen”.

 

4.

Kirkegårdsvedtægter:

Der er i 2018 lavet nyt forslag til kirkegårdsvedtægt.

I stedet for revidering af den gamle vedtægt foreslås, at vi laver ny vedtægt i henhold til det nye forslag fra kirkeministeriet.

Kirsten F. og Helle M. kommer med oplæg til ny vedtægt i.h.t. til kirkeministeriet forslag.

Helle M. gennemgår forslag til takstregulativ og vedtægt for kirken – om vi skal arbejde videre med det.

 

5.

Aktivitetsplan for sæson 2020/21:

Godkendelse af aktivitetsplanen for sæson 2020/21.

Foreløbig aktivitetsplan gennemgået og godkendt.

Møde om aktivitetskalenderen afholdes 28. juli.

 

6.

Kirkebladet:

Fastsættelse af

deadline –

gudstjenesteplan –

menighedsrådsmøder –

Det er aftalt, at bladet uddeles sammen med ”Det sker”.

20.05.20:

Planlægningsmøde ”Det sker” fastsat til 28. juli.

Uddeling foreslås til 22. – 23. aug.

Deadline for Kirkebladet til Rødding Bogtrykkeri 10. august.

Alternativ til Terese Nielsens indlæg om vore dåbskande er klumme fra Erling K.

Fornyet behandling:

Hvad skal der stå om valget?

Omtale af valgforsamlingen.

Navne på konfirmander.

 

7.

Kørsel med konfirmander:

VTS i Vojens meddeler, at der med udgangen af april måned 2020 er sket overtagelse af PM Taxi og Busser i Vejen.

VTS og PM Busser fortsætter med samme leveringsgaranti.

Vi bestiller VTS til kørsel med konfirmanderne.

 

8.

Næste møde:

Onsdag 12. august kl. 16.30

Kaffe og salme Kirsten Fredsted.

Godkendt.

 

9.

Bordet rundt.

Der er sket genautorisering af menighedsbrugere, der har adgang og rettigheder til it-systemer.

Vi har modtaget folderen ”Vejkirker og andre åbne kirker”.

Forespørgsel fra Provstiet til budget 2021 om beløb til traktor. Skal ikke medtages i 2021.

Caminoen indvies 16. – eller 23. juli.

Sogneudflugten 2020 aflyses. Turen langs den gamle Kongeågrænse udsættes til 2021.

Helle aftaler hjælp til klipning og beskæring af hæk mod marken.

Nederdele bevilges til Helle og Lene. Helle bevilges nye bukser.

Løvsuger repareret.

 

10.

Formandens meddelelser:

Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 23. maj og 9. juni 2020.

Kirkeblad fra Jels Menighedsråd.

Materiale fra RAMS – Folkekirkens skoletjeneste.

Nyt fra Bibelselskabet.

Skrivelse fra Folkekirkens Nødhjælp om klimaet i fokus.

NYT – fra Danske Sømands – og Udlandskirker.

Taget til orientering.

 

11.

Eventuelt.

Vi modtager snart anvisning på indbetaling til oplysningstavle om Caminoen.

BK kontakter Vejen Kommune om fortovet ved Lindevej langs med kirkediget. Hvem har ansvar, hvis nogen falde.

 

12.

Kirke- og kirkegårdssyn:

Efter det ordinære møde går vi til kirke og kirkegård og foretager syn.

Udsat til:

Onsdag 24. juni kl. 11.00.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

____________________________

Referat af møde i menighedsrådet

Onsdag 20. maj 2020, kl. 16.30

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 19. februar 2020.

Underskrevet.

 

3.

Regnskab 2019:

Gennemgang af foreløbigt regnskab 2018.

Eva fremsender regnskab som bilag.

19.02.2020:

Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Regnskab 2019. Udkast. Udskrevet d. 11-02-2020 07:29.

Regnskabet blev gennemgået med forklaringer til budgetafvigelser.

Der ansøges om midler fra provstiets 5% pulje til dækning af ekstraordinære lønudgifter.

Regnskabet godkendes.

Fornyet behandling:

Endeligt regnskab er fremsendt af Eva.

Regnskabet: Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Regnskab 2019. Afleveret d. 03-03-2020 11:31

Endelig godkendelse ved underskrift på dagsordenen.

Godkendt.

 

4.

Budget 2021:

Godkendelse af budget 2021.

Den foreløbige udmelding om driftsramme er det samme beløb som for 2020 kr. 1.088.600,00

Drøftelse af målsætninger, særlige indsatsområder og supplerende forklaringer.

Budgettet fremsendes af Eva.

Målsætninger:

Kirkelige lokaler indsættes i stedet for præstegård.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Budget 2021. Bidrag budget afleveret d.19-05-2020 18:13 godkendt.

 

5.

Kvartalsrapport:

Godkendelse af kvartalsrapporten for perioden 01.01.20 – 31.03.20.

Eva fremsender rapporten.

Godkendt med overforbrug kr. 56.712,16.

Ansøgning om ekstra tilskud fra 5%-puljen behandles i provstiet 20. maj 2020.

 

6.

Renovering af stier og låger til kirkegården:

I fortsættelse af punkterne 6. fra 19.09.18 og 8. fra 24.11.18 foreligger der godkendelse af det fremsendte projekt fra Nationalmuseum, Kgl. bygningsinspektør, Stift og Provsti.

Fornyet behandling:

Arkitekt Hans Lund fremsender endeligt regnskab for det totale anlægsarbejde stier og låger. Eva Schmidt fremsender opgørelse med finansiering.

Anlægsudgifter i alt kr. 797.337,79

Finansieret således:

Provenu fra præstegårdssalg kr. 180.618,62

Erstatning elmaster - 19.649,60

Arv - 50.199,42

Opsparing (diger) - 311.148,58

Indskudskto. Nordea - 71.569,21

Frie midler - 164.152,36

I alt kr. 797.337,79

20.11.2019:

Godkendt.

Fornyet behandling:

18. marts 2020 modtog vi regning fra Nationalmuseet for besigtigelse af udgravning af støttepiller til lågerne kr. 10. 518,75.

Anlægsudgift udgør i stedet kr. 807.856,64

Mindre forbrug i forhold til

budget kr. 54.393,46

Nyt regnskab med betaling af regning til Nationalmuseet godkendt.

 

7.

Valg:

Valgkursus.

Forslag til nye medlemmer.

Fælles annoncering (Klyngesamarbejde).

15.01.2020:

BK, HJ, EJ tilmeldt. KF tilmelder.

Der udsendes indbydelse til fyraftensmøde 5. marts kl. 17.00 – 18.00. HJ og EJ.

Annoncer udarbejdes sammen med øvrige menighedsråd i Klyngesamarbejdet.

Datoer:

Orienteringsmøde / menighedsmøde 12. maj 2020. Der er mulighed for alternativ dato i pastoratet.

Valgforsamling: 15. september 2020. Der er også her mulighed for alternativ dato i pastoratet.

Fornyet behandling:

Orienteringsmødet fastsat til 8. juni 2020 kl. 19.30. Annonce indrykkes af Malt Provsti i NyTirsdag og Vejen Avis.

Henvendelse fra Bente Fogh, Jels Menighedsråd om fælles annonce / omtale af orienteringsmøde og valg.

Fastsættelse af alternativ dato for valgforsamlingen i uge 38.

Indberetning til valgsystemet om antal medlemmer foretaget i uge 18.

Orienteringsmødet udsat til onsdag den 19. august 2020 kl. 19.30.

Valgforsamlingen er fastsat til 16. september.

Der rettes henvendelse til Bente Fogh om det videre forløb i sagen.

 

8.

Kirkebladet:

Fastsættelse af

deadline –

gudstjenesteplan –

menighedsrådsmøder –

Det er aftalt, at bladet uddeles sammen med ”Det sker”.

Planlægningsmøde ”Det sker” fastsat til 28. juli.

Uddeling foreslås til 22.- 23. aug.

Deadline for Kirkebladet til Rødding Bogtrykkeri 10. august.

Alternativ til Terese Nielsens indlæg om vores dåbskande er klumme fra Erling K.

 

9.

Fastsættelse af dato for kirke- og kirkegårdssyn:

Fastsættelse af dato.

17. juni efter menighedsrådsmødet.

10.

Gravsted nr. / række B 2

Stillingtagen til opmaling af gravsten på ovennævnte gravsted.

Kirsten F. maler gravstenen og kors på stolperne til indgangen ved Præstegårdsvej.

 

11.

Menighedsrådsmøder:

Fastsættelse af menighedsrådsmøder i perioden 1. august – 30. november 2020.

12. august kl. 16.30. Kaffe og salme Kirsten f.

09. sept. kl. 16.30. - - - Vivi K.

21. okt. kl. 16.30. - - - Henning J.

18. nov. kl. 16.30. - - - Birthe K.

12.

Kirkekaffe:

Fordeling af kirkekaffen.

21. maj. Ellinor J.

07. juni Birthe K.

14. juni Kirsten F.

26. juli Vivi K.

Aflyses pga. Corona.

 

13.

Næste møde:

17. juni 2020 kl. 16.30

Kaffe og salme Henning J.

Taget til efterretning.

 

14.

Bordet rundt.

Herunder:

Er der løsning på lydproblemerne i kirken.

Udflugt 15. august 2020 – skal den aflyses?

Koncert med Janne Mark 23. august.

Der er ingen løsning på lydproblemerne med head sættene.

Udvalg til tilrettelæggelse af udflugten: Henning J., Kirsten F, Helle M.

Gennemførelse af udflugten afventer udmelding fra regeringen.

Koncerten 23. august gennemføres.

Hvordan åbner vi kirken:

Vi benytter salmebøgerne. De brugte salmebøger samles for sig og udleveres først næste søndag.

Der afmærkes på kirkebænkene og ved knæfald, hvor vi kan placere os. Hver især tager et bæger til nadver.

Kort referat fra personale- og aktivitetsmøde.

Caminoen åbner som planlagt i august. Det er vigtigt, at beløbet til skiltet gives som donation og ikke betales efter regning.

Ved konfirmanderne besøg i ”Hundehuset” i Ribe blev der ødelagt en bakke til en kopimaskine. Vi betaler en regning fra stiftet på 600,00 kr.

 

15.

Formandens meddelelser:

Kirkeministeriet fremsender brev af 21. april om afholdelse af møder i forbindelse med Covid-19).

Besvarelse af undersøgelse om Folkekirkens lokale klima- og energitiltag.

Indberetning af udbetalt løn og honorar i 2019.

Diverse fra Ribe Stift i forbindelse med Conorasmitten.

Mail fra Malt Provsti om arbejde på kirkegården.

Mail fra Malt Provsti om konsulentrunden i efteråret 2020.

Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 3. marts.

Referat fra møde i Lokalrådet 17. februar.

Referat fra generalforsamling i Støttekredsen til Kirkemusikskolen – og opkrævning af kontingent 2020.

Spørgsmål og svar til Århus stift vedrørende gennemgang af GIAS.

Diverse fra Bibelselskabet:

Magasinet om bibelen.

Orientering om spændende nyheder og gode tilbud.

Tilbud til påske og pinse og – konfirmation står for døren

NYT nr. 1 fra Danske Sømands og Udlandskirker.

Tager til orientering.

 

16.

Eventuelt.

Intet,

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

 

______________________________

Referat fra fællesmøde i Rødding Øster Lindet Pastorat

onsdag den 11. marts 2020 kl. 17.00 i Øster Lindet.

 

Afbud / fravær: Svend Enevoldsen, Helene Bertelsen, Freddy Schmidt. I stedet for Niels Erik Jørgensen deltog Poul Schmidt.

1. Godkendelse af dagsorden.

Der indsættes nyt punkt 1 A: Forholdsregler / begrænsning af spredning af corona virus.

 

1 A. Forholdsregler / begrænsning af spredning af corona virus:

Biskop Elof Vestergaard har via provsterne sendt opfordring til præsterne om aflysning af større arrangementer med mange deltagere.

Det forventes, at arrangementet for konfirmanderne ”Luthers nøgler” aflyses.

Fredagscafeen aflyses 14 dage i første omgang. Der sættes opslag på døren.

Møde med konfirmandforældre aflyses. Der orienteres via mail. Konfirmandundervisningen gennemføres.

Ved nadver benyttes plastbægre.

Ved konfirmationerne vil der eventuelt blive begrænsning af gæster i kirken.

 

2. Valget 2020:

Hvem er på valg:

I Øster Lindet udtræder 3 af menighedsrådet.

I Rødding udtræder 3 måske 4 af menighedsrådet.

