Vedtægter for Farstrup kirkegård

VEDTÆGT

for

Farstrup kirkegård, Aalborg Vestre Provsti

Nibe Kommune, Stift Aalborg

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§1

Kirkegården ejes af Farstrup Kirke og bestyres af Farstrup Menighedsråd.

§2

Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet (kirkegårdsudvalget) i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Tilsyn med kirkegården påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne herfor i "Vedtægt for kirkeværgen".

Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§3

Graveren opbevarer kirkegårdskortet og kirkegårdsprotokollen, som føres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

Kirkegårdsprotokollen føres elektronisk i et af Kirkeministeriets godkendte systemer.

Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Notat herom tilføres kirkegårdsprotokollen.

Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

 

B. Gravsteder

§4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest opretholdes. Men kan, hvis der er ønske her om eller er mere praktisk, vendes så hovedenden ligger under gravsten, f.eks. nord-syd vendte gravsteder.

 

 

Erhvervelse og fornyelse af brugsret

§5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret - samt om nedsættelse at kister eller askeurner i såvel nye som bestående gravsteder sker til graveren.

§6

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev.

Ved senere fornyelse af gravstedsretten, begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udstedes et nyt gravstedsbrev.

§7

Ønske om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse at en person som:

1) har bopæl i sognet

2) er udensogns boende, men har en særlig tilknytning til sognet, idet særlig tilknytning foreligger, hvis den udensogns boende tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller har ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

3) Herudover kan menighedsrådet give tilladelse i særlige tilfælde.

Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød. Ægtefællen/den registrerede partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.

Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes støre gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Der kan indgås aftale om erhvervelse og fornyelse af gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen. En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end en fredningsperiode skal indgås med udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen.

§8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten om nødvendigt forlænges ved betaling for det tidsrum, fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

 

 

§9

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. måned

§ 10

Gravstedsretten kan overdrages til en ny gravstedsejer ved udstedelse af et nyt gravstedsbrev.

§ 11

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Sker sådan henvendelse ikke, sender graveren indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke et ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.

Indehaveren af brugsretten kan dog inden 8 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering af gravsteder og kirkegården

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13

Imod ønske fra indehaveren af brugsretten kan hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Enhver regulering af kirkegåden skal forberedes og tilrettelægges således, at der tages vidtgående hensyn til de eksisterende skønhedsværdier.

Gravstedernes indhegning

§ 14

Indhegning af gravsteder må i overensstemmelse med den stedlige tradition kun ske med tuja, eller kantsten.

Alle hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

 

 

 

 

Gravstedernes anlæg, beplantning og øvrige indretning

§ 15

Der må ikke på gravstederne foretages plantning af vækster, som på grund af deres højde og udbredelse kan forudses at blive til ulempe for andre gravsteder.

Planter, gravsten og andet inventar på gravstedet skal anbringes sådan, at hækken kan vedligeholdes uden problemer, dvs. som udgangspunkt minimum 0,3 meter fra udvokset hæk og 0,5 meter fra nyplantet hæk.

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Bestående beplantninger, herunder træer, som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden menighedsrådets godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Elektriske eller batteridrevne lamper eller lyskæder må af miljøhensyn ikke anvendes på gravstederne.

Gravstederne må kun belægges med materialer, som stilles til rådighed af kirkegården.

Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets samtykke.

Der m ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

På alle typer gravsteder må kun benyttes vaser, der er godkendt til udendørs brug.

Ved et af provstiudvalget stadfæstet tillæg til nuværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for beplantning på enkelte afsnit af kirkegården.

Gravminder

§ 16

Gravmindernes opstilling må indordnes under den lokale tradition.

Gravmindernes form bør være enkel, særlig hvor kunstnerisk medvirken ikke er anvendt.

Et gravminde må aldrig i udformning, tekst eller billede virke anstødeligt, ligesom symboler som hagekors og lign. ikke er tilladt.

Der må heller ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse (max. 1,80 m høj inklusiv sokkel) eller form virker skæmmende for kirken eller kirkegården.

Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige af provstiudvalget, forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen.

Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Menighedsrådet og provstiudvalget skal påse, at gravsten eller mindesmærker ikke fjernes fra kirkegården, hvis de enten kan tjene til kirkegårdens pryd, til at bevare mindet om personer, som har haft betydning for sognet, eller hvis de af andre grunde (f.eks. historiske eller kulturhistoriske) findes bevaringsværdige.

Indehaveren af brugsretten kan dog altid forlange gravminder, planter m.m. udleveret iht. vedtægtens § 11, stk. 3. Hvor indehaveren af brugsretten til gravstedet ikke har gjort krav på udlevering af et sådant gravminde, men hvor gravmindets flytning er nødvendigt, skal det anbringes et passende sted på kirkegården.

