1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Menighedsrådsvalg i Anholt sogn

Valgforsamling

Valg til Anholt menighedsråd

Valgforsamling

Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 15. september 2020 kl. 19 i Den gl. skole. Dagsorden for valgforsamlingen:

1. Velkomst ved valgbestyrelsen.

2. Valg af dirigent.

3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.

5. Kandidaternes egen præsentation.

6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

8. Skriftlig og hemmelig afstemning.

9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

12. Eventuelt.

Mød op og gør din indflydelse gældende!

Vi mangler dig J Hilsen Anholt Menighedsråd

Valgret og valgbarhed

For at have valgret til menighedsrådet skal du opfylde følgende betingelser:

•Du skal være medlem af folkekirken

•Du skal være fyldt 18 år på valgdagen

•Have dansk indfødsret eller have haft bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen •Ikke være medlem af en valgmenighed

•Være optaget på valglisten i sognet.

For at være valgbar til menighedsrådet er det ud over betingelserne om valgret desuden et krav, at du:

•Ikke er ansat som præst i folkekirken Ikke er ansat som kirkefunktionær med tjenestested i sognet med et ansættelsesforhold med en varighed på en måned eller mere og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer.

Du har som hovedregel valgret og valgbarhed i det sogn, hvor du bor. Der gælder særlige regler i følgende tilfælde:

1.Har du løst sognebånd, kan du samtidig med sognebåndsløsningen vælge at flytte din valgret/valgret til sognebåndsløserpræstens sogn.

2.Flytter du inden for et pastorat med flere sogne, kan du senest fire uger efter flytningen meddele en af pastoratets præster, at du fortsat ønsker at stemme/opstille i dit tidligere bopælssogn.

3.Bor du i et i nyoprettet flersognspastorat eller i et

flersognspastorat, der ændres, kan du vælge at

udøve din valgret og valgbarhed i et andet sogn end

bopælssognet. Du skal meddele dette til

sognepræsten senest fire uger pastoratets

oprettelse eller ændring af flersognspastoratet.

4.Flytter du til et flersognspastorat, kan du vælge at

udøve din valgret og valgbarhed i et andet sogn i

pastoratet end dit nye bopælssogn. Du skal meddele

dit valg til sognepræsten senest fire uger efter, at du

er flyttet til pastoratet.

VEL MØDT

Orienteringsmøde: ALLE er velkomne