Annoncering:

Malt Provsti har udmeldt, at der indrykkes annoncer i Vejen Avis og NyTirsdag om orienteringsmøderne – sognene indsender tid og sted til provstiet.

Yderligere annoncering drøftes på klyngemødet 25. marts 2020.

Rødding afholder møde 12. maj kl. 19.00.

Øster Lindet afholder møde på alternativ dato, der fastsættes 18. marts.

 

3. Udflugt for ansatte og menighedsråd:

Afholdes søndag 13. september 2020.

Udvalg: Kirsten Fredsted, Birgit Søe, Camilla B. Hansen, Henning Jensen.

 

4. Kan Rødding koble sig på sogneudflugten:

Fælles sogneudflugt fra 2021.

Overlades til de nye menighedsråd.

 

5. Andre fælles arrangementer

Fælles arrangementer i 2021.

Forslag: Sigurd Barret synger salmer og Simone.

Arrangementerne skal helst afholdes i kirkerne.

Kan der laves gratis arrangementer. F.eks. med korene, ”egne kræfter”.

 

6. Præstegårdsudvalget:

Der udpeget medlem fra Øster Lindet til skovudvalget i Rødding.

Genoptages i de nye menighedsråd.

 

7. Fastsættelse af næste møde:

Onsdag 13. januar 2021 i Rødding. Øster Lindet sørger for forplejning.

Der kan dog indkaldes til ekstraordinært møde efter behov.

 

8. Evt.

Intet.

 

Venlig hilsen

Birthe Kristensen

 

__________________

 

AFLYST AFLYST AFLYST:

Der indbydes til møde i menighedsrådet

Onsdag 18. marts 2020

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Vivi K.

 

DAGSORDEN

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 19. februar 2020.

 

3.

Regnskab 2019:

Gennemgang af foreløbigt regnskab 2018.

Eva fremsender regnskab som bilag.

19.02.2020:

Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Regnskab 2019. Udkast. Udskrevet d. 11-02-2020 07:29.

Regnskabet blev gennemgået med forklaringer til budgetafvigelser.

Der ansøges om midler fra provstiets 5% pulje til dækning af ekstraordinære lønudgifter.

Regnskabet godkendes.

Fornyet behandling:

Endeligt regnskab er fremsendt af Eva.

Regnskabet: Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Regnskab 2019. Afleveret d. 03-03-2020 11:31

Indstilles godkendt.

 

4.

Valg:

Valgkursus.

Forslag til nye medlemmer.

Fælles annoncering (Klyngesamarbejde).

15.01.2020:

BK, HJ, EJ tilmeldt. KF tilmelder.

Der udsendes indbydelse til fyraftensmøde 5. marts kl. 17.00 – 18.00. HJ og EJ.

Annoncer udarbejdes sammen med øvrige menighedsråd i Klyngesamarbejdet.

Datoer:

Orienteringsmøde / menighedsmøde 12. maj 2020. Der er mulighed for alternativ dato i pastoratet.

Valgforsamling: 15. september 2020. Der er også her mulighed for alternativ dato i pastoratet.

Fornyet behandling:

Fastsættelse af alternative mødedatoer i uge 20 og uge 38.

Malt Provsti fremsender pr. mail meddelelse om, at der indrykkes en fælles annonce i Vejen Avis og NyTirsdag om orienteringsmødet.

Eventuel udarbejdelse af huskeliste for Øster Lindet Menighedsråd.

 

5.

Fastsættelse af dato for kirke- og kirkegårdssyn:

Fastsættelse af dato.

 

6.

Gravsted nr. række 2 B

Stillingtagen til opmaling af gravsten på gravsted ovennævnte gravsted.

 

7.

Kirkekaffe:

Fordeling af kirkekaffen.

10. april Ellinor J.

26. april Birthe K.

03. maj Kirsten F

08. maj Vivi K.

10. maj Henning J.

21. maj. Ellinor J.

07. juni Birthe K.

14. juni Kirsten F.

26. juli Vivi K.

 

Skal der serveres kaffe til sangaftenen Skærtorsdag 09. april.

 

8.

Næste møde:

22. april 2020 kl. 16.30

Kaffe og salme Henning J.

Erling Kristensen forespørger, om mødet eventuelt kan flyttet pga. kursus.

 

9.

Bordet rundt.

Herunder:

Er der løsning på lydproblemerne i kirken.

Arrangement Palmesøndag – hvem gør hvad?

Drøftelse af fællesmødet.

 

10.

Formandens meddelelser:

Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 3. marts.

Referat fra møde i Lokalrådet 17. februar.

Referat fra generalforsamling i Støttekredsen til Kirkemusikskolen – og opkrævning af kontingent 2020.

Spørgsmål og svar til Århus stift vedrørende gennemgang af GIAS.

Diverse fra Bibelselskabet:

Magasinet om bibelen.

Orientering om spændende nyheder og gode tilbud.

Tilbud til påske og pinse og – konfirmation står for døren

NYT nr. 1 fra Danske Sømands og Udlandskirker.

 

11.

Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

_____________________________

 

Referat af møde i menighedsrådet

Onsdag 19. februar 2020 kl. 16.30

i konfirmandstuen.

 

Afbud / fravær

Ellinor Jensen kom kl. 18.00.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 15. januar 2020.

Underskrevet.

 

3.

Regnskab 2019:

Gennemgang af foreløbigt regnskab 2018.

Eva fremsender regnskab som bilag.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Regnskab 2019. Udkast. Udskrevet d. 11-02-2020 07:29.

Regnskabet blev gennemgået med forklaringer til budgetafvigelser.

Der ansøges om midler fra provstiets 5% pulje til dækning af ekstraordinære lønudgifter.

Regnskabet godkendes.

 

4.

Personalehåndbog:

Ajourføring af personalehåndbogen for så vidt angår revidering af ”Husaftalen”.

Bilag.

Husaftalen:

For Øster Lindet gælder fortsat, at der skal være 3 timer mellem begravelser eller / og bisættelser samme dag.

Øvrigt godkendt.

 

5.

Kirkeblad:

Er det noget vi skal arbejde videre med?

Trykning

Uddeling

04.12.2019:

Vi arbejder videre med at lave et kirkeblad for Øster Lindet Sogn.

Trykning hos Rødding Bogtryk

Uddeling kan evt. ske i forbindelse med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp og uddeling af ”Det sker”.

Genbehandles på næste møde.

Fornyet behandling:

15.01.2020:

Bladudvalg: Henning J., Ellinor J. og Birthe K.

Deadline for næste kirkeblad 16. februar.

Erling K. skriver klumme.

Gudstjenesteplan og arrangementer + omtale: Joanna P. og aktivitetsudvalg.

Kirsten F., Vivi K. og Birthe K. skriver kort om menighedsrådsarbejdet.

Trykning:

Rødding Bogtrykkeri – der forespørges om ændring af pris, hvis format bliver A4. (Samme pris oplyst).

Materiale skal afleveres senest 24. februar.

Uddeling:

Sammen med indsamling til Folkekirkens nødhjælp 8. marts.

Sammen med uddeling af ”Det sker”. Aftales med Landsbyforeningen.

3. gang endnu ikke planlagt.

Fornyet behandling.

Herunder fastsættelse af møde i bladudvalget.

Therese Nielsen Vejen Museum har lovet at skrive et indlæg til kirkebladet om vores dåbskande.

Forældre forespørges, om der må sættes navne på konfirmanderne i kirkebladet.

Bladudvalgsmøde torsdag 20.02. kl. 14.00 i konfirmandstuen.

 

6.

Plakater til udstilling i festugen:

Drøftelse af forslag fra Ellinor J. til plakater til udstillingen lørdag i festugen.

Medbring forslagene, som er udsendt på mail af Ellinor 2. februar.

Forslag til plakater godkendt.

Flot stykke arbejde.

 

7.

Fotografering af konfirmander:

JEM Foto i Øster Lindet vil gerne påtage sig opgaven med at fotografere konfirmanderne igen i år. Pris 125,00 kr.

Jannie Madsen forespørger om det er muligt, at forældre og pårørende ikke kommer ind i kirken mens fotograferingen foregår.

Kuverter til bestilling af foto afleveret.

Kuverter til gruppebillede afleveret til JP.

Der er 8 konfirmander.

 

8.

Næste møde:

Onsdag 18. marts 2020 kl. 16.30.

Kaffe og salme Vivi K.

Godkendt.

Afbud fra Erling Kristensen.

 

9.

Bordet rundt.

Herunder fællesmødet 11. marts.

Mødet afholdes i Øster Lindet – Rødding står for forplejningen.

Der er tilmeldt 6 minikonfirmander.

Fastelavnsarrangement er klart.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp – Menighedsrådet deltager.

Nyt forslag til medlem til menighedsrådet – indbydelse til fyraftensmøde.

Dixens gravsted trænger til opmaling. Kirsten F. undersøger om der er pårørende – alternativt står menighedsrådet for malingen.

Drøftelse omkring opsætning af forsatsvinduer i kirken.

Gravsted nr. 31 ændres fra 3 - til 2 personer.

Oticon oplyser, at den varslede ændring vedrørende lukning af 700 MHz-frekvensbåndet ikke har betydning for vores nye mikrofon.

Problemer med boksen til præsternes head-set. Helle kontakter Oticon for afhjælpning af problemet.

Klyngemøde for gravere i Rødding 14. maj.

Evaluering af fastelavnsarrangementet i 2018.

 

10.

Formandens meddelelser:

Ingen.

 

11.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

______________________________

 

Referat af møde i menighedsrådet

Onsdag 15. januar 2020 kl. 16.30

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Der indsættes nyt punkt 3 a. med godkendelse af ”bilag til regnskabsinstruks” for 2020.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 4. december 2019.

Underskrevet

 

3a.

Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks.

Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks gældende for 2020.

Godkendt og underskrevet.

 

3.

Forslag til kirkeblad

Er det noget vi skal arbejde videre med?

Trykning

Uddeling

04.12.2019:

Vi arbejder videre med at lave et kirkeblad for Øster Lindet Sogn.

Trykning hos Rødding Bogtryk

Uddeling kan evt. ske i forbindelse med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp og uddeling af ”Det sker”.

Genbehandles på næste møde.

Fornyet behandling:

Bladudvalg: Henning J., Ellinor J. og Birthe K.

Deadline for næste kirkeblad 16. februar.

Erling K. skriver klumme.

Gudstjenesteplan og arrangementer + omtale: Joanna P. og aktivitetsudvalg.

Kirsten F., Vivi K. og Birthe K. skriver kort om menighedsrådsarbejdet.

Trykning:

Rødding Bogtrykkeri – der forespørges om ændring af pris, hvis format bliver A4. (Samme pris oplyst).

Materiale skal afleveres senest 24. februar.

Uddeling:

Sammen med indsamling til Folkekirkens nødhjælp 8. marts.

Sammen med uddeling af ”Det sker”. Aftales med Landsbyforeningen.

3. gang endnu ikke planlagt.

 

4.

Valg:

Valgkursus.

Forslag til nye medlemmer.

Fælles annoncering (Klyngesamarbejde).

BK, HJ, EJ tilmeldt. KF tilmelder.

Der udsendes indbydelse til fyraftensmøde 5. marts kl. 17.00 – 18.00. HJ og EJ.

Annoncer udarbejdes sammen med øvrige menighedsråd i Klyngesamarbejdet.

Datoer:

Orienteringsmøde / menighedsmøde 12. maj 2020. Der er mulighed for alternativ dato i pastoratet.

Valgforsamling: 15. september 2020. Der er også her mulighed for alternativ dato i pastoratet.

 

5.

Opbygning af arkivet på DAP.

Fortsat drøftelse af opbygningen.

Drøftet.

Menighedsrådets aftaler lægges ind.

 

6.

Vejkirker:

6. januar 2020 er vi pr. tlf. tilmeldt ”åbne vejkirker” med samme oplysninger som i 2019.

Antal eksemplarer som sidst.

Taget til efterretning.

 

7.

Fra Malt Provsti:

På provstiudvalgets møde den 12. december 2019 er følgende godkendt / taget til efterretning.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal godkendt.

Anlægsregnskab for belægning og renovering af låger tager til efterretning.

Taget til efterretning.

 

8.

Fra Fællesmødet:

Drøftelse fra fællesmødet.

Menighedsrådet ønsker fortsat 2 menighedsråd i pastoratet.

Fælles forum bliver Facebook.

 

9.

Næste møde:

19. februar 2020 kl. 16.30

Kaffe og salme Kirsten Fredsted.

Taget til efterretning.

Afbud: Ellinor J.

 

10.

Bordet rundt.