På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet.

Gravsteder, hvori der er begravet personer, som har haft særlig betydning for sognet eller egnen, må ikke sløjfes uden Provstiudvalgets godkendelse.

§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 19

Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i afsnit D.

Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården, enten mod årlig opkrævning af et beløb for vedligeholdelse eller mod indbetaling til stiftsadministrationen af et beløb for et længere åremål efter nærmere aftale, dog minimum 5 år. Prisen herfor er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D for vedligeholdelse.

En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode skal indgås med udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen.

Forud for indgåelse af flerårlig vedligeholdelsesaftale skal gravstedet synes af graver og gravstedsejer. Hvis gravstedsanlægget har mangler, som kan forudses at besværliggøre eller fordyre den aftalte vedligeholdelse, skal disse bringes i orden for gravstedsejers regning, inden aftale kan indgås. Det kan f.eks. dreje sig om forgroede eller sarte planter, som kan forudses at kræve udskiftning indenfor få år, dårligt anlagte belægninger etc.

Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kistegrave 25 år. Fredningstiden for børnegrave (indtil 10 års alderen) er 25 år. Fredningstiden for spædbørnegrave (0-2 års alderen) er 10 år.

§ 21

En gravplads for en voksen skal være 2,70 m x 1,40 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22

Anvendes jern-, zink-, egetræskister, kister af massivt hårdtræ eller andet vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

Kister til begravelse må ikke helt eller delvist være fremstillet af kunststof. Kunststofindsatser og plastposer må ikke anvendes.

§ 23

Flytning af gravsatte kister kan kun foretages i helt specielle tilfælde det første år efter begravelsen og kun efter indhentet tilladelse fra menighedsrådet og stiftsøvrigheden.

Særlige bestemmelser for urne grave

§24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for urnegrave 10 år.

§ 25

Et urnegravsted skal være mindst 1 x 1 m. Der kan nedsættes op til 4 urner i et urnegravsted

Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

Gravminder ikke overstige 60 x 40 cm. Og mindesten skal placeres skråtstillede.

§ 26

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale, og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

§ 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet som kirkegårdsbestyrelse.

Særlige bestemmelser for plænegrave med mindeplade

§ 28

I gravsteder med græs må kun anvendes mindeplader af let brændt granit (ikke polerede) i størrelsen 40 x 60 cm. Stenens inskription skal være sandblæst med sort maling eller dybdeblæst uden maling. Plimede bogstaver må ikke anvendes.

Til anbringelse af blomster må kun benyttes nedgravet granitvase, eller en grøn metalvase. Der må ikke anbringes planter, potter, skåle eller lignende på plænen. I december måned accepteres gravpynt i begrænset omfang.

Der betales for erhvervelse af reserverede pladser, men der betales kun for pleje og vedligehold for ibrugtagede pladser.

Særlige bestemmelser for anonyme plænegrave

 

§ 29

Begravelse i ukendtes gravplads skal foregå anonymt, men hvis det ønskes kan nærmeste pårørende få lov til at påse nedsætningen af kiste eller urne, der foregår i fortløbende rækkefølge.

Blomster, kranse og dekorationer må kun anbringes på brostenene ved granitskulpturen.

 

 

C. Ordensbestemmelser

 

§ 30

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage og lørdage, hvis det er muligt for personalet, i tiden mellem kl. 10 og 14.

 

Menighedsrådet og/eller sognepræsten kan modsætte sig en påtænkt begravelseshandling, som vil stride imod den sømmelighed og orden, der bør iagttages på kirkegårde.

 

 

 

 

 

§ 31

Kirkegården er åben hele døgnet.

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres på hverdage mellem kl. 7 og 16.

Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.

Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

Hunde skal føres i snor.

Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særskilte tilladelse.

Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke fjernes. Pælene skal være anbragt enten umiddelbart synligt i nærheden af gravmindet eller evt. bag gravmindet. Nummerpælene må ikke placeres i hækken eller andre beplantninger. Der må kun anvendes cirkulæregodkendte kemiske midler på kirkegård og diger.

Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred, til menighedsrådet.

 

D. Takster

§ 32

De til enhver tid gældende og af provstiudvalget godkendte takster for erhvervelse, fornyelse og vedligeholdelse kan oplyses ved henvendelse til kirkegårdens graver.

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

§ 33

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted, jf. § 20 (om kistegrave) og § 24 (om urnegrave).

Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode betales en forholdsmæssig betaling. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.

Ved nedlæggelse af et gravsted som følge af mislighold inden udløb af fredningstiden eller inden udløb af perioden for fornyelse tilbagebetales beløbet for erhvervelse eller fornyelse af gravstedet ikke.

