1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg i

Skælskør og Eggeslevmagle Sogne

 

I henhold til lov om valg til menighedsråd, § 32, bekendtgøres det herved, at der

 

Tirsdag den 8. november 2016

 

vil blive afholdt valg af 5 medlemmer i Skælskør Sogn og 5 medlemmer i Eggeslevmagle Sogn til det kommende fælles menighedsråd.

 

Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt blanket til nedennævnte adresser fra tirsdag den 20. september kl. 19.00, til tirsdag den 27. september 2016 kl. 19.00.

 

Valgbestyrelsens formand og de personer, hvortil kandidatlisterne kan indleveres, træffes i nævnte tidsrum alle hverdage fra kl. 18.00 til kl. 19.00.

 

Kandidatlisterne skal indgives på en autoriseret blanket, som findes på www.menighedsraad.dk, www.km.dk eller kan fås hos formanden for valgbestyrelsen. Blanket til evt. anmeldelse af liste/valgforbund kan ligeledes fås hos valgbestyrelsens formand eller findes på www.menighedsraad.dk.

 

Den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af listen at få kvittering for listens indle- vering med angivelse af tidspunkt for indleveringen.

 

Krav til kandidatlisten

 Kandidatlisten skal mindst indeholde navnet på en kandidat, og antallet af navne må ikke overstige det det dobbelte af det antal, der skal vælges.

 Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere.

 Ingen kan være kandidat for mere end én liste; en kandidat kan ikke være stiller for den liste ved- kommende er opstillet på, men godt for en anden. Man kan kun være stiller på én liste.

 Alle kandidater og stillere skal være opført med det fulde navn, adresse og CPR-nr. samt underskrift.

 Kandidaterne skal opføres i den rækkefølge, de ønskes opført på stemmesedlen.

 Det skal på blankettens forside angives, om listen er prioriteret eller sideordnet.

 Det skal angives, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.

 Kandidatlister kan anmelde til valgbestyrelsen, at de vil indgå liste/valgforbund med hinanden.

 Ved sideordnet opstilling skal det angives, hvilke af listens kandidater, der skal være medlemmer af menighedsrådet og hvilke der skal være stedfortrædere i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst.

 

Oplysninger og vejledning om valget og opstilling kan fås hos valgbestyrelsens formand eller på www.menighedsraad.dk.

 

 

Valgbestyrelsen for Skælskør og Eggeslevmagle Sogne

 

Navn: Flemming Hansen (formand)

Adresse: Kobækvej 8a, Skælskør

Telefon: 25 12 83 75

fh.kobaekvej@gmail.com

 

Navn: Bente Grathwohl (medlem)

Adresse: Vænget 24, Skælskør

Telefon: 26 71 53 65

bente.grathwohl@gmail.com

 

Navn: Bent Påske (medlem)

Adresse: Højåsen 20, Skælskør

Telefon: 43 53 38 08

paaske@nodehandleren.dk

 

Indleveres til:

 

Flemming Hansen

Kobækvej 8a

Skælskør