Herunder referat fra aktivitetsudvalget.

Referat fra Aktivitetsudvalget drøftet på sidste møde.

Buket tur 15. februar kl. 13.00 fra kirken. Der er start på kirkegård og i kirken. BK fortæller om kirken.

Erling K. udleverede oplæg til afsnit om Øster Lindet Kirke til materiale om pilgrimsruten. Eventuelle rettelser til EK inden 1 uge.

Der var ikke ansøgere til julehjælp i 2019. Indsamlede beløb lægges til beholdningen.

Minikonfirmander starter onsdag i uge 8.

Der skal ikke være levende lys på bænkegavle juleaftensdag og andre arrangementer med mange mennesker pga. brandfare.

Rødding Menighedsråd foreslår arrangement Skærtorsdag aften med fællesspisning. Gudstjenester i Øster Lindet og Rødding kirker inden spisningen.

Drøftes igen på næste møde, idet vi i Øster Lindet har tradition for aftengudstjeneste Skærtorsdag.

 

11.

Formandens meddelelser:

Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 11. december 2019 og 7. januar 2020.

Bibelselskabet fremsender bladet ”Bibelen og Verden”.

Referat fra møde i Lokalrådet 16. dec. 2019

Taget til orientering.

 

12.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

 

____________________________________

Referat af møde i menighedsrådet

Onsdag 4. december 2019 kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Fravær: Joanna Pedersen

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 20. november 2019.

Underskrevet

 

3.

Forslag til kirkeblad

Er det noget vi skal arbejde videre med?

Trykning

Uddeling

 

Vi arbejder videre med at lave et kirkeblad for Øster Lindet Sogn.

Trykning hos Rødding Bogtryk

Uddeling kan evt. ske i forbindelse med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp og uddeling af ”Det sker”.

Genbehandles på næste møde.

 

4.

Næste møde:

15. januar 2020 kl. 16.30

Kaffe og salme Ellinor Jensen

Taget til efterretning.

 

5.

Bordet rundt.

Nytårsgudstjenesten (som vi plejer?)

Julehjælp

Nytårsgudstjeneste som vi plejer – Kirsten F. klarer kransekage og Birthe K. klarer mousserende vin.

Opgaver ved ”De ni læsninger” fordelt – Ellinor J. sender ud pr. mail.

Lene Ø. indkaldes, når Helle M. har fridage i perioden december / marts.

 

6.

Formandens meddelelser:

Referat fra møde i aktivitetsudvalget.

Ribe Stift fremsender hæftet ”Glædelig jul”

Ribe stift fremsender årbog 2019.

Elinor J. orienterede fra aktivitetsudvalget herunder forslag om Halloween i kirken.

Årbog uddelt.

 

7.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

 

________________________________________

Referat af til møde i menighedsrådet

Onsdag 20. november 2019 kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Birthe K.

 

Afbud / fravær

Ellinor Jensen – kom under punkt 9.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Der indsættes nyt punkt 5 a: Afsluttet regnskab for anlægsarbejder stier og låger.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 23. oktober 2019.

Underskrevet.

 

3.

Valg:

1. Valg af formand

2. Valg af næstformand

3. Valg af kirkeværge

4. Valg af kasserer

5. Valg af kontaktperson

6. Valg af sekretær

7. Valg af underskriftsberettiget

 

Birthe Kristensen

 

Henning Jensen

 

Kirsten Fredsted

 

Henning Jensen

 

Ellinor Jensen

 

Vivi Kjeldsen

 

Birthe Kristensen, Henning Jensen

 

4.

Regnskabsrapport:

Godkendelse af regnskabsrapport for perioden 01.01.19 – 30.09.19.

Eva fremsender rapporten.

Godkendt.

 

5.

Kasseeftersyn:

Der er foretaget kasseeftersyn – afsluttet uden bemærkninger.

Godkendt.

 

5a.

Renovering af stier og låger til kirkegården:

I fortsættelse af punkterne 6. fra 19.09.18 og 8. fra 24.11.18 foreligger der godkendelse af det fremsendte projekt fra Nationalmuseum, Kgl. bygningsinspektør, Stift og Provsti.

Hans Lund har lavet overslag til færdiggørelse af projektet.

Finansiering af projektet gennemgås.

Hans Lund har fået besked om at igangsætte arbejdet.

27.02.2019:

Godkendt.

Fornyet behandling med orientering om,

at arbejdet med renovering af låger m.m. starter efter konfirmationen 28. april 2019,

27.03.19:

Taget til efterretning.

Fornyet behandling:

Arkitekt Hans Lund fremsender endeligt regnskab for det totale anlægsarbejde stier og låger. Eva Schmidt fremsender opgørelse med finansiering.

Anlægsudgifter i alt kr. 797.337,79

Finansieret således:

Provenu fra præstegårdssalg kr. 180.618,62

Erstatning elmaster - 19.649,60

Arv - 50.199,42

Opsparing (diger) - 311.148,58

Indskudskto. Nordea - 71.569,21

Frie midler - 164.152,36

I alt kr. 797.337,79

Godkendt.

 

6.

Fordeling af kirkekaffe:

08.12.2019 – Birthe K

22.12.2019 – Kirsten F.

29.12.2019 – Vivi K.

12.01.2020 – Henning J.

26.01.2020 – Ellinor J.

01-03.2020 – Birthe K.

08.03.2020 – Kirsten F.

22.03.2020 – Vivi K.

29.03.2020 – Henning J.

Godkendt.

 

7.

Næste møde:

Onsdag 15. januar 2020.

Kaffe og salme Ellinor J.

Taget til efterretning.

 

8.

Julefrokost 4. december.

Hvor mange deltagere.

Hvem sørger for hvad?

Hvor mange julekurve skal der købes.

Husk, der er et kort menighedsrådsmøde kl. 16.30 med de vigtigste ting i december. Der udsendes dagsorden.

Frokostplatte eventuelt fra Warming i Gram.

Der købes 6 kurve og 4 æsker chokolade.

Der kan max blive 12.

 

9

Bordet rundt.

Herunder:

Hvad gør vi efter marts 2020 med hensyn til ”kirkeblad”.

Malt Provsti fremsender godkendelse af vores regnskab 2020.

Vi forsøger at lave et kirkeblad til udsendelse 3 gange pr. år. Birthe K. er tovholder.

Kaffe i forsamlingshuset efter julekoncerter:

Der dækkes til 60. Borddækning kl. 10.00.

Kirsten F. sørger for blomster.

Arrangementet Luthers nøgler afholdes for konfirmanderne 1. april 2020.

Gennemgang af arkivopbygningen på DAP – medtages til næste møde.

Vi fortsætter i det nye år med at drøfte liturgien ud fra hæfterne ”Hvem bestemmer” og ”Gudstjenesten”.

 

10.

Formandens meddelelser:

Referat fra klyngemøde afholdt i Sdr. Hygum 24. okt.

Referat fra fællesmødet 13. november i Rødding.

Ribe Stift fremsender meddelelse om stiftsmødet i 2020 – afholdes 1. oktober.

Tilbud fra Bibelselskabet om bestilling af bibelen 2020.

NYT nr. 3 fra Danske Sømands- og Udlandskirker.

Drøftelse af valg, jfr. referatet fra fællesmødet medtaget på mødet i januar.

Taget til efterretning.

 

11.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

____________________________________

Referat af møde i menighedsrådet

Onsdag 23. oktober 2019, kl. 16.30

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 18. september 2019.

Underskrevet

 

3.

Budget 2020:

Foreløbig udmelding af driftsrammen for 2020 kr. 1.070.129,00.

Henning J. og Birthe K. laver budgetoplæg til mødet i maj.

Ønsker til budget 2020.

24.04.2019:

Ønske om ny traktor inden for overskuelig fremtid. Den gamle er ved at være slidt.

Fornyet behandling:

med godkendelse af budget 2020.

Der er afsat beløb til annoncer i forbindelse med valget.

Drøftelse af hvor meget vi bruger churchdesk.

Budgettet fremsendes af Eva S.

15.05.2019:

Budget med bemærkninger: Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Budget 2020, Bidrag budget afleveret d. 14-05-2019 15:11 godkendt.

Øster Lindets andel af udgiften til church-desk ønskes genforhandlet, idet Øster Lindet alene bruger kalendersystemet og ikke hjemmesideandelen.

Fornyet behandling:

Budgettet er tilrettet / forhøjet med beløb udmeldt på budgetsamrådet således:

Forsikringsbidrag kr. 8.102,00

Indførelse af 100% tilskud til gravkastning og erhvervelse af gravsted kr. 10.369,00.

I alt foreløbig udmeldt driftsramme kr. 1.088.600,00.

Endvidere er det aftalt med Rødding Menighedsråd at prisen for Øster Lindet Menighedsråds brug af churchdesk udgør 4.000,00 kr. årligt. Betales med 8.000,00 kr. hvert andet år. 1. gang 2021.

Endelig driftsramme udmeldes af provstiet senest 8. oktober 2019 med behandling i menighedsrådet 23. oktober.

Fornyet behandling:

18.09.2019:

Taget til efterretning.

Endeligt budget 2020 færdigbehandles i mødet den 23. oktober.

Fornyet behandling:

Tilrettet budget 2020 med driftsramme 1.088.600,00 kr. godkendes.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd CVR-nr. 36118315, Budget 2020. Endeligt Budget afleveret d. 07-10-2019 08:35 godkendt.

 

4.

Opstart på brug af arkiv på DAP.

Opbygning af undermenuer for hvert enkelt område i ”det igangværende arkiv” på DAP.

Drøftet.

Henning J. opretter underpunkter som foreslået.

 

5.

Betaling for IT-ydelser:

Ny ordning vedr. betaling for it-ydelser fra 1. januar 2020, jfr. brev fra Folkekirkens IT 4. juli – DAP.

21.08.2019:

Udsættes for så vidt angår Erling K.’ Pc.

Vi medtager spørgsmålet om, hvilken brugerlicens vi har behov for.

Fornyet behandling:

Joanna P. undersøger hvor og til hvem PC nr. 2-1902-1-046 er registreret.

 

6.

AUB-bidrag:

Drøftelse af opkrævning fra praktikplads-AUB for 2018 – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

21.08.2019:

Der ændres indberetning af honorarer således, at det ikke udløser opkrævning af ATP-bidrag.

Helle M. kontakter sin fagforening med hensyn til opkrævning af bidrag, når hun ikke har svendebrev som anlægsgartner.

Fornyet behandling:

Honorarer til menighedsrådsmedlemmer indberettes, således at der ikke udløses ATP. Eva S. aftaler med Ribe Stift.

 

7.

Liturgiarbejde:

Landsdækkende liturgiarbejde:

Drøftelse af og hvordan vi skal arbejde med det udleverede materiale.

På mødet drøftes dåben.

Dåben drøftet.

Der var enighed om, at også her var det ønskeligt, at sproget var lettere tilgængeligt.

 

8.

Næste møde:

Onsdag 20. november 2019, kl. 16.30.

På mødet skal der foretages ny konstituering for kirkeåret 2019/20.

Kaffe og salme Birthe K.

Godkendt.

Afbud Ellinor J.

 

9.

Mødedatoer:

Fastsættelse af mødedatoer for 1. halvdel af kirkeåret 2019/20

Herunder fordeling af kaffe og valg af salme.

Allerede fastsat:

Onsdag 15. januar 2020 kl. 16.30

Onsdag 19. februar 2020 kl. 16.30

Onsdag 18. marts kl. 16.30.

Kaffe- og salmetjansen til møderne:

15. januar E.J.

19. februar KF

18. marts VK

Nye datoer:

Onsdag 22. april kl. 16.30 HJ

Onsdag 20 maj kl. 16.30 BK

Onsdag 17. juni kl. 16.30 EJ (KF)

 

10.

Bordet rundt:

Herunder:

Reparation og traktor.

Ændring af telefonomstilling.

Traktoren har fået ny motor.

Telefonomstillingen på gravertelefonen er ændret, så der stilles om til mobil med det samme.

Der vil ikke være åbne musik- øve aftener i kirken.

Fællesmødet i Rødding 13.11. KF og BK sørger for mad.

Mindestenen er færdigmalet.

Fælles platform for pastoratet – foreslås som punkt til næste fællesmøde med Rødding.

Udviklingssamtaler med personale foregår i november.

Der indkøber 10 salmebøger til minikonfirmanderne.

Helle M. har praktikant i 2 måneder.

Den ene lampe i værkstedet flyttes hen over bordet. Helle M. laver aftale med elektriker.

 

11.

Formandens meddelelser:

Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 9. oktober 2019.