Ved nedlæggelse af et gravsted på gravstedsejers foranledning inden udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er fornyet, tilbagebetales den resterende del af beløbet for fornyelse ikke.

Ikke-medlemmer af folkekirken samt medlemmer af valgmenigheder betaler, udover prisen for erhvervelse/fornyelse af gravstedsret, et særskilt beløb for vedligeholdelse og klipning af hæk samt græsslåning af fællesarealer.

Der beregnes ikke moms af betaling for erhvervelse og fornyelse af gravsteder.

Pleje og vedligeholdelse af gravsteder

§34

Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder mod en årlig afregning. Desuden kan aftales plantning af forårs/sommerblomster, granpyntning og pålægning af vinterkrans til en fast pris. Af disse beløb skal betales moms.

For alt arbejde ud over de nævnte betales der særskilt efter regning. Kirkegården udarbejder efter anmodning skriftligt tilbud på sådan arbejde.

Udvidet pleje og vedligehold (GIAS aftale)

§ 35

Kirkegården påtager sig pligten til at sørge for vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en nærmere aftalt periode mod indbetaling et engangsbeløb til Stiftsadministrationen. Af dette beløb skal betales moms.

Ved "vedligeholdelse" forstås: Renholdelse af anlagt gravsted, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter (ikke etårige planter, ej heller sarte eller særligt vedligeholdelseskrævende planter) opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som plantning af sommerblomster, sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o. lign., må der herfor afregnes særskilt vederlag, som skal godkendes af provstiudvalget.

Kirkegården udfærdiger i alle tilfælde specificeret tilbud på vedligeholdelse mod engangsvederlag, omfattende prisen på og omfanget af vedligeholdelse, samt prisen på og omfanget af eventuelt særlige ydelser.

Ønskes vedligeholdelsen overtaget af kirkegården for længere tid end en brugsperiode, skal overenskomst herom med specifikation af ydelsernes omfang og pris i hvert enkelt tilfælde godkendes af provstiudvalget.

§ 36

Ved plænebegravelse, uanset om det er som anonym begravelse eller med mindeplade, skal der tegnes en obligatorisk pleje- og vedligeholdelsesaftale, som løber i hele fredningstiden. Af dette beløb skal betales moms.

 

 

Gravkastning og urnenedsættelse

§ 37

For gravkastning betales et beløb, hvoraf der ikke skal betales moms. Beløbet dækker tillige tilkastning, planering og opretning af gravstedet, indtil det er anlagt.

For urnenedsættelse betales et beløb, hvoraf der ikke skal betales moms. Beløbet dækker tillige tilkastning.

RESERVATION AF GRAVSTEDER

§38

Der er på kirkegården mulighed for reservation af gravsted til fremtidig brug.

Såfremt der på kirkegården er mulighed for reservation af gravsted til fremtidig brug, skal der indgås en skriftlig aftale med den, der ønsker reservationen foretaget. Sådan reservation skal i så fald noteres nøje i kirkegårdsprotokollen for at sikre en præcis styring af overblikket over ledige gravpladser og gravpladser, der er reserveret til senere brug.

Betaling for erhvervelse af sådanne gravpladser til senere brug skal ske efter taksten i vedtægten for erhvervelse for henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken (jfr. § 32). Herudover skal der ske betaling for vedligeholdelse af gravstedet efter de for provstiets gældende takster for årlig vedligeholdelse af pågældende gravsted (jfr. § 34). Der skal af menighedsrådet udstedes kvittering for henholdsvis betaling for reservation og for betaling for årlig vedligeholdelse.

 

 

 

 

 

 

Farstrup menighedsråd, den_________

 

_____________________________

Menighedsrådets formand

Godkendt af __________________ provstiudvalg, den____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLÆG I

Jf. menighedsrådsbeslutning af 03-09-2013 er det ikke muligt at erhverve gravstedsret i følgende afdelinger/gravsteder på Farstrup Kirkegård, da disse arealer påtænkes at indgå i en langsigtet udviklingsplan:

Alle gravsteder i afdeling Nord nr. 759 til 918

Desuden følgende gravsteder langs kirkegårdsdiget: nr. 311 til 349

 

Allerede erhvervet gravstedsret i de nævnte afdelinger/gravsteder vil kunne forlænges, så længe det måtte ønskes, men der sælges ikke ledige gravsteder til nye begravelser.

Når der er udarbejdet en godkendt udviklingsplan, vil den erstatte nuværende bestemmelse.

 

 

Farstrup menighedsråd, den_________

 

_____________________________

Menighedsrådets formand

Godkendt af __________________ provstiudvalg, den____________________