Firmaet Oticon meddeler, at der pr. 3. april 2020 sker frekvensomlægning af trådløse mikrofonsystemer. I den forbindelse lukkes 700 MHz frekvensbåndet.

Nye tilbud fra Bibelselskabet.

Ny sekretær i Rødding begynder 1. november.

Taget til efterretning.

 

12.

Eventuelt.

Plakater til ”Alle tiders historie” omdelt.

Borddækning til Alle Helgen kl. 14.00.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

____________________________________

Referat fra møde i menighedsrådet

onsdag 18. september 2019, kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Vivi K.

 

Afbud / fravær

Erling Kristensen

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Der indsættes nyt punkt 3 a: Godkendelse af revisionsprotokollat til årsregnskab 2018 og revisionspåtegning.

Øvrigt godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 21. august 2019.

Underskrevet

 

3.

Budget 2020:

Foreløbig udmelding af driftsrammen for 2020 kr. 1.070.129,00.

Henning J. og Birthe K. laver budgetoplæg til mødet i maj.

Ønsker til budget 2020.

24.04.2019:

Ønske om ny traktor inden for overskuelig fremtid. Den gamle er ved at være slidt.

Fornyet behandling:

med godkendelse af budget 2020.

Der er afsat beløb til annoncer i forbindelse med valget.

Drøftelse af hvor meget vi bruger churchdesk.

Budgettet fremsendes af Eva S.

15.05.2019:

Budget med bemærkninger: Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Budget 2020, Bidrag budget afleveret d. 14-05-2019 15:11 godkendt.

Øster Lindets andel af udgiften til church-desk ønskes genforhandlet, idet Øster Lindet alene bruger kalendersystemet og ikke hjemmesideandelen.

Fornyet behandling:

Budgettet er tilrettet / forhøjet med beløb udmeldt på budgetsamrådet således:

Forsikringsbidrag kr. 8.102,00

Indførelse af 100% tilskud til gravkastning og erhvervelse af gravsted kr. 10.369,00.

I alt foreløbig udmeldt driftsramme kr. 1.088.600,00.

Endvidere er det aftalt med Rødding Menighedsråd at prisen for Øster Lindet Menighedsråds brug af churchdesk udgør 4.000,00 kr. årligt. Betales med 8.000,00 kr. hvert andet år. 1. gang 2021.

Endelig driftsramme udmeldes af provstiet senest 8. oktober 2019 med behandling i menighedsrådet 23. oktober.

Fornyet behandling:

Taget til efterretning.

Endeligt budget 2020 færdigbehandles i mødet den 23. oktober.

 

4.

Kirkegårdsvedtægter:

Revidering af kirkegårdsvedtægter i forbindelse vedtagelse af, at der ikke opkræves et beløb for erhvervelse af gravsted og gravkastning for medlemmer af folkekirken. Der opkræves dog stadig tillæg for begravelse / bisættelse på lørdage.

Revision af vedtægter skal afvente udmelding fra Provstiudvalget.

Prisblad tilrettes pr. 01.01.2020.

Der laves et nyt oplag til prisbladet m.h.t. den nye ordning.

 

5.

Betaling for IT-ydelser:

Ny ordning vedr. betaling for it-ydelser fra 1. januar 2020, jfr. brev fra Folkekirkens IT 4. juli – DAP.

21.08.2019:

Udsættes for så vidt angår Erling K.’ Pc.

Vi medtager spørgsmålet om, hvilken brugerlicens vi har behov for.

Fornyet behandling:

Udsættes.

 

6.

AUB-bidrag:

Drøftelse af opkrævning fra praktikplads-AUB for 2018 – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

21.08.2019:

Der ændres indberetning af honorarer således, at det ikke udløser opkrævning af ATP-bidrag.

Helle M. kontakter sin fagforening med hensyn til opkrævning af bidrag, når hun ikke har svendebrev som anlægsgartner.

Fornyet behandling:

Udsættes.

 

7.

Ansøgning om opslagstavle:

I forbindelse med etablering af en pilgrimsrute forbi Øster Lindet Kirke, ansøges der om opstilling af en opslagstavle med orientering om ruten og kirken.

Bevilget.

 

8.

Konfirmandkørsel 2019/20:

Drøftelse af kørsel med konfirmander 2019/20.

21-08-2019:

VTS og Brørup Taxa spørges om pris.

Fornyet behandling:

PM Taxa Vejen kører med konfirmanderne.

 

9.

Liturgiarbejde:

Landsdækkende liturgiarbejde:

Drøftelse af og hvordan vi skal arbejde med det udleverede materiale.

21.08.2019:

På næste møde 18.09. drøftes nadveren.

Uanset om mødet er færdigt, så starter drøftelsen kl. 18.00.

Fornyet behandling:

med drøftelse af nadveren.

Der ønskes et nutidigt sprog.

29. september afprøves nadverritual fra ”børnegudstjeneste på højmessens plads”

Dåben drøftes på mødet 23. oktober.

 

10.

Næste møde:

Onsdag 23. oktober 2019, kl. 16.30.

Kaffe og salme Henning J.

Taget til efterretning.

 

11.

Bordet rundt.

Herunder: Erling K. spørges om materialer til ”åbne vejkirker”.

Jels kirke spørger, om der skal betales for varme, når de bruger Øster Lindet Kirke.

Jels Menighedsråd opkræves et varmebidrag efter forbrug ved måleraflæsning.

Opslag til menighedsmødet godkendt.

En aften om Kim Larsen i St. Anst Kirke – en god oplevelse.

Der er ønske om renovering af støbejernsbænkene på kirkegården i lighed med lågerne.

Joanna P. mangler sekretærhjælp p.t.

God start på konfirmandholdet.

Helle og Lene tager til messe i Fredericia 26. sept.

 

12.

Formandens meddelelser:

Malt Provsti meddeler i mail, at der er ansat ny provst pr. 1. september 2019. Ansat er sognepræst ved Askov Kirke Ole Finnemann Viuff.

Anger Nissen meddeler i mail, at der er nedsat et udvalg til ansættelse af ny sekretær, der samtidig skal tænke nye arbejdsopgaver ind i stillingen med deraf følgende flere timer.

Karina Jacobsen meddeler i mail at arrangementet for ansatte med Michael Svendsen er aflyst pga. for få tilmeldte.

Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 11. september.

Taget til efterretning.

Jfr. referat fra Rødding Menighedsråd så foreslås at kirkebladet drøftes på fællesmødet 13. november.

 

13.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

 

____________________

 

Referat af møde i menighedsrådet

onsdag 21. august 2019, kl. 16.30

i konfirmandstuen.

 

Afbud / fravær

Erling Kristensen

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 19. juni 2019.

Underskrevet.

 

3.

Godkendelse af kvartalsregnskabet for perioden 01.01.2019 – 30.06.2019.

Regnskabet fremsendes af Eva S.

Godkendt.

 

4.

Godkendelse af liturgien for salmesangsgudstjeneste i Øster Lindet Kirke.

Liturgien skal fremsendes via provsti til godkendelse hos biskoppen.

31.05.2017:

Anbefales godkendt som permanent ordning.

04.06.2017:

Provst Anne Marie Erbs videresender til biskoppen.

Fornyet behandling idet biskop Elof Westergaard godkender liturgien i en 2-åring periode.

21.06.2017:

Taget til efterretning.

Fornyet behandling med drøftelse af, om vi skal ansøge om fortsættelse af liturgien for salmesangsgudstjeneste evt. som en permanent ordning.

Ansøges godkendt som permanent ordning.

Ansøges også godkendt som brug ved kl. 09.00 gudstjeneste.

Ansøgningen sendes til Ribe Stift via Malt Provsti.

 

5.

Ny ordning vedr. betaling for it-ydelser fra 1. januar 2020, jfr. brev fra Folkekirkens IT 4. juli – DAP.

Udsættes for så vidt angår Erling K.’ Pc.

Vi medtager spørgsmålet om, hvilken brugerlicens vi har behov for.

 

6.

Drøftelse af opkrævning fra praktikplads-AUB for 2018 – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Der ændres indberetning af honorarer således, at det ikke udløser opkrævning af ATP-bidrag.

Helle M. kontakter sin fagforening med hensyn til opkrævning af bidrag, når hun ikke har svendebrev som anlægsgartner.

 

7.

Rødding Menighedsråd fremsender forslag til en aften i januar, først i februar 2020 med foredrag om den ”forandringsparate arbejdsplads.”

Mødet afholdes for menighedsråd, personale og præster i de 7 sogne i gl. Rødding Kommune. Udgift beregnes pr. sogn som 1 andel af honoraret kr. 15.000,00 + fortæring for det antal man ønsker skal deltage.

Indstilling til først kommende klyngemøde.

Øster Lindet Menighedsråd tilslutter sig arrangementet, dog på den betingelse, at middagen udelades. Vi ønsker ikke at personalet presses yderligere med hensyn til tidsforbrug.

 

8.

Hvem gør hvad?

Drøftelse af opgaverne til efterårets arrangementer.

August:

25. Jazz Matiné kl. 14.00

29. Konfirmandindskrivning.

September:

29. Menighedsmøde efter gudstjenesten.

Oktober:

10. Efterårskoncert kl. 19.30.

November:

3. Alle Helgen Gudstjeneste med fællesspis-

ning i Landsbyhuset.

17. Salmesangsaften kl. 19.30 – kaffepause.

December:

5. Adventskoncert – kaffe i forsamlingshuset.

Julesammenkomst med personale.

25.08.:

Ellinor J. sørger for forplejning.

29.09.:

Birthe K. aflægger beretning.

Henning J. aflægger regnskab for 2018 og budget 2019.

Kirsten F. fortæller om nye EDB-systemer.

03.11.:

De der har lyst kan tænde et fyrfadslys og stille det på et fad på døbefonten.

Vivi K. Annonce – opslag (EJ). Annoncen skal indeholde tilmelding til Kirsten F.

Birthe K og Kirsten F. sørger for indkøb, madlavning. Tove og Inga spørges om hjælp. De der kan hjælper med borddækning.

17.11: Ellinor J. sørger for kirkekaffen.

05.12.: Kirsten F.: Indkøb af julestjerner. Alle der kan dækker bord i forsamlingshuset kl. 10.00.

 

9.

Drøftelse af kørsel med konfirmander 2019/20.

VTS og Brørup Taxa spørges om pris.

 

10.

Drøftelse af genautorisation på kirkenettet –

DAP.

Gennemgået og tilrettet.

 

11.

Landsdækkende liturgiarbejde:

Drøftelse af og hvordan vi skal arbejde med det udleverede materiale.

På næste møde 18.09. drøftes nadveren.

Uanset om mødet er færdigt, så starter drøftelsen kl. 18.00.

 

12.

Næste møde:

Onsdag 18. september 2019, kl. 16.30.

Kaffe og salme Vivi K.

Taget til efterretning.

 

13.

Bordet rundt.

Herunder referat fra Hans Lund om renovering af låger.

Lågerne er sandblæst og delvist repareret.

Indbydelse til møde med ungdomspræst Eva Holm-Riis. Ellinor J. og Carsten H. melder selv til.

Henvendelse fra Rødding Menighedsråd om nedlæggelse af kirkebladet. Menighedsrådet mener det er en dårlig ide, idet det er det eneste, der markerer, at vi er et pastorat.

Endelig tildeling af driftsramme kan tidligst udmeldes 8. oktober.

Kirsten F. indkøber nye termokander.

Der er behov for nytænkning med hensyn til bestilling og afregning af konfirmandfotos.

Erling K. spørges om materialer til ”åbne vejkirker”.

Menuen til personale- og menighedsrådsudflugt ændret til ”busmenu”.

 

14.

Formandens meddelelser:

Erstatning for skadet PC – Menighedsrådets udlæg – Sagen er opklaret.

Indbydelse til kirkevandring i Flensborg og omegn lørdag den 7. sept.

Tilbud om foredrag om 2 grænselandsskæbner i anledning af 100 året for genforeningen.

Indbydelser til diverse kurser.

Bibelselskaber fremsender tilbud om ny inspiration til arbejdet med minikonfirmander m.m.

Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 14. august.

Referat fra personalemøde og møde i aktivitetsudvalget.

Tilbud fra Bibelselskabet vedrørende ny bibel 2020.

Taget til efterretning.

 

15.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

______________________

Referat fra møde i menighedsrådet

Onsdag 15. maj 2019, kl. 16.30

i konfirmandstuen.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 24. april 2019

Underskrevet.

 

3.

Budget 2020.

Foreløbig udmelding af driftsrammen for 2020 1.070129,00 kr.

Henning J. og Birthe K. laver budgetoplæg til mødet i maj.

Ønsker til budget 2020?

24.04.2019:

Ønske om ny traktor inden for overskuelig fremtid. Dem gamle er ved at være slidt.

Fornyet behandling med godkendelse af budget 2020.

Der er afsat beløb til annoncer i forbindelse med valget.

Drøftelse af, hvor meget vi bruger churchdesk.

Budgettet fremsendes af Eva S.

Budget med bemærkninger: Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38118315. Budget 2020, Bidrag budget afleveret d.14-05-2019 15:11 Godkendt.

Øster Lindets andel af udgifter til churchdesk ønskes genforhandlet, idet Øster Lindet alene bruger kalendersystemet og ikke hjemmesideandelen.

 

4.

Referat fra aktivitetsudvalget for sæson 2019/20.

Gennemgået og godkendt.

 

5.

Hvordan skal vi festligholde færdiggørelsen af projektet på kirkegården.

Festligholdes i forbindelse med en kl. 10.30 gudstjeneste når lågerne er renoveret og på plads.

Aftales endeligt på næste møde.

 

6.

Næste møde:

Onsdag 19. juni 2019, kl. 16.30

Kaffe og salme Ellinor J.

Godkendt.

 

7.

Bordet rundt.

Herunder –

Hvad skal med i det nye kirkeblad. Deadline 19. juni.

Henning J. og Ellinor J. fremsender oplæg til arrangementer, der skal med i kirkebladet.

Renovering af 3 borde koster 2.500,00 kr. – arbejdet iværksættes hos Bent Hansen.

Øster Lindet er ikke med i annoncen med kirketider i NyTirsdag. Har manglet 2 gange. – Undersøges.

Solveig Aagaard foreslås som foredragsholder til arrangement i forbindelse med festligholdelse af genforeningen.

Kirkebladet lægges ud på hjemmesiden – Sogn.dk.

Tina kontaktes om at fremsende digitalt til Ellinor J.

Henning J. autoriseres til at indberette løn.

Der er indkøbt ny mobiltelefon til graverhuset.

Konfirmationen har været en dejlig oplevelse.

 

8.

Formandens meddelelser:

Referat fra bestyrelsesmøde i Øster Lindet Lokalråd – inkl. konstituering – 15. april.

JS Danmark A/S fremsender hæftet ”Kirken 2019”.

Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 8. maj 2019.

Folkekirkens IT fremsender skrivelse om nye aftaler om telefoni og datalinjer.

Taget til efterretning.

 

9.

Eventuelt.

Ønske om optagelse af punkt på dagsordenen i juni vedrørende kørsel med konfirmander.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

 

________________________

Referat fra møde i menighedsrådet

Onsdag 24. april 2019, kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Henning J.

 

Afbud: Joanna P.

Erling K. ferie.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 27. marts 2019

Underskrevet

 

3.

Referat fra Formands- / kasserer- og budgetmøde.

Orientering fra revisionen om fortolkning af ”indhentning af tilbud” – ”bagatelgrænse i udgifter – kollektbog”.

Provstiudvalgsformanden gentog opfordringen til, at menighedsrådene ikke skal opspare ”formuer” i den frie kapital – der skal i så fald være opsparing til en bestemt investering.

Taget til efterretning.

 

4.

Referat fra bygningssyn 11. april 2019.

Kirken udvendig:

Kirken kalkes (besluttet i 2018). Tjæreborg Sandblæsning er bestilt.

Gelænder ved døren slibes og males. Foretages nu af tømrer Bent Hansen, Øster Lindet.

Kirken indvendig:

Intet.

Kapel:

Der trænger vand ind over øst vindue. Der fuges udvendig og laves kalkreparationer indvendig. Foretages nu af Brdr. Jensen, Gram.

Mandskabshus:

Intet.

Valg af entreprenører er begrundet i lokal opbakning og erfaring.

 

5.

Budget 2020.

Foreløbig udmelding af driftsrammen for 2020 kr. 1.070.129,00.

Henning J. og Birthe K. laver budgetoplæg til mødet i maj.

Ønsker til budget 2020?

Ønske om ny traktor inden for overskuelig fremtid. Den gamle er ved at være slidt.

 

6.

Godkendelse af regnskabsrapport for perioden 01.01.19 – 31.03.19.

Rapporten fremsendes af Eva.

Godkendt.

 

7.

Vi har modtaget nye vikarsatser fra Dansk Kirke Musiker forening.

Stillingtagen til, hvilke satser vi vil anvende.

Kirkesangere uden uddannelse løntrin 1 kr. 819,61. Med uddannelse løntrin 2 kr. 863,40.

 

8.

Næste møde:

Onsdag 15. maj 2019, kl. 16.30.

Kaffe og salme Birthe K.

Taget til efterretning.

 

9.

Bordet rundt.

Kirsten F. og Birthe K. har vagt ved konfirmationen den 28.04.

16. maj: Der købes 50 hveder – Vi mødes kl. 18,30 og laver kaffe og smører hveder.

Henning J. har tilmeldt sig som livredder / førstehjælper.

Drøftelse om gl. borde skal slibes og lakeres – der indhentes prisoverslag hos Bent Hansen. – Evt. indkøb af nye stole til konfirmandstuen.

Der indkøbes en rød løber til konfirmation og bryllup. Helle M. indkøber som aftalt.

 

10.

Formandens meddelelser:

Kirkeministeriet fremsender brev af 10. april 2019 om ”Inviter Folkekirkens IT på kaffe til en samtale om, hvordan digitale muligheder kan understøtte liv og vækst”.

Referat fra personalemøde 10. april 2019.

Referat fra klyngemøde 3. april 2019 i Rødding.

Referat fra møde i lokalrådet 12. marts 2019.

Kirkefonden fremsender temahæfte ”dåb i dag”.

Børnesagens Fællesråd fremsender ansøgning om midler til konfirmationsindsamling.

Thomas Kjørby fremsender invitation til genforeningsfejring i 1920.

Folkekirkens IT – bedst som provstiarrangement.

Genforeningsfejring – deltage i lokalt arrangement.

Øvrigt taget til orientering.

 

11.

Eventuelt.

Ide til lørdag i festugen – næste år – Udstilling om ”Kirken i sognet”.

Forslag til søndagstur med lokalhistorisk forening:

Kirkegårdsvandring.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

_____________________________

 

Referat fra møde i menighedsrådet

Onsdag 27. marts 2019, kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Vivi K.

Fællesmøde med Rødding kl. 18.30 i Øster Lindet.

Afbud / fravær :Joanna Pedersen

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 27. februar 2019

Underskrevet.

 

3.

Godkendelse af regnskab med kommentarer for regnskabsår 2018.

Eva fremsender regnskabet som bilag.

27.02.2019:

Foreløbigt årsregnskab 2018: Øster Lindet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38118315, Regnskab 2018. Udkast. Udskrevet d. 20-02-2019 15:22

godkendt.

Fornyet behandling med godkendelse af endeligt regnskab 2018:

Øster Lindet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38118315, Regnskab 2018, Afleveret d. 13-03-2019 09:06.

Regnskabet er fremsendt af Eva.

Godkendt.

 

4.

Fastsættelse af datoer for:

Bygningssyn ved kirke og –gård.

og Bygningssyn ved mandskabshus og lokaler i 1913-bygningen.

11. april 2019 kl. 16.00.

 

5.

Renovering af låger til kirkegården:

I fortsættelse af punkterne 6. fra 19.09.18 og 8. fra 24.11.18 foreligger der godkendelse af det fremsendte projekt fra Nationalmuseum, Kgl. bygningsinspektør, Stift og Provsti.

Hans Lund har lavet overslag til færdiggørelse af projektet.

Finansiering af projektet gennemgås.

Hans Lund har fået besked om at igangsætte arbejdet.

27.02.2019:

Godkendt.

Fornyet behandling med orientering om,

at arbejdet med renovering af låger m.m. starter efter konfirmationen 28. april 2019,

Taget til efterretning.

 

6.

Fordeling af kirkekaffe for perioden 01.04.19 – 31.07.2019:

18. april Ellinor J.

19. april Birthe K.

12. maj Kirsten F.

19. maj Vivi K.

02. juni Henning J.

16. juni Birthe K.

07. juli Ellinor J.

14. juli Kirsten F.

Godkendt.

 

7.

Næste møde:

Onsdag 24. april 2019, kl. 16.30.

Kaffe og salme Henning J.

Godkendt.

 

8.

Bordet rundt.

Herunder underskrift af skema vedrørende indkøbsrutiner og bilag til regnskabsinstruks.

Dåb af konfirmand – drøftelse af evt. gave.

Skemaer underskrevet.

Ellinor sørger for gave.

Udmelding af driftsramme for 2020. Det samme som for 2019. Henning J., Birthe K. og Eva S. udarbejder budgetforslag til godkendelse i april eller maj-mødet.

Udflugten 17. august går til Als.

Birthe K. tager med bussen til arrangementet Luthers Nøgler 3. april.

14. april: dåbsjubilæum og afslutning for minikonfirmander. Gaver uddeles i kirken. Dåbsjubilarer inviteres til sammenkomst i 1913-bygningen. Tina sørger for indbydelse til dåbsjubilarer. Gaver sørger Ellinor for.

Hul efter skilt på parkeringspladsen: Helle tager sig af det.

Børnehaven er sluttet med sang i denne omgang.

Annonce til påskekoncert ok.

Jazz-arrangement aftales til 25. august kl. 14.00.

Det undersøges, om aflønning af kirkepersonale (graver) ved arrangementer fra Jels i perioden, hvor Jels kirke er under renovering.

 

9.

Formandens meddelelser:

Rødding Menighedsråd fremsender referat fra mødet 13. marts 2019.

Kirkeblade fra Jels og Lintrup / Hjerting / Sdr. Hygum Sogne.

Birthe K og Henning J. er tilmeldt formands- og budgetmøde om budget 2020 9. april i Vejen.

Tilbud fra Bibelselskabet og invitation til ”Himmelske dage i Herning 30. maj – 2. juni 2019.03.20.

Genforening dit Fællesskab – markering af genforeningen 1920. Er foreslået som et punkt på fællesmødet med Rødding.

Taget til efterretning.

Kirkebladene sendes til menighedsrådet.

 

10.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

________________________

 

Referat af møde i menighedsrådet

onsdag 27. februar 2019, kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Kirsten F.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 16. januar 2019

Underskrevet.

 

3.

Godkendelse af regnskab med kommentarer for regnskabsår 2018.

Eva fremsender regnskabet som bilag.

Foreløbigt årsregnskab 2018: Øster Lindet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38118315, Regnskab 2018. Udkast. Udskrevet d. 20-02-2019 15:22

godkendt.

 

4.

Skøn og beregning af momsfradragsprocenten.

På baggrund af en sag ved Landsskatteretten om moms i folkekirken ønskes der stillingtagen til, hvilken beregningsmetode vi skal anvende. Dette har betydning for regnskab 2017 og også budget 2018 og fremefter.

I dag anvendes arealprocent (Vi benytter 10%)

Ellers kan anvendes andel af lønudgifter eller andel af tidsforbrug.

17.01.2018:

Vi ændrer momsfradragsprocenten til 50%.

Fornyet behandling, idet Landsforeningen, Kirkeministeriet og provstirevisionen har udarbejdet et fælles beregningsskema, der støtter den nye metode foreslået fra 2017.

Der skal tages stilling til, hvilken metode menighedsrådet ønsker at anvende enten arealmetoden (50%) eller det nye beregningsskema.

Regnskabsfører Rikke Schønberg har tilbudt at lave beregning ud fra det nye skema.

16.01.2019:

Der har været rettet henvendelse til Landsforeningen af Menighedsråd, hvor der blev orienteret om, at vi kan bruge 2 måder til beregning af momsfradragsprocent.

Det nye skema til vores driftsregnskab og arealberegningen til anlægsregnskabet for belægningerne.

Regnskabsfører Rikke Schønberg laver en foreløbig beregning ud fra skemaet.

Derefter fastlægges, hvilken metode vi skal anvende.

Fornyet behandling idet det er aftalt med Rikke Schønberg, at driftsregnskabet udarbejdes med en momssats i henhold til det nye skema.

Momssatsen som bruges til anlægsarbejdet, er den sats som blev anvendt ved budgetlægningen.

Godkendt.

 

5.

Renovering af låger til kirkegården:

I fortsættelse af punkterne 6. fra 19.09.18 og 8. fra 24.11.18 foreligger der godkendelse af det fremsendte projekt fra Nationalmuseum, Kgl. bygningsinspektør, Stift og Provsti.

Hans Lund har lavet overslag til færdiggørelse af projektet.

Finansiering af projektet gennemgås.

Hans Lund har fået besked om at igangsætte arbejdet.

Godkendt.

 

6.

Der er lavet aftale med JEM Foto om fotografering af konfirmanderne.

Godkendt.

 

7.

Næste møde:

Onsdag 27. marts 2019 kl. 16.30.

Kaffe og salme Vivi K.

Fællesmøde med Rødding i Øster Lindet kl. 18.30.

Taget til efterretning.

Punkter til fællesmødet:

Er kirkekoret også for børn i Øster Lindet.

Arrangementer ”Alle tiders historie”. Hvem sørger for hvad?

Udflugt i september – hvem tilrettelægger.

 

8.

Bordet rundt.

Herunder orientering vedrørende indsamling 10. marts efter gudstjenesten kl. 9.00.

Klyngemøde i Rødding 3. april.

Der er fordelt ruter – Terpvej – Poul Schmidt spørges. Der starter fra 1913-bygninger efter gudstjenesten.

Orienteret.

Der arrangeres Salmesangsaften med varme hveder torsdag den 16. maj kl. 19.30.

Hegn ved mandskabshuset: Helle kontakter Bent Hansen.

Sogneudflugten: Kirsten F., Henning J. og Erling K. tilrettelægger.

Arrangement Luthers Nøgler 3. april: Afgang fra Øster Lindet kl. 12.15. Orientering og oplysning om behov fra medhjælp fremsender af Erling K.

Korkoncert 7. marts: Ellinor J. sørger for forplejning af koret efter koncerten.

Der er ansat gravermedhjælper pr. 1. marts.

7 minikonfirmander startet.

Skab er monteret i gang.

 

9.

Formandens meddelelser:

Bestilling af kirkenet-pc til Øster Lindet sogn.

Diverse fra Malt Provsti:

Nyhedsbrev fra Børne/unge-præsten.

Invitation til foredrag om ”Kongeågrænsen” 6. marts kl. 19.00 på Foldingbro Kro.

Oversigt over formænd, kasserere, præster m.v. dateret februar 2019.

Invitation til konsulentrunde forår 2019.

Landsforeningen fremsender opkrævning for kontingent 2019.

Landsforeningen fremsender orientering om ”Præstepraktik i sognene – Forsøg fortsætter – Ny uddannelse for formænd”.

Referat fra Aktivitetsudvalget 16. januar.

Referat fra Møde i Rødding Menighedsråd 13. februar 2019.

Referat fra generalforsamling i Løgumkloster Kirkemusikskole og opkrævning af kontingent.

Menighedsrådet for Høsterkøb sogn fremsender hæftet ”et bud på fremtidens folkekirke”.

Danmarks kirkelige Mediecenter fremsender ny gratis undervisnings- og samtaleprojekt til børn i alderen 6 – 10 år.

Nye tilbud fra bibelselskabet.

Referat fra møde i lokalrådet 9. og 30. januar.

Vejen Kommune fremsender trafiksikkerhedsplan i offentlig høring.

Taget til efterretning.

 

10.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

 

_______________________________________

Referat fra møde i menighedsrådet

Onsdag 16. januar 2019, kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Ellinor Jensen

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Der indsættes nyt punkt 5a.: Opsigelse fra gravermedhjælper Margit Nielsen.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 5. december 2018

Underskrevet

 

3.

Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks for 2019.

(bilag).

Godkendt.

 

4.

Skøn og beregning af momsfradragsprocenten.

På baggrund af en sag ved Landsskatteretten om moms i folkekirken ønskes der stillingtagen til, hvilken beregningsmetode vi skal anvende. Dette har betydning for regnskab 2017 og også budget 2018 og fremefter.

I dag anvendes arealprocent (Vi benytter 10%)

Ellers kan anvendes andel af lønudgifter eller andel af tidsforbrug.

17.01.2018:

Vi ændrer momsfradragsprocenten til 50%.

Fornyet behandling, idet Landsforeningen, Kirkeministeriet og provstirevisionen har udarbejdet et fælles beregningsskema, der støtter den nye metode foreslået fra 2017.

Der skal tages stilling til, hvilken metode menighedsrådet ønsker at anvende enten arealmetoden (50%) eller det nye beregningsskema.

Regnskabsfører Rikke Schønberg har tilbudt at lave beregning ud fra det nye skema.

Der har været rettet henvendelse til Landsforeningen af Menighedsråd, hvor der blev orienteret om, at vi kan bruge 2 måder til beregning af momsfradragsprocent.

Det nye skema til vores driftsregnskab og arealberegningen til anlægsregnskabet for belægningerne.

Regnskabsfører Rikke Schønberg laver en foreløbig beregning ud fra skemaet.

Derefter fastlægges, hvilken metode vi skal anvende.

 

5.

Godkendelse af personalehåndbog for ansatte hos Øster Lindet Menighedsråd.

Forelagt for personalet på mødet 7. november 2018.

Oplæg fremsendes af Ellinor J.

21.11.2018:

Der indsættes et afsnit om mærkedage.

Personalerepræsentant i menighedsrådet vælges for 1 år af gangen på årets første møde.

Fornyet behandling, idet der er indarbejdet:

et afsnit om mærkedage

et afsnit om beklædning.

Der indføres afsnit om rygepolitik og alkoholpolitik.

Godkendt.

 

5a.

Gravermedhjælper Margit Nielsen fremsender 13. januar 2019 opsigelse fra sin stilling ved Øster Lindet Kirke.

Taget til efterretning.

Stillingen er opslået ledig til besættelse pr. 1. marts 2019 på Jobnet og i Rødding og Vejen Aviser.

Ansættelsesudvalg: Ellinor J., Kirsten F., Helle M., og Birthe K.

 

6.

Arrangementer i januar, februar og marts 2019.

Onsdag 16. januar kl. 19.30 nytårskoncert med Karsten Hesse.

Onsdag 20. februar kl. 14.30 – start af minikonfirmander.

Søndag 3. marts fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Landsbyhuset.

Søndag 10. marts Folkekirkens Nødhjælp – Landsindsamling.

Sorggruppe har opstart i Rødding 24. januar. Annoncen i NyTirsdag er mangelfuld.

Minikonfirmander: Søren kontaktes. Kirsten F. sørger for forplejning. Der annonceres på Facebook og NyTirsdag. Der forsøges at sende brev ud. Program m.m. er ok.

Fastelavn: Henning J. sørger for ophæng af tønder.

Kirsten F. sørger for tønder og hvad der kommes i.

Menighedsrådet kommer med 30 fastelavnsboller hver (ikke Henning). Vivi K. sørger for annonce og plakater.

Landsindsamlingen: “Landsindsamlingen: Litteraturkredsen og nørklerne spørges. Konfirmanderne spørges og følger med menighedsrådet, der tager resterende ruter. Der startes og sluttes i 1913-bygningen.”

 

7.

Næste møde:

Onsdag 27. februar 2019 kl. 16.30

Kaffe og salme Kirsten Fredsted.

Taget til efterretning.

Fastsættelse af mødedatoer for perioden april / august 2019.

Onsdag 24. april kl. 16.30. Kaffe og salme Henning J.

Onsdag 15. maj kl. 16.30. Kaffe og salme Birthe K.

Onsdag 19. juni kl. 16.30. Kaffe og salme Ellinor J.

Onsdag 21. aug. kl. 16.30. Kaffe og salme Kirsten F.

 

8.

Bordet rundt.

Der opsættes 1 højt skab (60 cm) i gangen ved konfirmandstuen. Henning J. undersøger og igangsætter.

Børn fra Lindehuset kommer onsdag formiddag og synger i konfirmandstuen – Karsten H. og Ellinor J. er tovholdere. Fortsætter sikkert til og med marts.

Ellinor J. vikarierer ved Rødding Kirkekor indtil ny organist er ansat.

Hvis der skal etableres elektriske installationer oppe ved orglet orienteres Karsten H. forinden.

Kirsten F. afløser Helle M. 24. febr. og 10. marts.

 

9.

Formandens meddelelser:

Ribe Stift meddeler, at Provst Hasse Neldeberg Jørgensen er ansat som provst i Sydslesvig pr. 1. marts 2019.

Kirkeblad for Jels Sogn dec. / febr.

Danmarks Kirkelige Mediecenter ansøger om tilskud til film om pinsen i børnehøjde.

Taget til orientering.

 

10.

Eventuelt.

Henning J. er med i udvalg omkring byens hjemmeside.

Julegudstjeneste og julemandsvækning koordineres i 2019, så der ikke bliver for lang ventetid.

Der laves aftale med fotograf til konfirmationen.

Nytårsgudstjenesten rykkes ½ time frem så gudstjenesten i Rødding ikke bliver for sent.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

__________________________________

Referat fra møde i menighedsrådet

onsdag 5. december 2018 kl. 16.30.

i konfirmandstuen.

 

Efterfølgende julesammenkomst med personale kl. 18.00.

Fraværende: Erling Kristensen

1.

Godkendelse af dagsorden.

Der indsættes nyt punkt 2 a:

Provstiudvalgets godkendelse af regnskab 2017.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 21. november 2018.

Underskrevet.

 

2a.

Provstiudvalget for Malt Provsti har på sit møde den 25. oktober 2018 behandlet og godkendt Øster Lindet Kirkekasses regnskab 2017 uden bemærkninger.

Godkendt.

 

3.

Skal der være servering ved nytårskoncerten?

Som til andre koncerter serveres der ikke noget til nytårskoncerten.

 

4.

Næste møde:

Onsdag 16. januar 2019 kl. 16.30

Kaffe og salme Ellinor Jensen

Taget til efterretning.

 

5.

Bordet rundt.

Karsten Hesse vil henvende sig til Øster Lindet Børnehave med tilbud om at lave nogle sangtimer i konfirmandstuen med børnene. Der skal altid være pædagoger til stede. God ide.

Abonnement på Menighedsrådenes blad: Helge Jensen slettes, da han ikke ønsker at modtage bladet længere.

Modtaget kirkebladet fra Skodborg – Skrave sogne.

Julemandsvækningen koordineres bedre med Landsbyforeningen, så der ikke bliver så lang ventetid. Familiegudstjenesten vil max vare 40 min.

Medarbejdersamtalerne er afholdt. Ingen bemærkninger.

9 læsninger 16. dec. Der læses af 3 konfirmander og rest af menighedsråd og medarbejder.

Der er lavet nye takster til kirkegården.

 

6.

Formandens meddelelser:

Ribe stift fremsender hæftet ”Glædelig jul 2018” udgivet af Grundtvigsk Forum.

Ribe Stifts årbog 2018.

Taget til orientering.

 

7.

Eventuelt.

Mail fra Ribe Stift om udbetaling af arv sendt til kirkekontoret i Rødding.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

____________________________________

 

Referat fra møde i menighedsrådet

onsdag 21. november 2018, kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Afbud: Joanna Pedersen

Ellinor Jensen kom lidt senere.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 24. oktober 2018.

Underskrevet.

 

3.

Helge Jensen udtræder af menighedsrådet 1. søndag i advent som aftalt ved valget i 2016.

I stedet indtræder Henning Jensen.

Orientering givet til Ribe Stift og Malt Provsti.

Taget til efterretning.

 

4.

Valg:

1. Valg af formand

2. Valg af næstformand

3. Valg af kirkeværge

4. Valg af kasserer

5. Valg af kontaktperson

6. Valg af sekretær

7. Valg af underskriftsberettiget

Birthe Kristensen

Henning Jensen

Kirsten Fredsted

Henning Jensen

Ellinor Jensen

Vivi Kjeldsen

Birthe Kristensen og Henning Jensen

 

5.

Valg af nyt medlem til:

1. Præstegårdsudvalg

2. Aktivitetsudvalg

3. Gudstjenesteudvalget

Henning Jensen

Henning Jensen

Gudstjenesteudvalget er ophævet (Aktivitetsudv.)

 

6.

Godkendelse af regnskabsrapport for perioden 01.01.18 – 30.09.18.

Regnskabsrapporten fremsendes af Eva.

Godkendt.

 

7.

Rikke Schønberg meddeler i mail af 11. november, at der har været kasseeftersyn 1/11 2018. Der var ingen bemærkninger, så derfor udskrives der ikke protokollat.

Samtidig meddeler Rikke Schønberg, at hendes timesats pr. 01.03.18 reguleres til 375,00 kr. i timer + moms.

Fremover vil timesatsen blive reguleret pr. 1.1. med 2%.

Godkendt.

 

8.

Renovering af låger.

Provstiudvalget for Malt Provsti meddeler i mail af 26. oktober 2018, at der på mødet den 25. oktober er truffet følgende beslutning:

”Det ansøgte beløb skal forsøges dækket af ligningsmidler til drift i indeværende regnskabsår.

Såfremt regnskabet for 2018 udviser et driftsoverskud, skal udgiften dækkes forlods heraf. Er dette ikke muligt, vil PU behandle sagen igen, og der kan eventuelt ydes et 5% lån på op til 25.000,00 kr.

Arbejdet må ikke igangsættes forend, der foreligger en godkendelse af projektet fra Stiftsøvrigheden. ”

Taget til efterretning.

 

9.

Godkendelse af personalehåndbog for ansatte hos Øster Lindet Menighedsråd.

Forelagt for personalet på mødet 7. nov. 2018.

Oplæg fremsendes af Ellinor J.

Der indsættes et afsnit om mærkedage.

Personalerepræsentant i menighedsrådet vælges for 1 år af gangen på årets første møde.

 

10.

Invitation til deltagelse i ”Vejkirker og andre åbne kirker”

Udgift i 2019 i alt 2.000,00 inkl. moms.

På baggrund af den påtænkte ”Camino” tilmelder vi os ”Vejkirker og andre åbne kirker”.

Erling Kristensen udfylder tilmeldingsblanketten.

 

11.

Fordeling af kirkekaffe i perioden december 2018 / marts 2019.

09.12.18 Birthe K.

23.12.18 Kirsten F.

31.12.18 Birthe K. og Kirsten F.

06.01.19 Vivi K.

27.01 19 Henning J.

03.02.19 Ellinor J.

24.02.19 Birthe K.

10.03.19 Kirsten F.

17.03.19 Vivi K.

24.03.19 Henning J.

Godkendt.

 

12.

Næste møde:

5. december 2018 kl. 16.30.

Efter mødet afholdes julekomsammen for ansatte og menighedsråd.

Indkøb af kurve – hvor mange?

Forplejning aftalt på sidste møde.

Der indkøbes 8 kurve.

Platter bestilles i Jels Brugs.

 

13.

Bordet rundt.

I 2019 udsendes kirkebladet i ugerne 14, 31 og 48.

Fra Klyngesamarbejdet er kirkebladet fra Lintrup Hjerting og Sdr. Hygum sogne fremsendt. Bladene videresendes til alle menighedsrådsmedlemmerne.

7 hjemfaldne gravsteder. Der mangler oplysninger til 1 gravsted.

Der afholdes p.t. medarbejdersamtaler. APV gennemføres i 2019.

Kollekt 4 adventssøndage til julehjælp.

Annoncen til adventskoncerten er på plads.

Aftale om snerydning er fortsat gældende.

 

14.

Formandens meddelelser:

Diverse referater:

Møde i Rødding Menighedsråd 7. nov. 2018.11.12

Møde i Øster Lindet Menighedsråds aktivitetsudvalg 25. okt. 2018,

Møde i Personalet 7. nov. 2018.

Møde i Øster Lindet Lokalråd 11. okt. 2018.

Biskop Elof Westergaard fremsender (DAP) brev af 12. november 2018 med opfordring til at sætte fokus på den gode arbejdskultur lokalt.

Folding og Malt Pastorat fremsender indbydelse til at deltage i 2. pinsedags gudstjeneste på plænen bag Sønderskov Hovedgård.

Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd fremsender kursusindbydelse i Menighedsrådsløftet 18. 19. januar 2019 på Løgumkloster Refugium.

Folkekirkens Nødhjælp takker for kirkeåret 2018 og inviterer til spændende arrangementer i den nye år. (DAP).

KFUM´s sociale arbejde fremsender ansøgning om del i kollektindsamlingen.

Danske Sømands- og Udlandskirker fremsender NYT nr. 3.

Bibelselskabet fremsender tilbud på graver der gør godt.

Børnesagens fællesråd fremsender ansøgning om andel i kollekten i adventen.

 

Fra aktivitetsudvalget:

Det påtænkes at arrangere lys i kirken, som pårørende kan tænde, i forbindelse med Alle Helgen.

Salmesangsaftener kan eventuelt flyttes til konfirmandstuen – så spares der på opvarmning af kirken.

Eventuel forplejning i forbindelse med nytårskoncerten – genoptages på næste møde.

 

Fra Ribe Stift arbejdes der på et lignende kursus – Vi afventer dette tilbud.

 

15.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

_______________________

Der var møde i menighedsrådet

onsdag 24. oktober 2018 kl. 16.30

i konfirmandstuen.

REFERAT:

Fravær Erling Kristensen

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 19. september 2018.

Referatet underskrevet.

 

3.

Fornyelse af Falck aftale for perioden 01.09.18-31.08.19.

Abonnementet dækker brandslukkere:

9 l vandslukker

5/6 kg CO2-slukker

2 kg CO2-slukker

Årlig udgift 3.658,75 kr.

Aftalen fornyes.

 

4.

Arrangementer november / december:

4. november Alle Helgen:

7. november Pastoratsmøde:

Emner til dagsorden?

Øster Lindet Menighedsråd står for forplejningen.

11. november mindehøjtidelighed i Rødding.

4. december adventskoncert.

5. december julemøde med ansatte.

16. december De ni læsninger.

31. december nytårsgudstjeneste.

04.11.

De der har mulighed for at møde kl. 14.00, begynder at dække bord.

Annonce og plakater ok.

Tallerkener og bestik lånes i forsamlingshuset.

07.11.

Dagsorden: Bygningssyn herunder stakit ved mandskabshus trænger til udskiftning.

Forplejning: skipperlabskovs.

11.11.

De der vil deltage på højskolen tilmelder selv.

04.12.

Kirsten F. sørger for kaffe til ca. 50 personer.

Der gives besked om behov for hjælp til borddækning i forsamlingshus,

05.12.

Ellinor J. sender indbydelser.

Birthe K. sørger for platte + øl og vand.

16.12.

Oplæsere aftales på næste møde.

Der er aftale med korene.

31.12.

Kirsten F. bager kransekage. Birthe K. sørger for vin.

 

5.

Referat fra klyngemøde i Jels 9. oktober.

Referat fra mødet givet.

Næste møde aftalt til 9. marts 2019 i Rødding.

 

6.

Fastsættelse af mødedatoer for perioden 1. december 2018 – 31. marts 2019.

5. dec. kl. 16.30.

16.01. 2019 kl. 16.30 kaffe, salme Ellinor J.

27.o2. - kl. 16.30 - - Kirsten F.

27. 03. - kl. 16.30 - - Viv K.

 

7.

Næste møde:

21. november 2018 kl. 16.30 – herunder konstituering for det nye kirkeår 2018/19.

Kaffe og salme Birthe K.

Helge Jensen fortsætter som suppleant for resten af perioden.

 

8.

Bordet rundt.

Herunder foreløbig færdiggørelse af belægning på gangene.

Flisearbejdet på kirkegården er færdigt.

Der er bestilt en bordlampe med batteri til alteret.

Lokalhistorisk arkiv vil nedlægge en krans ved mindestenen på kirkegården. Menighedsrådet kan desværre ikke deltage, da det er med i Rødding.

Kirsten F. er færdig med opmaling af nordsiden på mindestenen.

Personalehåndbogen udsendes til menighedsrådets medlemmer efter godkendelse på personalemøde. Medtages på næste møde.

 

9.

Formandens meddelelser:

Kirkeministeriet fremsender brev med orientering om et nyt arkiv på DAP 3.

Diverse fra Ribe Stift:

Pjecen ”hvem bestemmer”.

Invitation til DiakoniDage i Ribe Stift 3. eller 24. november 2018.

Ribe Stiftsnyt 30.

Orgelklubben fremsender brevet ”Vil du gi’ videre? ”

Orientering om ny opgaveportal til danske kirker – udgivet af Kirkebemanding.

Taget til efterretning.

 

10.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

 

___________________________________________

 

 

Der var til møde i menighedsrådet

onsdag 19. september 2018 kl. 16.30.

i konfirmandstuen.

REFERAT:

Afbud / fravær

Helge Jensen

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 22. august 2018.

Underskrevet.

 

3.

Godkendelse af budget 2019.

Foreløbig driftsramme for 2019 er udmeldt til kr. 1.070.920,00.

Pr. 6. april 2018 meddeler Kirkeministeriet, at der i 2019 ikke vil blive opkrævet forsikringsbidrag ved menighedsrådene. I den anledning meddeler provstiet, at driftsrammen vil blive nedskrevet med et beløb svarende til bidraget for 2018.

Beløbet udgør kr. 6.427,00.

18.04.2018:

Taget til efterretning.

Fornyet behandling.

Eva fremsender budgettet pr. mail.

16.05.2018:

Der var ikke yderligere ønsker til budgettet fra bygningssyn 9. maj 2018.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38118315. Budget 2019. Bidrag budget afleveret d. 14-05-2018 13.28 blev godkendt.

Fornyet behandling:

På budgetsamrådsmødet 6. sept. er den endelige udmelding til driftsrammen 1.064.493,00 kr., hvilket svarer til det afleverede budget 2019.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd CVR 38118315.

Budget 2019. Endeligt budget afleveret d. 18-09-2018 11:32 godkendt.

 

4.

Godkendelse af rivisionsprotokollat til årsregnskab 2017 og uafhængig revisors revisionspåtegning.

Såfremt protokollatet ikke er modtaget inden mødet udsættes punktet.

Punkt 10.

Øster Lindet Menighedsråd mener, der er god kontrol med udbetalinger.

Punkt 13.

Der er ikke kendskab til nogen form for besvigelser.

Godkendt.

 

5.

Godkendelse af vedtægt for samarbejde mellem Malt Provstiudvalg og menighedsråd i Malt Provsti om Malt Provstiudvalgs Fælles finansiering af udgifter til RAMS.

Vedhæftet som bilag.

22.08.2018:

Godkendt.

Fornyet behandling, idet den fælles godkendelse blev vedtaget på budgetsamrådet 06.09.2018.

Taget til efterretning.

 

6.

Beslutning om igangsætning af opretning af støttepiller til kirkegårdslågerne herunder finansiering af arbejdet.

Drøftelse af indhentning af tilbud på rensning og maling af låger.

Projektet godkendt af menighedsrådet.

Igangsætning afventer godkendelse fra Provsti og Stift.

Renovering af lågerne afventer Provstiudvalgets svar på ansøgning om medfinansiering.

 

7.

Menighedsmødet 23. september.

Regnskab og budget kopieres.

Kirsten F. laver kaffe og the.

 

8.

Nyt fra kirkegården. Helle orienterer om arbejdet.

2 ekstra nedlagte gravsteder bliver græsbelagt.

Der bestilles hjælp til fjernelse af hække og stubbe.

Der skal ske beskæring af træer ved indkørslen til P-pladsen mod syd. Der er bestilt hjælp.

Kirsten Fredsted er begyndt at opmale mindestenen for de faldne i 1. verdenskrig.

Brevmasken om ikke vedligeholdte gravsteder tilrettes, så graveren underskriver og udsender.

Der er bevilget kursus til Helle og Margit den 28.10.2018.

 

9.

Arrangementer i oktober november 2018.

10. oktober koncert med Gethin Jones.

4. november Alle Helgen gudstjeneste.

Karsten Hesse byder velkommen afslutter kirkekoncerten med Gethin Jones.

4. november.

Hallen er booket fra kl. 14.00 – 21.00.

Kirsten og Birthe Køber ind.

Karl og Inga spørges om hjælp til at lave suppe m.v.

De der har tid kommer og hjælper med opsætning af borde og borddækning.

Det undersøges hvilken dato børnehaven ønsker at afholde krybbespil.

 

10.

Næste møde:

24. oktober 2018 kl. 16.30.

Kaffe og salme Helge Jensen.

Taget til efterretning.

 

11.

Bordet rundt.

Der er sat nye led-pærer i lamper på kirkegården. Det undersøges om der kan skaffes nye acrylskærme til de gamle lamper.

Der købes nye led-pærer til kirkekronerne. Gamle pærer anvendes til lamperne i koret.

Der er købt en ny multimedie projektor.

Det drøftedes om der skal anskaffes en opvaskemaskine til køkkenet ved konfirmandstuen. – Udsættes.

Der er 10 konfirmander. Der findes en ekstra gave til den konfirmand, der har været flest gange i kirke.

 

12.

Formandens meddelelser:

Diverse fra Malt Provsti:

Orientering ved mail af 6. september 2018 om ansættelse af Lilian Tyrsted som vikarprovst i Malt Provsti pr. 1. september 2018.

Orientering ved mail af 7. september 2018 om pristalsregulering af GIAS takster for 2019.

Referat fra personalemøde onsdag 22. august.

Referat fra aktivitetsudvalgsmøde 22. august.

Orientering fra debatmøde i Skodborg om menighedsrådet som arbejdsgiver.

Orientering forsikringssag i forbindelse med uheld ved jazzkoncerter 1. september, hvor en gæst fik svedet en jakke.

Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 12.09.2018.

Nyhedsbrev fra SAMS og kursusoversigt.

Referat fra Øster Lindet Lokalråds møde 21. august.

Danmarks Kordegneforening fremsender sæsonprogram 2018/19.

 

13.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

 

_____________________________________

 

 

Referat fra møde i menighedsrådet

Onsdag 22. august 2018 kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Kirsten F.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 20. juni 2018.

Underskrevet

 

3.

Godkendelse af regnskabsrapport for perioden 01.01.18 – 30.06.2018.

Rapporten fremsendes af Eva.

Orientering vedr. skrivelse fra Skovbo Data om behovet for og bevaring af gamle data med deraf følgende ekstraregning.

Regnskabsrapporten godkendt.

Taget til orientering.

 

4.

Godkendelse af vedtægt for samarbejde mellem Malt Provstiudvalg og menighedsråd i Malt Provsti om Mat Provstiudvalgs Fælles finansiering af udgifter til RAMS.

Vedhæftet som bilag.

Godkendt.

 

5.

Renovering af låger på kirkegården.

Opretning af støttepillerne forsøges indarbejdet i projektet ”fast belægning”, jfr.

Referat fra opstartsmøde m. Hans Lund og repræsentant fra Kjeldkvist.

Herunder referat fra Ribe Stifts konsulentrunde forår 2018.

Helge Jensen tager forbehold for beslutningsproceduren.

Pris på opretning af støttepillerne skal godkendes i menighedsrådet.

 

6.

Udflugten – deltagerantal m.m.

39 tilmeldte.

 

7.

Bordet rundt.

Foreløbig 23 tilmeldt turen 1. sept.

Litteraturkredsen og nørkleklubben lægges på sogn.dk. som del af menighedsrådet aktiviteter.

Presseomtaler og annoncer fungerer fint.

Børnehaven har igen i år ønske om afholdelse af krybbespil i kirken.

 

8.

Næste møde:

Onsdag den 19. september 2018, kl. 16.30.

Kaffe og salme Vivi K.

Taget til efterretning.

 

9.

Arrangementer i august og september.

29. august konfirmandindskrivning. BK og EJ sørger for the og kaffe.

Jazzkoncert 1. sept. – ingen forplejning.

9. sept. høstgudstjeneste – husk kollekt.

23. september menighedsmødet foregår i kirken – uden forplejning. Der gøres reklame for mødet.

Skal vi have et A-skilt til plakater for arrangementer?

 

10.

Bordet rundt.

Udgår – se punkt 7.

 

11.

Formandens meddelelser:

Brev fra Ribe Stift af 31. juli vedr. klage over Malt Provsti / Øster Lindet Menighedsråd.

Ribe Stift meddeler i brev af 17. august 2018, at provst emeritus Lilian Tyrsted er konstitueret i stillingen som provst for Malt provsti fra 1. sept. 2018.

Opdatering af husaftale mellem præster, personale og menighedsråd i Rødding Øster Lindet Pastorat.

Maling af port, vinduer og dør i mandskabshuset.

Renovering af målerskab i kirken iht. rapport fra Kemp & Lauritzen.

Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 15. august 2018.

Brev fra Skovbo Data om APV og ansvarsfordeling omkring de usikre gravminder.

Ansøgning fra Møltrup Optagelseshjem om andel i årets høstoffer 2018.

Jysk børneforsorg / Fredehjem fremsender ansøgning om andel i årets høstoffer.

Døvemenighederne ansøger om andel i årets høstoffer.

Bibelselskaber fremsender tilbud til konfirmandsæsonen.

Taget til orientering.

 

12.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

 

_________________________

 

Møde i menighedsrådet

Onsdag 20. juni 2018, kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Ellinor J.

 

REFERAT:

 

Afbud / fravær

Helge J., Erling K.,

Joanna P. kom kl. 16.40.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 16. maj 2018.

Underskrevet.

 

3.

Malt Provstis godkendelse af syn ved kirke, kapel og kirkegård 9. maj 2018.

Taget til efterretning.

 

4.

Referat fra møde om klyngesamarbejde i gl.

Rødding kommune 22. maj kl. 19.00 med deltagelse fra menighedsrådene i Jels, Rødding, Skrave, Sdr. Hygum, Lintrup-Hjerting og Øster Lindet.

Nyt møde aftalt til tirsdag 9. oktober i Jels.

Drøftet.

 

5.

Øster Lindet Menighedsråd er fra 25. maj

2018 optaget i distriksforeningen SAMS.

Kontingent i 2018 reguleres mellem de 2 distriktsforeningen.

Taget til efterretning.

 

6.

Udflugten 2018 – endeligt program – fastsættelse af egenbetalingen.

Fastsættelse af datoen for udflugten i 2019.

Programmet godkendt.

Deltagerbetaling kr. 250,00.

Udflugten i 2019 er 17. august.

 

7.

Fordeling af kirkekaffe i perioden juli / november 2018.

1.juli kl. 09.00 Kirsten F.

29. juli kl. 09.00 Vivi K.

02. September kl. 09.00 Helge J.

16. september kl. 09.00 Ellinor J.

30. september kl. 09.00 Birthe K.

14. oktober kl. 09.00 Kirsten F.

28. oktober kl. 09.00 Vivi K.

18. november kl. 09.00 Helge J.

25. november kl. 09.00 Ellinor J.

Beslutning om kirkekaffe til indskrivnings-gudstjenesten kl. 19.00.

Alle Helgen søndag 4. november kl. 17.30 med spisning efterfølgende.

Godkendt.

Ellinor J. og Birthe K. står for kaffen.

Drøftet under bordet rundt.

 

8.

Næste møde:

Onsdag 22. august kl. 16.30 i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Kirsten F.

Godkendt.

 

9.

Bordet rundt.

Markering af 100 året for våbenhvilen 11 11.1918:

Vi deltager i arrangementet i Rødding 11.11.2018

Organisten ansøger om kursusgebyr – bevilget 700,00 kr.

Der er bevilget en plade af plexiglas til nodestativet på orglet. Ellinor J. sørger for det.

Formand og kasserer er inviteret til budgetsamråd torsdag 6. sept. 2018 kl. 19,00 – 20.30.

Kemp & Lauritzen har undersøgt el-tavlen i kirken.

2 kontaktore er meget overbelastede. Helle M. kontakter el-installatør for udbedring i henhold til rapporten.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye personregisterlov giver det problemer med invitationer til dåbsjubilæum, minikonfirmander og Alle Helgen.

Problemet drøftet og vi håber, der kommer en udmelding fra stift og provsti inden invitationerne til Alle Helgen skal sendes ud. Alternativt kan vi fortsætte, som vi plejer – indtil andet bliver meldt ud.

 

10.

Formandens meddelelser:

Ribe Stiftsnyt.

Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 6. juni 2018.

Kirkens Korshær fremsender pr. mail skrivelse om det voksende behov for socialt arbejde i Danmark.

NYT nr. 2 fra Danske Sømands- og Udlandskirker.

Taget til efterretning.

 

11.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

________________________________________

 

REFERAT

Onsdag 16. maj 2018 kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Birthe K.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 18. april 2018.

Underskrevet.

 

3.

Godkendelse af budget 2019.

Foreløbig driftsramme for 2018 er udmeldt til kr. 1.070.920,00.

Pr. 6. april 2018 meddeler Kirkeministeriet, at der i 2019 ikke vil blive opkrævet forsikringsbidrag ved menighedsrådene. I den anledning meddeler provstiet, at driftsrammen vil blive nedskrevet med et beløb svarende til bidraget for 2018.

Beløbet udgør kr. 6.4727,00.

18.04.2018:

Taget til efterretning.

Fornyet behandling.

Eva fremsender budgettet pr. mail.

Der var ikke yderligere ønsker til budgettet fra bygningssynet 9. maj 2018.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38118315. Budget 2019. Bidrag budget afleveret d. 14-05-2018 13.28 blev godkendt.

 

4.

Godkendelse af kvartalsrapport for perioden 01.01. – 31.03.2018. Rapporten fremsendes af Eva.

Kvartalsrapporten gennemgået og drøftet.

Resultatet af driften reguleres senere med kr. 21.880,84 pga. konteringsfejl i det nye lønsystem. Beløbet fremgår af konto 9 anlægsfinansiering.

 

5.

Anlæg af fast belægning på gange.

Efter indkomne tilbud, vil der kunne etableres alle 3 etaper.

Taget til efterretning.

 

6.

Referat fra møde i aktivitetsudvalget 18. april herunder godkendelse af aktivitetsplanen for sæson 2018/19.

Aktivitetskalenderen godkendt.

I forbindelse med nytårsgudstjenesten mandag 31. dec. aflyses gudstjenesten søndag den 30.

 

7.

Fastsættelse af dato for menighedsmødet i 2018 og program for mødet.

Menighedsmødet afholdes søndag den 23. sept. efter gudstjenesten kl. 10.30.

Det bliver alene det lovmæssige indhold af mødet.

 

8.

Udflugten 25. august 2018.

Fastsættelse af mødedato for udvalgsmøde.

Udflugten godkendt.

 

9.

På baggrund af henvendelse fra FAR (Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning) og biskop Elof Westergaard ønskes påbegyndt en drøftelse af behovet for en formel personalehåndbog.

Ellinor laver oplæg til en personalehåndbog til drøftelse på et senere møde.

 

10.

Databeskyttelsesforordningen der træder i kraft pr. 25. maj 2018.

Herunder tildeling af adgange og rettigheder.

Taget til efterretning.

Der tildeles rettigheder og adgange som foreskrevet.

 

11.

Næste møde:

Onsdag 20. juni 2018, kl. 16.30.

Kaffe og salme Ellinor J.

Taget til efterretning.

Afbud fra: Helge J. og Erling K.

 

12.

Bordet rundt.

Intet.

 

13.

Formandens meddelelser:

Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 2. maj 2018.

Referat fra møde i Øster Lindet Lokalråd 17. april 2018.

Taget til efterretning

 

14.

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

__________________________________________________________________

 

Referat fra fællesmøde i Rødding Øster Lindet Pastorat

Onsdag den 16. maj 2018, kl. 19.00 i Øster Lindet

Afbud/fravær: Lise Holm-Jacobsen, Karina Jacobsen.

1. ChurchDesk - Øster Lindets brug af platformen, herunder betaling.

Øster Lindet tildeles 2 rettigheder til henholdsvis Ellinor Jensen og Karsten Hesse. Der betales 165,00 kr. pr. rettighed, i alt 330,00 kr. pr. måned.

2. Forslag om fælles Facebook side.

Navn på facebook-siden: Rødding Øster Lindet Sognekirker. Ellinor indsættes som administrator fra Øster Lindet.

3. Forslag fra Rødding om sammenlægning af de to aktivitetsudvalg.

Drøftet – endnu er der ikke ønske om et egentligt fælles aktivitetsudvalg, men der er ønske om et tættere samarbejde. Formændene for de 2 aktivitetsudvalg mødes og drøfter fælles arrangementer og koordinerer datoer m.v.

4. Fælles arrangementer (Forslag fra Rødding fællesarrangement november 2019 Alletiders historie).

Orientering om arrangementet: Retter sig mod børn fra 2 -3 år til 4. kl. elever og forældre -Øster Lindet deltager – udgift 20.000,00 kr. der fordeles efter folkekirkemedlemmer – foregår i Rødding Sognekirke, idet der er ønske om at arrangere noget for børnefamilier. Gethin spørges om dato for en fredag, hvor Rødding Kirkekor kan deltage. Helene og Ellinor laver endelige aftaler.

5. Fælles udflugt.

2. september 2018. Udvalg: Erling K., Gethin J., Ellinor J. og Anger N. Forslag om besøg på Markussens orgelbyggeri. Anger indkalder til 1. møde.

6. Fastsættelse af næste møde.

Onsdag den 7. november 2018, kl. 19.00 i Rødding. Øster Lindet medbringer mad.

7. Evt.

Orientering om arrangementet søndag 11. november 2018 i Rødding med deltagelse af Per Nielsen og kirkeminister Mette Bock. Gudstjenesten er aflyst i Øster Lindet.

Venlig hilsen

Birthe Kristensen